Lucas 22:1-71

22  Karon nagahilapit na ang kapiestahan sang tinapay nga wala sing pangpakumbo nga ginatawag Paskua.  Kag ang puno nga mga saserdote kag ang mga escriba nagpangita sang epektibo nga paagi agod mapapatay nila sia, kay nahadlok sila sa mga tawo.  Apang si Satanas nagsulod kay Judas nga ginatawag Iscariote, nga isa sa napulog-duha;  kag naglakat sia kag nagpakigsapol sa puno nga mga saserdote kag sa mga kapitan sang templo tuhoy sa epektibo nga paagi nga matugyan* niya sia sa ila.  Bangod sini, nagkasadya sila kag nagsugot sa paghatag sa iya sing kuarta nga pilak.  Gani nagpasugot sia, kag nagsugod sia sa pagpangita sing maayo nga kahigayunan nga matugyan* sia sa ila nga wala sing kadam-an sa palibot.  Nag-abot karon ang adlaw sang kapiestahan sang tinapay nga wala sing pangpakumbo, nga dapat maghalad sang sapat para sa paskua;  kag ginpadala niya si Pedro kag si Juan, nga nagasiling: “Lakat kamo kag maghanda agod makakaon kita sang panihapon sa paskua.”  Nagsiling sila sa iya: “Diin mo luyag nga maghanda kami?” 10  Nagsiling sia sa ila: “Yari karon! Kon magsulod kamo sa siudad may masugata sa inyo nga tawo nga nagadala sang tibod sang tubig. Sunod kamo sa iya tubtob sa balay nga sudlan niya. 11  Kag dapat kamo magsiling sa agalon sang panimalay, ‘Ang Manunudlo nagasiling sa imo: “Diin ang hulot sang bisita diin makaon ako sang panihapon sa paskua upod sa akon mga disipulo?”’ 12  Kag ipakita sini nga tawo sa inyo ang daku nga hulot sa ibabaw nga nasangkapan. Didto maghanda kamo.” 13  Gani naglakat sila kag nasapwan ang suno gid sa ginsiling niya sa ila; kag naghanda sila para sa paskua. 14  Kag sang nag-abot ang tion, nagsaliay sia sa lamesa upod sa mga apostoles. 15  Kag nagsiling sia sa ila: “Ginhandum ko gid ang pagkaon sa sini nga panihapon sa paskua kaupod ninyo sa wala pa ako mag-antos; 16  kay nagasiling ako sa inyo, Indi na ako magkaon sini liwat tubtob nga matuman ini sa ginharian sang Dios.” 17  Kag ginkuha niya ang isa ka kopa, nagpasalamat sa Dios kag nagsiling: “Kuhaa ninyo ini kag ipasa sa tagsatagsa sa inyo; 18  kay nagasiling ako sa inyo, Kutob karon indi na ako mag-inom sini nga alak tubtob mag-abot ang ginharian sang Dios.” 19  Nagkuha man sia sang tinapay, nagpasalamat, kag gintipiktipik ini kag ginhatag sa ila, nga nagasiling: “Ini nagakahulugan sang akon lawas nga ihatag para sa inyo. Padayon ninyo nga himuon ini bilang pagdumdom sa akon.” 20  Subong man, sa tapos sila nakapanihapon, nagkuha sia sang kopa kag nagsiling: “Ini nga kopa nagakahulugan sang bag-o nga katipan pasad sa akon dugo, nga ibubo para sa inyo. 21  “Apang, yari karon! ang magaluib sa akon kaupod ko sa lamesa. 22  Bangod ang Anak sang tawo magataliwan suno sa gintalana; apang, kailo ang tawo nga paagi sa iya luiban sia!” 23  Gani nagpamangkutanay sila kon sin-o gid sa ila ang magahimo sini. 24  Apang, masingkal nga nagbaisay man sila kon sin-o sa ila ang labing daku. 25  Apang nagsiling sia sa ila: “Ang mga hari sang mga pungsod nagapakaginuo sa ila, kag ang mga may awtoridad sa ila ginahangad nga mga Manugbulig. 