Lucas 8:1-56

8  Wala madugay pagkatapos sadto, naglibot sia sa mga siudad kag mga minuro, nga nagabantala kag nagapahayag sang maayong balita sang ginharian sang Dios. Kag kaupod niya ang napulog-duha,  kag ang pila ka babayi nga ginhilway gikan sa malaut nga mga espiritu kag gin-ayo sa ila mga balatian, si Maria nga gintawag Magdalena, nga gikan sa iya naggua ang pito ka demonyo,  kag si Juana nga asawa ni Cuza nga tulugyanan ni Herodes, kag si Susana kag madamo iban pa nga mga babayi, nga nag-alagad sa ila paagi sa paggamit sa mga pagkabutang nila.  Sang nagtipon ang daku nga kadam-an kag ang mga tawo nga nagkadto man sa iya gikan sa nagkalainlain nga siudad, naghambal sia paagi sa isa ka ilustrasyon:  “Isa ka manugsab-ug ang naglakat sa pagsab-ug sang iya binhi. Samtang nagasab-ug sia, ang iban sini nagtupa sa higad sang dalan kag natapakan, kag gintuka ini sang mga pispis sa langit.  Ang iban nagtupa sa igang, kag sang magtubo ini, nalaya ini bangod wala sing kahun-og.  Ang iban nagtupa sa tunga sang tunukon nga mga tanom, kag ang tunukon nga mga tanom nga nagtubo sing dungan sa sini naglumos sa sini.  Ang iban pa nagtupa sa maayo nga duta, kag sang magtubo ini, nagpamunga ini sang isa ka gatos ka pilo.” Samtang ginahambal niya ini nga mga butang, mabaskog sia nga nagsiling: “Sia nga may dulunggan sa pagpamati, magpamati.”  Apang ginpamangkot sia sang iya mga disipulo kon ano ang kahulugan sini nga ilustrasyon. 10  Nagsiling sia: “Sa inyo ginhatag ang paghangop sa sagrado nga mga likom sang ginharian sang Dios, apang sa iban paagi ini sa mga ilustrasyon, agod bisan pa nagatulok, makatulok sila nga wala sing pulos, kag bisan pa nagapamati, indi nila mahangpan ang kahulugan. 11  Amo ini ang kahulugan sang ilustrasyon: Ang binhi amo ang pulong sang Dios. 12  Ang nagtupa sa higad sang dalan amo ang mga nakabati, nian nagaabot ang Yawa kag nagakuha sang pulong sa ila tagipusuon agod indi sila magpati kag maluwas. 13  Ang nagtupa sa igang amo ang mga nagabaton sang pulong nga may kalipay sang mabatian nila ini, apang wala ini sing gamot; nagapati sila sa isa ka panag-on, apang sa panag-on sang pagtilaw nagabiya sila. 14  Kon nahanungod sa nagtupa sa tunga sang tunukon nga mga tanom, amo ini ang mga nakabati, apang bangod nadala sang mga kabalaka kag manggad kag kalipayan sini nga kabuhi, nalumos sila sing bug-os kag wala nagagulang ang bunga. 15  Kon nahanungod sa nagtupa sa maayo nga duta, amo ini ang mga nakabati sang pulong nga may maminatud-on kag maayo nga tagipusuon, nga nagahupot sini kag nagapamunga nga may pagbatas. 16  “Wala sing tawo nga nagasindi sang suga kag dayon ginatakluban ini sing suludlan ukon ginabutang ini sa idalom sang hiligdaan, kundi ginabutang niya ini sa tulungtungan, agod ang mga nagasulod makakita sang kapawa. 17  Kay wala sing bisan ano nga natago nga indi mabuyagyag, ukon bisan ano nga nalipdan sing maayo nga indi gid mahibaluan kag indi gid madayag. 