Lucas 7:1-50

7  Sang matapos niya ang tanan niya nga pinamulong sa palamatin-an sang mga tawo, nagsulod sia sa Capernaum.  Ang pinalangga nga ulipon sang isa ka opisyal sang hangaway nagamasakit kag tagumatayon.  Sang nabatian niya ang tuhoy kay Jesus, nagpadala sia sa iya sang mga tigulang nga lalaki sang mga Judiyo agod pangabayon sia nga magkari kag ayuhon ang iya ulipon.  Nian ang mga nagkadto kay Jesus hanuot nga nagpakiluoy sa iya, nga nagasiling: “Takus sia nga buligan mo,  kay ginahigugma niya ang aton pungsod kag sia ang nagtukod sang amon sinagoga.”  Gani nag-upod si Jesus sa ila. Apang sang malapit na lang sia sa balay, ang opisyal sang hangaway nakapadala na sang mga abyan sa pagsiling sa iya: “Ginuo, indi na magpagamo, kay indi ako takus nga magpasulod sa imo sa idalom sang akon atop.  Bangod sina wala ko ginkabig nga takus ako sa pagkadto sa imo. Apang isiling ang pulong, kag ang akon alagad magaayo.  Kay yara man ako sa idalom sang awtoridad, kag may sakop nga mga soldado, kag nagasiling ako sa sining isa, ‘Lakat ka!’ kag nagalakat sia, kag sa isa pa, ‘Kari ka!’ kag nagakari sia, kag sa akon ulipon, ‘Himua ini!’ kag ginahimo niya ini.”  Bueno, sang nabatian ini ni Jesus natingala sia sa iya, kag nagliso sia sa kadam-an nga nagasunod sa iya kag nagsiling: “Ginasiling ko sa inyo, Bisan sa Israel wala ako sing nakita nga may subong sini kadaku nga pagtuo.” 10  Kag sang nagbalik sa balay ang mga ginpadala, nasapwan nila nga nag-ayo na ang ulipon. 11  Pagkatapos gid sini naglakbay sia sa siudad sang Nain, kag kaupod niya ang iya mga disipulo kag ang daku nga kadam-an. 12  Sang malapit na sia sa gawang sang siudad, yari karon! may patay nga ginayayungan pagua sa siudad, ang bugtong nga anak nga lalaki sang balo nga babayi. Kaupod man niya ang daku nga kadam-an gikan sa siudad. 13  Kag sang makita sang Ginuo ang babayi, napahulag sia sang kaluoy sa iya, kag nagsiling sia sa iya: “Indi ka na maghibi.” 14  Nian nagpalapit sia kag gintandog ang tulungtungan sang patay, kag ang mga nagadala sini nagdulog, kag nagsiling sia: “Pamatan-on, nagasiling ako sa imo, Bangon ka!” 15  Kag ang patay nagpungko kag naghambal, kag ginhatag niya sia sa iya iloy. 16  Hinadlukan sila tanan, kag ginhimaya nila ang Dios, nga nagasiling: “Ginbangon sa aton ang isa ka daku nga manalagna,” kag, “Gintalupangod sang Dios ang iya katawhan.” 17  Kag ini nga balita tuhoy sa iya naglapnag sa bug-os nga Judea kag sa tanan nga duog sa palibot. 18  Ini tanan nga butang ginsugid kay Juan sang iya mga disipulo. 19  Gani ginpatawag ni Juan ang duha sa iya mga disipulo kag ginpadala sila sa Ginuo agod magsiling: “Ikaw bala ang Isa nga Magakari ukon magapaabot kami sang iban pa?” 20  Sang nag-abot sila sa iya ang mga lalaki nagsiling: “Ginpadala kami sa imo ni Juan Bautista agod magsiling, ‘Ikaw bala ang Isa nga Magakari ukon magapaabot kami sang iban pa?’” 21  Sa sina nga tion gin-ayo niya ang madamo nga may masakit kag may malubha nga balatian kag may malaut nga mga espiritu, kag ginhatagan sing panan-aw ang madamo nga bulag. 22  Gani bilang sabat nagsiling sia sa duha: “Lakat kamo kag isugid kay Juan ang inyo nakita kag nabatian: ang mga bulag nakakita, ang mga piang nakalakat, ang mga aruon nag-ayo kag ang mga bungol nakabati, ang mga patay nabanhaw, ang mga imol ginsugiran sing maayong balita. 23  Kag malipayon sia nga wala masandad sa akon.” 24  Sang makalakat na ang mga mensahero ni Juan, nagsiling sia sa kadam-an tuhoy kay Juan: “Ano ang luyag ninyo makita sa kahanayakan amo nga naggua kamo? Isa ka tabun-ak nga ginahapayhapay sang hangin? 25  Kon amo, ano ang luyag ninyo makita amo nga naggua kamo? Isa ka tawo nga nagasuksok sang malum-ok nga sampaw nga mga panapton? Ang mga nagasuksok sang matahom nga panapton kag nagapangabuhi sing maluho yara sa harianon nga mga balay. 