Lucas 24:1-53

24  Apang sa nahaunang adlaw sang semana, nagkadto sila sing aga pa sa lulubngan, nga nagadala sang ila ginhanda nga mga pahumot.  Apang nakita nila nga napaligid na ang bato gikan sa lulubngan,  kag sang nagsulod sila wala nila makita ang bangkay ni Ginuong Jesus.  Sang nagapalibog sila nahanungod sini, yari karon! duha ka lalaki nga may panapton nga nagasilak ang nagtindog sa tupad nila.  Sang hinadlukan ang mga babayi kag nagduko, nagsiling ang mga lalaki sa ila: “Ngaa ginapangita ninyo ang Isa nga buhi sa tunga sang mga patay?  [Wala sia diri, kundi ginbanhaw sia.]* Dumduma ang ginhambal niya sa inyo sang didto pa sia sa Galilea,  nga nagasiling nga ang Anak sang tawo dapat itugyan sa mga kamot sang makasasala nga mga tawo kag ilansang sa usok apang banhawon sa ikatlo nga adlaw.”  Gani nadumduman nila ang iya mga pinamulong,  kag naghalin sila sa lulubngan kag nagbalita sini tanan nga butang sa napulog-isa kag sa iban pa. 10  Sila amo si Maria Magdalena, kag si Juana, kag si Maria nga iloy ni Santiago. Kag ang iban pa nga mga babayi kaupod nila nagsugid sini sa mga apostoles. 11  Apang, ini nga mga pinamulong daw wala sing pulos para sa ila kag wala sila magpati sa mga babayi. 12  [Apang si Pedro nagtindog kag nagdalagan sa lulubngan, kag sang magduko sia kag magsid-ing, mga tela na lamang ang nakita niya. Gani naglakat sia nga natingala sa nahanabo.]* 13  Apang, yari karon! sa amo gid nga adlaw duha ka disipulo ang nagalakbay pakadto sa isa ka minuro nga ginatawag Emaus, nga mga napulog-isa ka kilometro ang kalayuon halin sa Jerusalem, 14  kag nagahambalanay sila tuhoy sa tanan nga butang nga nahanabo. 15  Sang nagahambalanay sila kag nagapamangkutanay, si Jesus nagpalapit kag naglakat upod sa ila; 16  apang wala nila sia makilala. 17  Nagsiling sia sa ila: “Ano ining mga butang nga ginahambalan ninyo samtang nagalakat kamo?” Kag nagdulog sila nga nagapangasubo. 18  Bilang sabat ang isa sa ila nga si Cleopas nagsiling sa iya: “Nagaisahanon ka bala nga nagapuyo subong dumuluong sa Jerusalem amo nga wala ka makahibalo sang mga butang nga nahanabo didto sa sini nga mga adlaw?” 19  Kag nagsiling sia sa ila: “Ano nga mga butang?” Nagsiling sila sa iya: “Ang mga butang tuhoy kay Jesus nga Nazaretnon, nga nangin isa ka manalagna nga gamhanan sa buhat kag pulong sa atubangan sang Dios kag sang tanan nga tawo; 20  kag kon paano sia gintugyan sang amon puno nga mga saserdote kag mga manugdumala agod pamatbatan sing kamatayon kag ilansang sa usok. 21  Apang naglaum kami nga ini nga tawo amo ang gintalana nga magaluwas sa Israel; huo, kag wala labot sini tanan, ikatlo nga adlaw karon kutob sang nahanabo ini. 22  Dugang pa, natingala kami bangod ang pila ka babayi nga kaupod namon aga pa nga nagkadto sa lulubngan 23  apang wala nila makita ang iya bangkay kag nag-abot sila nga nagasiling nga nakakita man sila sing labaw sa kinaugali nga mga anghel, nga nagsiling nga buhi sia. 24  Kag ang pila sang mga kaupod namon nagkadto sa lulubngan; kag nakita nila ang suno sa ginsiling sang mga babayi, apang wala nila sia makita.” 25  Gani nagsiling sia sa ila: “O mga buangbuang kag mahinay sa pagpati sa tanan nga ginsiling sang mga manalagna! 26  Indi bala kinahanglan nga ang Cristo mag-antos sini nga mga butang agod mabaton niya ang himaya?” 