18  Busa, talupangda ninyo kon paano kamo nagapamati; kay ang bisan sin-o nga may yara, hatagan sia sing dugang, apang ang bisan sin-o nga wala, bisan pa ang ginahunahuna niya nga yara sa iya kuhaon sa iya.” 19  Nian nagkadto sa iya ang iya iloy kag mga utod, apang indi sila makapalapit sa iya bangod sang kadam-an. 20  Apang, ginsugiran sia: “Ang imo iloy kag ang imo mga utod nagatindog sa gua nga luyag makigkita sa imo.” 21  Bilang sabat nagsiling sia sa ila: “Ang akon iloy kag ang akon mga utod amo sila ang nagapamati sa pulong sang Dios kag nagatuman sini.” 22  Isa sadto ka adlaw nagsakay sia kag ang iya mga disipulo sa isa ka sakayan, kag nagsiling sia sa ila: “Matabok kita sa pihak sang linaw.” Gani naglayag sila. 23  Apang sang nagapanakayon sila natulugan sia. Kag nag-abot ang mabaskog nga unos sa linaw, kag ginkapan sang tubig ang sakayan kag yara sila sa katalagman. 24  Sang ulihi nagpalapit sila sa iya kag ginpukaw sia, nga nagasiling: “Manunudlo, Manunudlo, mapatay na kita!” Nagbangon sia kag ginsaway ang hangin kag ang nagaalimbukad nga tubig, kag nagpuas ini, kag naglinaw. 25  Nian nagsiling sia sa ila: “Diin ang inyo pagtuo?” Apang hinadlukan sila kag natingala, nga nagasinilingay: “Sin-o gid ini, kay ginamanduan niya bisan ang hangin kag tubig, kag nagatuman ini sa iya?” 26  Kag nagdungka sila sa duta sang mga taga-Gerasa, nga yara sa tabok sang Galilea. 27  Apang sang nagtakas sia may nagsugata sa iya gikan sa siudad nga isa ka tawo nga ginsudlan sang mga demonyo. Kag madugay na nga wala sia nagasuksok sang panapton, kag wala sia nagapuyo sa balay kundi sa patyo. 28  Sang makita niya si Jesus, nagsinggit sia kag naghapa sa iya atubangan, kag sa mabaskog nga tingog nagsiling sia: “Ano ang labot ko sa imo, Jesus nga Anak sang Labing Mataas nga Dios? Nagapakiluoy ako sa imo, indi mo ako pagpaantuson.” 29  (Kay ginsugo niya ang di-matinlo nga espiritu nga maggua sa tawo. Kay madugay na nga ginagamhan sia sini, kag pirme sia ginagapos sing mga kadena sa kamot kag sa tiil nga ginabantayan, apang ginapamugto niya ang mga gapos kag ginatabog sia sang demonyo pakadto sa baw-ing nga mga duog.) 30  Si Jesus nagpamangkot sa iya: “Ano ang ngalan mo?” Nagsabat sia: “Lehiyon,”* bangod madamo nga demonyo ang nagsulod sa iya. 31  Kag naghingyo sila sa iya nga indi sila pagtabugon pakadto sa kadadalman. 32  May panong sang madamo nga baboy nga nagapanginaon sa bukid; gani naghingyo sila sa iya nga tugutan sila nga magsulod sa sini. Kag gintugutan niya sila. 33  Nian ang mga demonyo naggua sa tawo kag nagsulod sa mga baboy, kag ang panong nagdinaguso sa pil-as kag nahulog sa linaw kag nagkalalumos. 34  Apang sang nakita sang mga manugbantay sang mga baboy ang natabo, nagpalagyo sila kag ginpamalita ini sa siudad kag sa kaumhan. 35  Nian nagkadto ang mga tawo sa pagtan-aw sang natabo, kag nagkadto sila kay Jesus kag nakita nila ang tawo nga gingua-an sang mga demonyo, nga napanaptan na kag yara sa iya husto nga panghunahuna, nga nagalingkod sa tiilan ni Jesus; kag hinadlukan sila. 36  Ginsugid sa ila sang mga nakakita sini kon paano nag-ayo ang tawo nga ginsudlan sang mga demonyo. 