26  Apang, indi kamo dapat mangin subong sini. Kundi sia nga labing daku sa inyo mangin subong sang kamanghuran, kag ang isa nga nagapanghikot subong pangulo mangin subong sang isa nga nagaalagad. 27  Kay sin-o ang mas daku, ang nagasaliay sa lamesa ukon ang nagaalagad? Indi bala ang nagasaliay sa lamesa? Apang yari ako sa tunga ninyo subong isa nga nagaalagad. 28  “Apang, kamo ang nagpabilin nga kaupod ko sa mga pagtilaw sa akon; 29  kag nagapakigkatipan ako sa inyo para sa isa ka ginharian, subong nga ang akon Amay nagpakigkatipan sa akon, 30  agod magkaon kamo kag mag-inom sa akon lamesa sa akon ginharian, kag maglingkod sa mga trono agod maghukom sa napulog-duha ka tribo sang Israel. 31  “Simon, Simon, yari karon! ginapangayo kamo ni Satanas agod ayagon niya kamo subong sang trigo. 32  Apang nagpangamuyo ako para sa imo agod indi madula ang imo pagtuo; kag kon makapanumbalik ka na, pabakura ang imo mga kauturan.” 33  Nian nagsiling sia sa iya: “Ginuo, handa ako sa pag-upod sa imo sa bilangguan kag sa kamatayon.” 34  Apang nagsiling sia: “Nagasiling ako sa imo, Pedro, Indi magpamalo ang manok karon nga adlaw tubtob mapanghiwala mo sing tatlo ka beses nga kilala mo ako.” 35  Nagsiling man sia sa ila: “Sang ginpadala ko kamo nga wala sing puyopuyo kag balunan sing pagkaon kag sandalyas, wala kamo ginkulang sing bisan ano, indi bala?” Nagsiling sila: “Wala!” 36  Nian nagsiling sia sa ila: “Apang karon, ang isa nga may puyopuyo magdala sini, subong man ang balunan sing pagkaon; kag ang isa nga wala sing espada ibaligya niya ang iya kunop kag magbakal sang isa. 37  Kay nagasiling ako sa inyo nga ining nasulat dapat matuman sa akon, nga amo, ‘Kag ginkabig sia nga isa sa mga malinapason.’ Kay ang nasulat nahanungod sa akon nagakatuman.” 38  Kag nagsiling sila: “Ginuo, tan-awa! yari ang duha ka espada.” Nagsiling sia sa ila: “Tuman na ina.” 39  Sang naggua sia, nagkadto sia sa Bukid sang mga Olibo suno sa iya kinabatasan; kag nagsunod man sa iya ang mga disipulo. 40  Kag sang nag-abot sia sa amo nga duog nagsiling sia sa ila: “Padayon kamo nga magpangamuyo, agod indi kamo masulay.” 41  Kag nagpalayo sia sa ila sa antad nga malambot kon maghaboy sang bato, kag nagluhod sia kag nagpangamuyo, 42  nga nagasiling: “Amay, kon luyag mo, kuhaa sa akon ini nga kopa. Apang, indi ang akon kabubut-on, kundi ang imo kabubut-on ang matuman.” 43  Nian nagpakita sa iya ang isa ka anghel gikan sa langit kag ginpabakod sia. 44  Apang sa kasakit padayon sia nga nagpangamuyo sing hanuot pa gid; kag ang iya balhas nangin subong sang mga tinulo sang dugo nga nagatupa sa duta. 45  Kag nagtindog sia gikan sa pagpangamuyo, nagkadto sa mga disipulo kag nakita niya sila nga nagakatulog bangod sa kasubo; 46  kag nagsiling sia sa ila: “Ngaa nagakatulog kamo? Bangon kamo kag padayon nga magpangamuyo, agod indi kamo masulay.” 47  Sang nagahambal pa sia, yari karon! may isa ka kadam-an, kag nagauna sa ila si Judas, nga isa sa napulog-duha; kag ginpalapitan niya si Jesus agod halukan. 