Tolokeleni

Kani Mulisumine ati Ukupempela Kwenu Lukoso Ekwa Cine?

Kani Mulisumine ati Ukupempela Kwenu Lukoso Ekwa Cine?

Bonse abacindamikile ifya mapempelo balicetekele ati ukupempela kwabo e kupempela ukusuminwe kuli baLesa na baYesu. Kani takusuminwepo, tekuti balukuyako ne kuya.

BaYesu tabaalabilepo ati kuli ukupempela ukwingi, neli imilyango iingi, iingatutangilila ku kupuluka. Sombi, kabalabila ati: “Umulyango uce ne nshila ice iile mu kupela ku mweo, sombi uyo ulabona abace.” (Matayo 7:14) Bamboni sha baYawe balicetekele ati balisangile uyo mulyango. E cilengesha bo ukubulo’kupempela kumbi.