Tolokeleni

Mba Nindo Bamboni sha BaYawe Tabetilapo Umubabunganina ati Icalici?

Mba Nindo Bamboni sha BaYawe Tabetilapo Umubabunganina ati Icalici?

Mu Baibolo, ishiwi ilya ciGiliki ilyalula impindi shimbi ati “Icalici” lilalosha ku kwi bumba lya bantu abalukupempela, talipo cikuulwa ici bakumaninamo ili balukupempela.

Boneni icakubwenako: Ili intangishi Paulu alembeele abaKlistu mu Loma, alitumine imitende kuli Akwila na Pilisicila kabili alilundilepo ne kweba ati: “Ukasekele ne icalici [ikelesha] ilili mu ŋanda yabo.” (AbaLoma 16:5, Contemporary English Version) Paulu talukwalulapo ati bakasekele umutende wakwe ku cakwibaka balukukumaninamo. Popele, alukutuma imitende yakwe ku bantu—ikelesha ilyalukukumanina muli yeyo iŋanda. *

Popele pa mupunda wakwita umupunda tupempelelapo ati icalici, fwebo tulawita ati “Umulenda wa Bufumu.”

Mba Nindo Bawitila ati “Umulenda wa Bufumu Uwa Bamboni sha BaYawe”?

Ili ishiwi elyelelwe ni pakuti pa mulandu iingi iili panshi apa:

  • Ici icakwibaka mulenda, neli apa kubunganina.

  • Tulakumana ku kupempela baYawe, baLesa abalabilwepo mu Baibolo, ku kucitila bumboni, ne kulabila pali bo.—Amasamo 83:18; Yisaya 43:12.

  • Tulakumana nakabili ku kusambilila pa Bufumu mwa baLesa, bubo baYesu balabilepo impindi ishingi.—Matayo 6:9, 10; 24:14; Luku 4:43.

Muli abakakulukile ukwisa mukufakasha pa Mulenda wa Bufumu uubelele apepi ne kumwikalila ne kulibwena mwebene ifi Bamboni sha baYawe babungana.

^ par. 3 Amashiwi aapalene kuli aya eali pa 1 AbaKolinto 16:19; AbaKolosai 4:15; na Filemoni 2.