48  Apang nagsiling si Jesus sa iya: “Judas, ginaluiban mo bala ang Anak sang tawo paagi sa isa ka halok?” 49  Kag sang nahantop sang mga yara sa palibot niya ang mahanabo, nagsiling sila: “Ginuo, manglabo bala kami paagi sa espada?” 50  Ginlabo gid gani sang isa sa ila ang ulipon sang mataas nga saserdote kag nautas ang iya tuo nga dulunggan. 51  Apang si Jesus nagsabat: “Tuman na ina.” Kag gintandog niya ang dulunggan kag gin-ayo sia. 52  Nian si Jesus nagsiling sa puno nga mga saserdote kag mga kapitan sang templo kag mga tigulang nga lalaki nga nagkadto didto tungod sa iya: “Nagkari bala kamo nga may mga espada kag mga inuglampos subong batok sa isa ka kawatan? 53  Sang kaupod ninyo ako sa templo adlaw-adlaw wala ninyo ako gindakop. Apang ini ang inyo tion kag ang awtoridad sang kadudulman.” 54  Nian gindakop nila sia kag gindala kag ginsulod sa balay sang mataas nga saserdote; apang si Pedro nagsunod sa malayo. 55  Sang nagdabok sila sang kalayo sa tunga sang luwang kag naglingkod sing tingob, si Pedro naglingkod upod sa ila. 56  Apang nakita sia sang isa ka alagad nga babayi nga nagalingkod malapit sa masanag nga kalayo kag nagtulok sa iya kag nagsiling: “Ini nga tawo kaupod man niya.” 57  Apang ginpanghiwala niya ini, nga nagasiling: “Babayi, wala ako makakilala sa iya.” 58  Kag wala magdugay ang isa ka tawo nga nakakita sa iya nagsiling: “Ikaw isa man sa ila.” Apang si Pedro nagsiling: “Indi ako isa sa ila.” 59  Kag pagligad sang mga isa ka oras ang isa pa ka tawo nag-insister gid: “Pat-od gid nga ini nga tawo kaupod niya; kay sa pagkamatuod sia taga-Galilea!” 60  Apang si Pedro nagsiling: “Wala ako makahibalo sang imo ginasiling.” Kag sa gilayon, samtang nagahambal pa sia, nagpamalo ang manok. 61  Kag nagbalikid ang Ginuo kag nagtulok kay Pedro, kag nadumduman ni Pedro ang ginsiling sang Ginuo sa iya: “Sa wala pa makapamalo ang manok karon nga adlaw, ipanghiwala mo ako sing tatlo ka beses.” 62  Kag naggua sia kag naghilibion gid. 63  Karon ang mga tawo nga nagabantay sa iya nag-uligyat sa iya kag nagsumbag sa iya; 64  gintabunan nila ang iya nawong kag nagsiling sa iya: “Kon ikaw isa ka manalagna, isugid kon sin-o ang nagsakit sa imo.” 65  Kag madamo pa nga butang ang ginsiling nila sa pagpasipala sa iya. 66  Sang adlaw na, ang katilingban sang mga tigulang nga lalaki sang katawhan, ang puno nga mga saserdote kag mga escriba, nagtipon; kag gindala nila sia sa ila Sanhedrin,* nga nagasiling: 67  “Kon ikaw ang Cristo, sugiri kami.” Apang nagsiling sia sa ila: “Bisan sugiran ko kamo, indi man kamo magpati. 68  Dugang pa, kon pamangkuton ko kamo, indi man kamo magsabat. 69  Apang, kutob karon ang Anak sang tawo magalingkod sa tuo sang gamhanan nga Dios.” 70  Bangod sini nagsiling sila tanan: “Kon amo, ikaw bala ang Anak sang Dios?” Nagsiling sia sa ila: “Kamo mismo ang nagasiling nga amo ako.” 71  Nagsiling sila: “Ngaa kinahanglan pa naton ang dugang nga saksi? Kay nabatian naton mismo gikan sa iya baba.”

Footnote

Lu 22:4 * Ukon, “maluiban.”
Lu 22:6 * Ukon, “maluiban.”
Lu 22:66 * Tan-awa ang nota sa Mat 26:59.