Lucas 12:1-59

12  Sa amo nga tion, sang nagtipon ang kadam-an sing linibo amo nga nagatinapakay sila, una niya nga ginsilingan ang iya mga disipulo: “Mag-andam kamo sa lebadura sang mga Fariseo, nga amo ang pagkasalimpapaw.  Apang wala sing bisan ano nga nalipdan sing maayo nga indi mabuyagyag, kag sekreto nga indi mahibaluan.  Gani, ang ginasiling ninyo sa madulom mabatian sa masanag, kag ang ginahutik ninyo sa pribado nga mga hulot ibantala gikan sa mga atop sang balay.  Dugang pa, nagasiling ako sa inyo, mga abyan ko, Indi kamo magkahadlok sa mga nagapatay sang lawas kag sa tapos sini wala na sing mahimo.  Apang ipakita ko sa inyo kon sin-o ang kahadlukan: Kahadluki sia nga sa tapos makapatay may awtoridad pa sa paghaboy sa Gehenna.* Huo, nagasiling ako sa inyo, kahadluki ninyo ining Isa.  Ang lima ka maya ginabaligya sa duha ka sensilyo nga diutay sing balor, indi bala? Apang wala sing isa sa ila ang malipatan sang Dios.  Apang bisan ang mga buhok sa inyo ulo naisip na tanan. Indi kamo magkahadlok; mas importante pa kamo sangsa madamo nga maya.  “Nian, nagasiling ako sa inyo, Ang tagsatagsa nga magpahayag nga nahiusa sa akon sa atubangan sang mga tawo, ipahayag man sang Anak sang tawo nga nahiusa sia sa iya sa atubangan sang mga anghel sang Dios.  Apang sia nga magpanghiwala sa akon sa atubangan sang mga tawo ipanghiwala sa atubangan sang mga anghel sang Dios. 10  Kag ang tagsatagsa nga magpamulong batok sa Anak sang tawo patawaron; apang sia nga nagapasipala sa balaan nga espiritu indi mapatawad. 11  Apang kon dalhon nila kamo sa atubangan sang dayag nga mga pagtinipon kag sa mga opisyal sang panguluhan kag sa mga awtoridad, indi kamo magkabalaka kon paano kamo maghambal ukon kon ano ang inyo ihambal bilang pagpangapin ukon kon ano ang inyo isiling; 12  kay ang balaan nga espiritu magatudlo sa inyo sa sina gid nga oras sang mga butang nga dapat ninyo isiling.” 13  Nian ang isa ka tawo sa kadam-an nagsiling sa iya: “Manunudlo, silinga ang akon utod nga partihan niya ako sang palanublion.” 14  Nagsiling sia sa iya: “Lalaki, sin-o ang nagtangdo sa akon subong hukom ukon manugparti sa inyo?” 15  Nian nagsiling sia sa ila: “Magbantay kamo kag mag-andam batok sa tanan nga sahi sang pagkamahamkunon, bangod bisan pa may kabuganaan ang isa ka tawo ang iya kabuhi indi nagagikan sa mga butang nga ginapanag-iyahan niya.” 16  Nian nagsugid sia sa ila sang isa ka ilustrasyon, nga nagasiling: “Ang duta sang isa ka manggaranon nga tawo nagapatubas sing maayo. 17  Bangod sini nagpangatarungan sia sa iya kaugalingon, nga nagasiling, ‘Ano ang himuon ko, karon nga wala na ako sing tipunan sang akon patubas?’ 18  Gani nagsiling sia, ‘Amo ini ang himuon ko: Gub-on ko ang akon mga tambubo kag magpatindog sang dalagku pa, kag didto ko tipunon ang tanan ko nga uyas kag ang tanan ko nga maayong butang; 19  kag isiling ko sa akon kalag: “Kalag, may madamo ka nga maayong butang nga natigana para sa madamo nga tuig; magpatawhay ka, magkaon, mag-inom, kag magkasadya.”’ 