Tolokeleni

Mba Nindo Bamboni sha BaYawe Tabapyungishishapo Umutaliko Ili Balukupempela?

Mba Nindo Bamboni sha BaYawe Tabapyungishishapo Umutaliko Ili Balukupempela?

Abantu abengi balabona ati umutaliko e keshibilo ka buKlistu. Nangaba’ti fwe Bamboni sha baYawe tuli baKlistu, tatupyungishapo umutaliko ili tulukupempela. Mba nindo?

Umulandu umo wa kweba’ti Baibolo ilabuulishisha ati baYesu tabafwililepo pa mutaliko sombi pa citi cimo lukoso. Nakabili, Baibolo ilacenjesha abaKlistu “ukupuluka kukupupe’fibumbwabumbwa,” icilukwalula ati tabelelwepo ukupyungisha umutaliko pa kupempela.—1 AbaKolinto 10:14; 1 Yoane 5:21.

BaYesu nabo, kabalabila ati: “bonse bakeshiba ati muli basambile banji, kani mukalukwikele ne kutemwanshanya.” (Yoane 13:34, 35) BaYesu balukwalula ati ubutemwe—ebukeshibisha abasambile babo aba cinenene—talipo ati mutaliko neli icibumbwabumbwa icili conse.