26  Gani, ano ang luyag ninyo makita amo nga naggua kamo? Isa ka manalagna? Huo, nagasiling ako sa inyo, kag labaw pa sa isa ka manalagna. 27  Sia amo ang ginapatuhuyan sang nasulat, ‘Yari karon! Ginapadala ko sing una sa imo ang akon mensahero, nga magahanda sang imo dalan.’ 28  Nagasiling ako sa inyo, Sa mga nabun-ag sa mga babayi wala sing daku pa kay Juan; apang ang tawo nga kubos sa ginharian sang Dios daku pa sa iya.” 29  (Kag sang mabatian ini sang tanan nga tawo kag sang mga manugsukot sing buhis nga ginbawtismuhan ni Juan, ginpahayag nila nga matarong ang Dios. 30  Apang ang mga Fariseo kag ang mga batid sa Kasuguan nga wala niya mabawtismuhan nagsikway sa kabubut-on sang Dios sa ila.) 31  “Gani, kay sin-o ko ipaanggid ang mga tawo sini nga kaliwatan, kag sin-o ang kaangay nila? 32  Kaangay sila sa mga bata nga nagapinungko sa tiendahan kag nagapanawag sa isa kag isa, nga nagasiling, ‘Ginpatokar namon ang plawta para sa inyo, apang wala kamo magsaot; naghaya kami, apang wala kamo maghibi.’ 33  Subong man, si Juan Bautista nag-abot nga wala nagakaon sang tinapay ukon nagainom sang alak, apang kamo nagsiling, ‘May demonyo sia.’ 34  Ang Anak sang tawo nag-abot nga nagakaon kag nagainom, apang kamo nagsiling, ‘Yari karon! Ang tawo nga hakugan kag palainom sing alak, abyan sang mga manugsukot sing buhis kag sang mga makasasala!’ 35  Apang, ang kaalam ginapamatud-an nga matarong paagi sa tanan nga anak sini.” 36  Ang isa sa mga Fariseo padayon nga nag-agda sa iya nga magkaon upod sa iya. Gani nagsulod sia sa balay sang Fariseo kag nagsaliay sa lamesa. 37  Kag, yari karon! ang isa ka babayi nga kilala sa siudad subong makasasala nakahibalo nga nagasaliay sia agod magkaon sa balay sang Fariseo, kag nagdala sia sang isa ka suludlan nga alabastro nga may unod nga mahumot nga lana, 38  kag nagkadto ang babayi sa likod sa iya tiilan, kag naghibi sia kag ginbasa sang luha ang iya mga tiil kag ginpahiran ini sang babayi sang iya buhok. Subong man, ginhalukan sang babayi sing mapinalanggaon ang iya mga tiil kag ginhaplasan ini sang mahumot nga lana. 39  Sang makita ini, ang Fariseo nga nag-agda sa iya nagsiling sa iya kaugalingon: “Kon ini nga tawo isa ka manalagna, mahibaluan niya kon sin-o kag kon ano nga sahi sang babayi ang nagatandog sa iya, nga sia makasasala.” 40  Apang bilang sabat si Jesus nagsiling sa iya: “Simon, may ihambal ako sa imo.” Sia nagsiling: “Manunudlo, ano ina?” 41  “May duha ka tawo nga nakautang sa isa ka manugpautang; ang isa nakautang sang lima ka gatos ka denario,* kag ang isa kalim-an. 42  Sang wala sila sing ibayad, ginpasaylo niya sila sing kinabubut-on. Busa, sin-o sa ila ang magahigugma sa iya sing labi?” 43  Bilang sabat si Simon nagsiling: “Sa banta ko sia nga ginpasaylo sing kinabubut-on sa iya daku nga utang.” Nagsiling sia sa iya: “Husto ang imo sabat.” 44  Nian nagliso sia sa babayi kag nagsiling kay Simon: “Nakita mo bala ini nga babayi? Nagsulod ako sa imo balay; wala mo ako ginhatagan sing tubig nga ihinaw sa akon mga tiil. Apang ini nga babayi nagbasa sang akon mga tiil sang iya luha kag ginpahiran ini sang iya buhok. 45  Wala mo ako ginhalukan; apang ini nga babayi wala mag-untat sa paghalok sing mapinalanggaon sa akon mga tiil kutob sang nagsulod ako. 46  Wala mo ginhaplasan sing lana ang akon ulo; apang ini nga babayi naghaplas sang mahumot nga lana sa akon mga tiil. 47  Bangod sini, nagasiling ako sa imo, bisan pa madamo ang iya mga sala, ginapatawad ini, bangod naghigugma sia sing daku; apang ang ginapatawad sing diutay, nagahigugma sing diutay.” 48  Nian nagsiling sia sa iya: “Ang imo mga sala ginapatawad.” 49  Ang mga nagasaliay sa lamesa kaupod niya naghunahuna: “Sin-o ini nga tawo nga nagapatawad pa gani sang mga sala?” 50  Apang nagsiling sia sa babayi: “Ang imo pagtuo nagluwas sa imo; lakat ka sa paghidait.”

Footnote

Lu 7:41 * Tan-awa ang nota sa Mat 18:24.