27  Kag sugod kay Moises kag sa tanan nga Manalagna, ginpaathag niya sa ila ang mga butang nahanungod sa iya sa bug-os nga Kasulatan. 28  Sang ulihi malapit na sila sa minuro nga kadtuan nila, kag daw mapadayon pa sia sa paglakbay. 29  Apang ginpilit nila sia, nga nagasiling: “Upod ka na lang sa amon, kay sirom na kag nagahingapos na ang adlaw.” Gani nagsulod sia agod magpabilin upod sa ila. 30  Kag sang nagasaliay sia upod sa ila agod magkaon, ginkuha niya ang tinapay kag nangamuyo, kag gintipiktipik niya ini kag ginhatag sa ila. 31  Bangod sini nahantop nila kon sin-o sia kag nakilala sia; kag nadula sia sa ila panulok. 32  Kag nagsinilingay sila: “Wala bala nagadabdab ang aton tagipusuon sang nagapakighambal sia sa aton sa dalan, samtang ginapaathag niya sa aton ang Kasulatan?” 33  Kag nagtindog sila sa amo gid nga oras kag nagbalik sa Jerusalem, kag nakita nila nga nagtipon ang napulog-isa kag ang mga kaupod nila, 34  nga nagasiling: “Matuod gid nga nabanhaw ang Ginuo kag nagpakita sia kay Simon!” 35  Nian ginsugid nila ang nahanabo sa dalan kag kon paano nila sia nakilala sang gintipiktipik niya ang tinapay. 36  Samtang ginahambalan nila ini, nagtindog sia sa tunga nila [kag nagsiling sa ila: “Kabay nga may paghidait kamo.”]* 37  Apang bangod nakugmat sila kag hinadlukan, naghunahuna sila nga ginamatamata sila. 38  Gani nagsiling sia sa ila: “Ngaa nagakalisang kamo, kag ngaa nagaduhaduha ang inyo tagipusuon? 39  Tan-awa ang akon mga kamot kag ang akon mga tiil, kay ako gid ini; tanduga ninyo ako kag tan-awa, bangod ang espiritu wala sing unod kag mga tul-an subong sang makita ninyo sa akon.” 40  [Kag sang ginsiling niya ini, ginpakita niya sa ila ang iya mga kamot kag ang iya mga tiil.]* 41  Apang samtang indi pa sila makapati bangod sa kalipay kag natingala pa, nagsiling sia sa ila: “May pagkaon bala kamo diri?” 42  Ginhatagan nila sia sing sinugba nga isda; 43  kag ginkuha niya ini kag ginkaon sa atubangan nila. 44  Nian nagsiling sia sa ila: “Amo ini ang akon mga pulong nga ginhambal ko sa inyo sang kaupod pa ako ninyo, nga dapat matuman ang tanan nga butang nga ginsulat sa kasuguan ni Moises kag sa mga Manalagna kag sa mga Salmo tuhoy sa akon.” 45  Nian ginbuksan niya ang ila hunahuna agod mahangpan nila ang kahulugan sang Kasulatan, 46  kag nagsiling sia sa ila: “Amo ini ang nasulat nga ang Cristo magaantos kag mabanhaw gikan sa mga patay sa ikatlo nga adlaw, 47  kag sa iya ngalan ibantala sa tanan nga pungsod ang paghinulsol agod mapatawad ang mga sala—sugod sa Jerusalem, 48  mangin mga saksi kamo sini nga mga butang. 49  Kag, yari karon! ginapadala ko sa inyo ang ginsaad sang akon Amay. Apang pabilin kamo sa siudad tubtob makabaton kamo sang gahom gikan sa kahitaasan.” 50  Apang gindala niya sila sa gua tubtob sa Betania, kag ginbayaw niya ang iya mga kamot kag ginpakamaayo sila. 51  Samtang ginapakamaayo niya sila, nagbulag sia sa ila kag nagpaibabaw pakadto sa langit. 52  Kag nagyaub sila sa iya kag nagbalik sila sa Jerusalem nga may daku nga kalipay. 53  Kag didto sila pirme sa templo nga nagadayaw sa Dios.

Footnote

Lu 24:6 * Sa pagpaathag sa mga braket, tan-awa ang nota sa 23:34.
Lu 24:12 * Sa pagpaathag sa mga braket, tan-awa ang nota sa 23:34.
Lu 24:36 * Sa pagpaathag sa mga braket, tan-awa ang nota sa 23:34.
Lu 24:40 * Sa pagpaathag sa mga braket, tan-awa ang nota sa 23:34.