Lucas 13:1-35

13  Sadto gid nga tion may pila ka tawo didto nga nagsugid sa iya tuhoy sa mga taga-Galilea nga ang ila dugo ginsamo ni Pilato sa ila mga halad.  Gani bilang sabat nagsiling sia sa ila: “Nagahunahuna bala kamo nga ini nga mga taga-Galilea mas makasasala sangsa iban nga mga taga-Galilea bangod nag-antos sila sini nga mga butang?  Nagasiling ako sa inyo, indi gid; apang, kon indi kamo maghinulsol, tanan kamo malaglag man.  Ukon ang napulog-walo nga napatay sang narumpagan sila sang torre sa Siloam, nagahunahuna bala kamo nga mas makasasala* sila sangsa iban nga nagapuyo sa Jerusalem?  Nagasiling ako sa inyo, indi gid; apang, kon indi kamo maghinulsol, tanan kamo malaglag man.”  Nian ginsugid niya ini nga ilustrasyon: “May isa ka tawo nga may higuera nga natanom sa iya ulubasan, kag nagkadto sia agod magpangita sang bunga sa sini, apang wala sia sing nakita.  Kag nagsiling sia sa manugtatap sang ulubasan, ‘Tatlo ka tuig na nga nagakadto ako agod mangita sang bunga sa sini nga higuera, apang wala ako sing nakita. Pudla ini! Ngaa magpabilin nga wala pulos ang duta tungod sini?’  Bilang sabat nagsiling sia sa iya, ‘Agalon, pabay-i lang ini anay sa sini nga tuig, tubtob makutkutan ko ang palibot sini kag maabonohan;  kag kon magpamunga ini sa palaabuton, maayo gid; apang kon indi, pudlon mo ini.’” 10  Karon nagapanudlo sia sa isa sa mga sinagoga sa adlaw nga inugpahuway. 11  Kag, yari karon! ang isa ka babayi may espiritu nga nagapaluya sa iya sa sulod sang napulog-walo ka tuig, kag nagasiuktot sia kag indi gid makatindog sing tiso. 12  Sang nakita niya sia, gintawag sia ni Jesus kag nagsiling sa iya: “Babayi, ginahilway ka sa imo balatian.” 13  Kag gintungtong niya ang iya mga kamot sa iya; kag gilayon nga nagtiso sia, kag naghimaya sa Dios. 14  Apang ang nagadumala nga opisyal sang sinagoga naakig bangod nagpang-ayo si Jesus sa adlaw nga inugpahuway, kag nagsiling sia sa kadam-an: “May anom ka adlaw sa paghimo sing dapat himuon; gani, magkadto kamo sa amo nga mga adlaw agod ayuhon kamo, kag indi sa adlaw nga inugpahuway.” 15  Apang, nagsabat sa iya ang Ginuo: “Mga salimpapaw, indi bala nga sa adlaw nga inugpahuway ang tagsatagsa sa inyo nagahubad sang iya baka ukon sang iya asno sa pasungan kag ginadala ini agod paimnon? 16  Nian, indi bala dapat nga ining babayi nga isa ka anak ni Abraham, nga gingapos ni Satanas sa sulod na sang napulog-walo ka tuig, hubaran sini nga gapos sa adlaw nga inugpahuway?” 17  Sang nasiling niya ini, nahuy-an ang tanan nga nagapamatok sa iya; apang nagkasadya ang bug-os nga kadam-an sa tanan nga mahimayaon nga butang nga ginhimo niya. 18  Busa nagpadayon sia sa pagsiling: “Kaangay sa ano ang ginharian sang Dios, kag sa ano ko ipaanggid ini? 19  Kaangay ini sa lamigas sang mustasa nga ginkuha sang tawo kag gintanom sa iya hardin, kag nagtubo ini kag nangin isa ka kahoy, kag ang mga pispis sa langit naghulon sa mga sanga sini.” 20  Kag liwat nagsiling sia: “Sa ano ko ipaanggid ang ginharian sang Dios? 21  Kaangay ini sa lebadura nga ginkuha sang isa ka babayi kag ginsamo* sa tatlo ka daku nga sukob sang harina tubtob nga ang bug-os nga linamas nagkumbo.” 22  Kag naglakbay sia sa mga siudad kag mga minuro, nga nagapanudlo kag nagapadayon sa iya paglakbay pakadto sa Jerusalem. 23  Karon may isa ka tawo nga nagsiling sa iya: “Ginuo, diutay lamang bala ang maluwas?” Nagsiling sia sa ila: 24  “Magpanikasog kamo sing lakas sa pagsulod sa makitid nga ganhaan, kay, nagasiling ako sa inyo, madamo ang magatinguha sa pagsulod apang indi makasarang. 25  Bangod sa tion nga ang agalon sang panimalay magtindog kag magtrangka sa ganhaan, kag magatindog kamo sa gua kag magapanuktok sa ganhaan, nga nagasiling, ‘Ginuo, buksi kami,’ magasabat sia sa inyo, ‘Wala ako makahibalo kon diin kamo naghalin.’ 26  Nian magasiling kamo, ‘Nagkaon kami kag nag-inom sa imo atubangan, kag nagpanudlo ka sa amon malapad nga mga dalan.’ 27  Apang sia magahambal kag magasiling sa inyo, ‘Wala ako makahibalo kon diin kamo naghalin. Palayo sa akon, tanan kamo nga mga manugbuhat sing pagkadimatarong!’ 28  Didto magahibi kamo kag magapabagrot sang inyo mga ngipon, kon makita ninyo si Abraham kag si Isaac kag si Jacob kag ang tanan nga manalagna sa ginharian sang Dios, apang kamo ginhaboy sa gua. 29  Dugang pa, magaabot ang mga tawo gikan sa sidlangan kag katundan, kag gikan sa aminhan kag bagatnan, kag magasaliay sa lamesa sa ginharian sang Dios. 30  Kag, yari karon! may mga naulihi nga mauna, kag may mga nauna nga maulihi.” 31  Sa amo gid nga tion may mga Fariseo nga nagpalapit, nga nagasiling sa iya: “Lakat ka kag magbiya diri, kay si Herodes* luyag magpatay sa imo.” 32  Kag nagsiling sia sa ila: “Lakat kamo kag isiling sa sinang talunon nga ido, ‘Yari karon! Nagatabog ako sang mga demonyo kag nagapang-ayo karon kag buas, kag sa ikatlo nga adlaw makatapos na ako.’ 33  Apang, dapat magpadayon ako sa akon paglakbay karon kag buas kag sa masunod nga adlaw, bangod indi mahimo nga ang isa ka manalagna mapatay sa gua sang Jerusalem. 34  Jerusalem, Jerusalem, ang nagapatay sa mga manalagna kag nagabato sa mga ginpadala sa iya—makapila kuntani nga luyag ko tipunon ang imo mga anak, subong sang isa ka munga nga nagatipon sang iya mga piso sa idalom sang iya mga pakpak, apang indi ninyo luyag ini! 35  Yari karon! Ang inyo balay pabay-an sa inyo. Nagasiling ako sa inyo, Indi na ninyo ako makita tubtob magsiling kamo, ‘Pakamaayuhon sia nga nagakari sa ngalan ni Jehova!’”

Footnote

Lu 13:4 * Sa literal, “nakautang.”
Lu 13:21 * Sa literal, “gintago.”
Lu 13:31 * Tan-awa ang nota sa 3:1.