Tolokeleni

Kani Mulatulisha Lukoso Pakweba ati Mukapuluke?

Kani Mulatulisha Lukoso Pakweba ati Mukapuluke?

Koku. Impindi ishingi tulapyungako umulimo wa kutulisha ku ŋanda ne ŋanda, pano tatulangulukapo ati tukapuluka pakuti pa kupyunga uyu umulimo. (AbaEfesa 2:8) Nindo tatulangukilapo muli yeyo inshila?

Langulukeni pali cici icakubwenako: Alakanyeni pa muntu umuweme awalaile abantu bonse ati akabapeela impese kani baya pa mupunda alabiile ati bakaye kabili pa kasuba kenka kalya alukufwaya. Kani mulicetekele ukulaya kwa uyu muntu, mungacita ifi alabila? Ukwakubula ne kukanika mungaficita! Kabili, mungabuulako ababyenu ne ba mucisoolo cenu ati nabo bakasangweko. Nangabe’fyo, tekuti bamupeelenipo impese pakuti mwalicitile ifi ulya umuntu alabiile. Angamupeeleni lukoso kani alukufwaya ukumupeeleni.

Mukupalako, Bamboni sha baYawe balisumine ati baLesa bakapeela umweo wa muyayaya kuli bonse lukoso ababomfwila. (AbaLoma 6:23) Tulafwaisha ukubuulako bambi ifi tusuminemo, nipakuti tulicetekele ati nabo bangabwenamo mu milayi baLesa batulaile. Pano tatucetekelepo ati tukapuluka pakuti tulapyungako uyu umulimo. (AbaLoma 1:17; 3:28) Mucinenene, takuupo umuntunshi uungelelwa ukushukishiwa sombi baLesa kani bamulangisha inkumbu shabo. ‘Balitupulwishe tekumilimo iya mukulungama, iyi twacitile fwebene, koku sombi koti ni nkumbu shabo.’—Tito 3:5.