37  Gani ang bug-os nga kadam-an sa palibot nga duta sang mga taga-Gerasa nagpangabay sa iya nga magpalayo sa ila, kay hinadlukan gid sila. Nian nagsakay sia sa sakayan kag naghalin. 38  Apang, ang tawo nga gingua-an sang mga demonyo padayon nga nagpakiluoy nga mag-upod sa iya; apang ginpalakat niya ang tawo, nga nagasiling: 39  “Pauli ka sa imo balay, kag isugid ang ginhimo sang Dios sa imo.” Gani naglakat sia, nga ginabalita sa bug-os nga siudad ang ginhimo ni Jesus sa iya. 40  Sang nagbalik si Jesus, ang kadam-an nagbaton sa iya sing mainayuhon, kay sila tanan nagapaabot sa iya. 41  Apang, yari karon! nag-abot ang tawo nga si Jairo, nga isa ka nagadumala nga opisyal sang sinagoga. Kag naghapa sia sa tiilan ni Jesus kag nagpakiluoy sa iya nga magkadto sa iya balay, 42  bangod sia may bugtong nga anak nga babayi nga nagaedad sing mga napulog-duha ka tuig kag tagumatayon. Sang nagapakadto sia didto nagdugok sa iya ang kadam-an. 43  Kag ang isa ka babayi, nga ginatagasan sang dugo sa sulod sang napulog-duha ka tuig, nga indi mapaayo ni bisan sin-o, 44  nagpalapit sa likod kag nagtandog sa sidsid sang iya panapton, kag gilayon nga nag-untat ang pagtagas sang iya dugo. 45  Gani si Jesus nagsiling: “Sin-o ang nagtandog sa akon?” Sang ginpanghiwala ini sang tanan, si Pedro nagsiling: “Manunudlo, ang kadam-an nagaginutok sa palibot mo kag nagadinaguso sa imo.” 46  Apang si Jesus nagsiling: “May isa nga nagtandog sa akon, kay nabatyagan ko nga ang gahom naggua sa akon.” 47  Sang makita sang babayi nga natalupangdan sia, nagpalapit sia nga nagakurog kag naghapa sa atubangan niya kag ginsugid sa atubangan sang tanan nga tawo ang kabangdanan kon ngaa gintandog niya sia kag kon paano nga nag-ayo sia gilayon. 48  Apang nagsiling sia sa iya: “Anak, ang imo pagtuo nag-ayo sa imo; lakat ka sa paghidait.” 49  Samtang nagahambal pa sia, ang isa ka tiglawas sang nagadumala nga opisyal sang sinagoga nag-abot kag nagsiling: “Ang imo anak nga babayi patay na; indi na pagtublaga ang manunudlo.” 50  Sang mabatian ini, ginsilingan sia ni Jesus: “Indi ka magkahadlok, magtuo ka lamang, kag maluwas sia.” 51  Sang nag-abot sia sa balay, wala niya gintugutan nga may magsulod upod sa iya luwas kay Pedro kag kay Juan kag kay Santiago kag ang amay kag iloy sang dalagita. 52  Apang nagahinibi ang tanan nga tawo kag nagapukpok sang ila kaugalingon sa kasubo tungod sa iya. Gani nagsiling sia: “Untati ninyo ang paghibi, kay wala sia mapatay kundi nagakatulog.” 53  Bangod sini nagkadlaw sila nga nagayaguta sa iya, kay nahibal-an nila nga patay na ang dalagita. 54  Apang gin-uyatan niya sia sa kamot kag gintawag, nga nagasiling: “Inday, bangon ka!” 55  Kag nabuhi* ang dalagita kag nagbangon gilayon; kag nagsugo sia nga hatagan sing makaon ang dalagita. 56  Kag ang iya mga ginikanan nahayanghag; apang gintugunan niya sila nga indi pag-isugid kay bisan sin-o ang natabo.

Footnote

Lu 8:30 * Tan-awa ang nota sa Mat 26:53.
Lu 8:55 * Ukon, “ang iya ginhawa (puersa sang kabuhi) nagbalik.”