Tolokeleni

Kani Bamboni sha BaYawe Balikwete Abanakashi Abatulisha?

Kani Bamboni sha BaYawe Balikwete Abanakashi Abatulisha?

Inya. Bamboni sha baYawe bonse balatulisha, neli ukusambisha—ukubikako ne mamilyoni abanakashi. Koti ni fyefyo baYawe balabile, “abanakashi abatulishe’fyebo libumba ilikulu.”—Amasamo 68:11.

Bamboni sha baYawe abanakashi balalonda ifyakubwenako fya banakashi abalembelwe mu Baibolo. (Ifisimpi 31:10-31) Nangaba’ti tabatangililapo mwi kelesha, nabo balapyungako makosa umulimo wa kutulisha. Balasambisha abana babo amafunde amu Baibolo. (Ifisimpi 1:8) Ukupitila mu ndabililo ne ncitilo, abanakashi Bamboni balapyungisha pa kuba ifyakubwenako ifiweme.Tito 2:3-5.