20  Apang ang Dios nagsiling sa iya, ‘Ikaw nga di-makatarunganon, karon nga gab-i pangayuon nila sa imo ang imo kalag. Gani, sin-o ang magapanag-iya sa mga butang nga gintipon mo?’ 21  Amo man sina ang nagakatabo sa tawo nga nagatipon sang bahandi para sa iya kaugalingon apang indi manggaranon sa Dios.” 22  Nian nagsiling sia sa iya mga disipulo: “Bangod sini nagasiling ako sa inyo, Untati ninyo ang pagkabalaka tuhoy sa inyo kabuhi* kon ano ang inyo kaunon ukon tuhoy sa inyo lawas kon ano ang inyo isuksok. 23  Kay ang kabuhi labi pa sa kalan-on kag ang lawas labi pa sa panapton. 24  Talupangda ninyo sing maayo nga ang mga uwak wala nagasab-ug sang binhi ukon nagaani, kag wala sila sing kamalig ukon tambubo, apang ginapakaon sila sang Dios. Indi bala mas importante pa kamo sangsa mga pispis? 25  Sin-o sa inyo nga bangod sa pagkabalaka makasugpon sang isa ka maniko sa kalawigon sang iya kabuhi? 26  Busa, kon indi ninyo mahimo ang labing diutay nga butang, ngaa mabalaka kamo sa iban pa nga mga butang? 27  Talupangda ninyo sing maayo kon paano nagatubo ang mga liryo; wala sila nagapangabudlay ukon nagapamulon; apang nagasiling ako sa inyo, Bisan si Solomon sa bug-os niya nga pagkahalangdon wala makapanapot kaangay sa isa sini. 28  Kon ginapapanaptan sang Dios kaangay sini ang mga tanom sa latagon nga yari karon kag buas idap-ong sa pugon, labi pa gid nga panaptan niya kamo, kamo nga diutay sing pagtuo! 29  Busa untati na ninyo ang tuman nga pagkabalaka kon ano ang inyo kaunon kag kon ano ang inyo imnon; 30  kay ini tanan amo ang mga butang nga maukod nga ginatinguhaan nga maagom sang mga pungsod sa kalibutan, apang nahibaluan sang inyo Amay nga kinahanglan ninyo ini nga mga butang. 31  Gani, padayon nga pangitaa ang iya ginharian, kag ini nga mga butang idugang sa inyo. 32  “Indi magkahadlok, diutay nga panong, bangod nahamut-an sang inyo Amay nga ihatag sa inyo ang ginharian. 33  Ibaligya ang inyo pagkabutang kag maghatag sang mga dulot tungod sa kaluoy. Maghimo para sa inyo kaugalingon sang mga puyo nga wala nagadaan, isa ka di-mahubsan nga bahandi sa langit, diin wala sing kawatan nga nagapalapit ukon sing sipit nga nagapang-ut-ot. 34  Kay kon diin ang inyo bahandi, didto man ang inyo tagipusuon. 35  “Wagkusi ninyo ang inyo mga balikawang kag pasigaha ang inyo mga suga, 36  kag kamo mismo mangin kaangay sa mga tawo nga nagahulat sa pagbalik sang ila agalon gikan sa kasal, agod sa iya pag-abot kag pagpanuktok mabuksan nila sia gilayon. 37  Malipayon ini nga mga ulipon nga masapwan sang agalon nga nagabantay sa iya pag-abot! Sa pagkamatuod nagasiling ako sa inyo, Magawagkus sia sang iya kaugalingon kag magapasaliay sa ila sa lamesa kag magapalapit kag magaalagad sa ila. 38  Kag kon mag-abot sia sa tungang-gab-i,* ukon bisan sa tigpamalo sang manok,* kag masapwan sila nga nagabantay, malipayon sila! 39  Apang hibalua ninyo ini, nga kon ang agalon sang panimalay nakahibalo kon ano nga oras magaabot ang kawatan, magapabilin sia kuntani nga nagabantay kag indi magtugot nga sudlon ang iya balay. 40  Maghanda man kamo, bangod sa oras nga wala ninyo ginahunahuna magaabot ang Anak sang tawo.” 41  Nian si Pedro nagsiling: “Ginuo, ginapamulong mo bala ini nga ilustrasyon sa amon ukon sa tanan?” 