Tolokeleni

Kani Mulicindikile Amapempelo Ambi?

Kani Mulicindikile Amapempelo Ambi?

Tulalonda ukufunda kwa mu Baibolo ukwa ‘ukucindika abantu bonse’—nangaba nafyefyo basuminemo. (1 Petilo 2:17) Ku cakubwenako, mu fyalo fimbi muli amasausande Abamboni sha baYawe. Nangabe’fyo, tatupangilishapo abekalikishi ati bakaanye amapempelo ambi ukulukupyunga imilimo yabo. Kabili tatufwayapo ati abekalikishi bapange amafunde aagalengesha abantu bonse ukulukulonda ifi tusuminemo. Pa mupunda wa fyefyo, tulacindika bambi koti nifyefyo nabo batucindika.—Matayo 7:12.