Exodo 2:1-25

2  Kabayatanna, ti maysa a lalaki iti balay ni Levi napan ket nangala iti anak a babai ni Levi.+  Ket ti babai nagsikog ket nangyanak iti anak a lalaki. Idi nakitana no kasano ti kinatarakina, isu inlemlemmengna+ iti tallo a lunar a bulan.+  Idi saannan a kabaelan nga ilemmeng,+ iti kasta inyalaanna iti daong a papiro ket kinalupkopanna iti bitumen ken galagala+ ket inkabilna ti ubing iti dayta ket inkabilna dayta iti tengnga dagiti runo+ idiay igid ti karayan Nilo.  Kanayonanna, ti kabsatna a babai nagsaad iti adayo tapno maammuanna no ania ti maaramid kenkuana.+  Idi agangay simmalog ti anak a babai ni Faraon tapno agdigus iti Karayan Nilo, ket dagiti katulonganna a babbai magmagnada idi iti igid ti Karayan Nilo. Ket naimatanganna ti daong iti tengnga dagiti runo. Dagus nga imbaonna ti adipenna a babai tapno alaenna dayta.+  Idi linuktanna nakitana ti ubing, ket adtoy ti ubing a lalaki agsangsangit. Iti kasta nakarikna iti panangngaasi kenkuana,+ nupay kinunana: “Maysa daytoy kadagiti annak dagiti Hebreo.”  Idin ti kabsatna a babai kinunana iti anak a babai ni Faraon: “Mapanakto kadi ket mangayabak maipaay kenka laeng iti maysa a babai nga agtagtagibi manipud kadagiti Hebreo a babbai tapno tagibienna ti ubing maipaay kenka?”  Gapuna kinuna kenkuana ti anak a babai ni Faraon: “Mapanka!” Dagus a napan ti balasitang ket inayabanna ti ina ti ubing.+  Kinuna kenkuana ti anak a babai ni Faraon kalpasanna: “Alaem daytoy nga ubing ket tagibiem maipaay kaniak, ket siakto ti mangted kenka kadagiti tangdanmo.”+ Ngarud ti babai innalana ti ubing ket tinagibina. 10  Ket dimmakkel ti ubing. Kalpasanna impanna iti anak a babai ni Faraon, iti kasta nagbalin a pannakaanakna;+ ket pinanagananna iti Moises ket kinunana: “Agsipud ta isu inaonko iti danum.”+ 11  Ita naaramid kadagidiay nga aldaw, bayat a pumigpigsa ni Moises, nga isu rimmuar a napan iti kakabsatna tapno makitana dagiti awit a bakbaklayenda;+ ket naimatanganna ti maysa nga Egipcio a mangkabkabil iti maysa a Hebreo iti kakabsatna.+ 12  Gapuna nagtaliataliaw ket nakitana nga awan asinoman a makakitkita. Idin pinapatayna ti Egipcio ket inlemmengna iti kadaratan.+ 13  Nupay kasta, isu rimmuar iti sumaganad nga aldaw ket adtoy adda dua a Hebreo a lallaki nga agdangdangadang. Gapuna kinunana iti daydiay nagbiddut: “Apay koma a kabilem ti kaduam?”+ 14  Gapu itoy kinunana: “Siasino ti nangdutok kenka a kas prinsipe ken ukom kadakami?+ Panggepnak kadi a papatayen kas iti panangpapataymo iti Egipcio?”+ Nagbuteng ita ni Moises ket kinunana: “Sigurado a ti banag naammuanen!”+ 15  Kalpasanna nangngeg ni Faraon ti maipapan itoy a banag, ket ginandatna a papatayen ni Moises;+ ngem nagtalaw ni Moises+ manipud ken Faraon tapno makapagnaed iti daga ti Midian;+ ket nagtugaw iti sibay ti maysa a bubon. 16  Ita ti padi+ ti Midian addaan iti pito nga annak a babbai, ket kas iti gagangay immayda ket simmakdoda iti danum ket pinunnoda dagiti kalasugan tapno painumenda ti arban ni amada.+ 17  Ket kas iti gagangay immay dagiti pastor ket pinagtalawda ida. Gapu itoy timmakder ni Moises ket tinulonganna dagiti babbai ket pinainumna ti arbanda.+ 18  Gapuna idi nagawidda ken Reuel+ nga amada inyebkasna: “Kasano a nakadardaras a nakaawidkayo ita nga aldaw?” 19  Iti daytoy kinunada: “Ti maysa nga Egipcio+ inispalnakami iti ima dagiti pastor ket, malaksid iti dayta, insakduannakami pay iti danum tapno mapainumna ti arban.” 20  Idin kinunana iti annakna a babbai: “Ngem sadino ti ayanna? Apay nga imbatiyo ti lalaki? Ayabanyo, tapno makapangan iti tinapay.”+ 21  Kalpasan dayta timmulok ni Moises a makipagnaed iti lalaki, ket intedna ken Moises ni Zipora+ nga anakna a babai. 22  Idi agangay nangipasngay iti anak a lalaki ket pinanagananna iti Gersom,+ agsipud ta, kinunana: “Ganggannaet nga agnanaed ti nagbalinak iti sabali a daga.”+ 23  Ket naaramid bayat dagidiay adu nga aldaw a ti ari ti Egipto natay kamaudiananna,+ ngem ti annak ti Israel nagtultuloyda nga agsennaay gapu iti pannakaadipen ken umkis nga agreklamo,+ ket ti panagpatulongda nagtultuloy a nagpangato iti pudno a Dios gapu iti pannakaadipen.+ 24  Idi agangay nangngeg ti Dios+ ti panagasugda+ ket linagip ti Dios ti tulagna kada Abraham, Isaac ken Jacob.+ 25  Gapuna ti Dios kinitana ti annak ti Israel ket ti Dios nangikankano.

Footnotes