42  Kag ang Ginuo nagsiling: “Sin-o gid ang matutom nga tulugyanan, ang isa nga mainandamon, nga itangdo sang iya agalon sa iya hubon sang mga alagad agod padayon nga maghatag sa ila sang bastante nga pagkaon sa nagakaigo nga tion? 43  Malipayon ini nga ulipon, kon masapwan sia sang iya agalon nga nagahimo sini sa iya pag-abot! 44  Sa pagkamatuod nagasiling ako sa inyo, Tangduan niya sia sa pagdumala sa tanan niya nga pagkabutang. 45  Apang kon ina nga ulipon magsiling sa iya tagipusuon, ‘Ang akon agalon nagapalantang sa pag-abot,’ kag magbunal sa mga alagad nga lalaki kag mga alagad nga babayi, kag magkaon kag mag-inom kag magpahubog, 46  ang agalon sina nga ulipon magaabot sa adlaw nga wala niya ginapaabot kag sa oras nga wala niya mahibalui, kag silutan sia sing mabug-at gid kag hatagan sia sing bahin upod sa mga di-matutom. 47  Kag ina nga ulipon nga nakahangop sang kabubut-on sang iya agalon apang wala maghanda ukon maghimo suno sa iya kabubut-on bunalon sing madamo nga beses. 48  Apang ang wala makahangop kag gani naghimo sang mga butang nga takus sa mga lapdos bunalon sing pila lamang. Sa pagkamatuod, ang tagsatagsa nga ginhatagan sing madamo, madamo ang pangayuon sa iya; kag ang isa nga gintugyanan sang mga tawo sing madamo, labi pa sangsa kinaandan ang pangayuon nila sa iya. 49  “Nagkari ako sa pagpasiga sing kalayo sa duta, kag ano pa ang luyag ko kon nagasiga na ini? 50  Sa pagkamatuod, may bawtismo nga ibawtismo sa akon, kag daw ano ang akon pag-antos tubtob matapos ini! 51  Nagahunahuna bala kamo nga nagkari ako sa pagdala sing paghidait sa duta? Nagasiling ako sa inyo, indi sang paghidait, kundi sang pagbinahinbahin. 52  Kay kutob karon magabinahinbahin ang lima sa isa ka balay, ang tatlo batok sa duha kag ang duha batok sa tatlo. 53  Magabinahinbahin sila, ang amay batok sa anak nga lalaki kag ang anak nga lalaki batok sa amay, ang iloy batok sa anak nga babayi kag ang anak nga babayi batok sa iya iloy, ang ugangan nga babayi batok sa iya umagad nga babayi kag ang umagad nga babayi batok sa iya ugangan nga babayi.” 54  Nagsiling man sia sa kadam-an: “Kon makita ninyo nga nagagal-um sa nakatundan, nagasiling kamo gilayon, ‘Magaabot ang bagyo,’ kag nagakahanabo ini. 55  Kag kon makita ninyo nga nagahuyop ang habagat, nagasiling kamo, ‘Magasingkal ang init,’ kag nagakahanabo ini. 56  Mga salimpapaw, makahibalo kamo magpanimad-on sa dagway sang duta kag langit; apang ngaa indi kamo makahibalo magpanimad-on sini nga tion? 57  Ngaa wala kamo mismo nagahukom kon ano ang matarong? 58  Halimbawa, kon nagakadto ka sa isa ka manuggahom upod sa imo kasumpong sa kasuguan, tinguhai nga husayon ang kasuayon sa iya samtang sa dalan pa kamo, agod indi ka niya pagdalhon sa hukom, kag ang hukom magtugyan sa imo sa opisyal sang korte, kag ang opisyal sang korte magbilanggo sa imo. 59  Nagasiling ako sa imo, Indi gid ikaw makagua didto tubtob nga mabayaran mo ang katapusan nga gamay nga sensilyo nga may tuman ka diutay nga balor.”

Footnote

Lu 12:5 * Tan-awa ang Apendise 9.
Lu 12:22 * Sa literal, “kalag.”
Lu 12:38 * Tan-awa ang nota sa Mar 13:35.
Lu 12:38 * Tan-awa ang nota sa Mar 13:35.