Tolokeleni

Kani Ukupempela Kwenu Kulifumine ku America?

Kani Ukupempela Kwenu Kulifumine ku America?

Amaofeshi esu aakulu ali mu United States of America. Nangabe’fyo, ukupempela kwesu takufuminepo ku America nipakuti:

  • Bambi abantu balalabila pa mabumba amapempelo aafumine ku kupempela kumbi. Bamboni sha baYawe tabafuminepo ku kupempla kumbi. Pano, tulitatikile lukoso ubuKlistu ubwaliko na mu nshiku sha baKlistu bakutanga.

  • Bamboni sha baYawe balapyunga umulimo wa kutulisha mu fyalo ukucila pali 230. Nangaba na kuko twikala, tulapyungila lukoso baLesa na baYesu, tatupyungilapo ubwikalikishi bwa ku America neli ukwikalika kwa bantunshi ukuli konse.—Yoane 15:19; 17:15, 16.

  • Fyonse ifi tusambisha filafuma mu Baibolo, tafifumapo ku mukulu wa mapempelo uwa ku United States.—1 AbaTesalonike 2:13.

  • Tulalonda baYesu Klistu, tatulondapo umuntunshi uuli onse.—Matayo 23:8-10.