Lucas 10:1-42

10  Pagkatapos sini nga mga butang ang Ginuo nagtangdo sang kapituan pa kag ginpadala sila sing tagduhaduha agod mag-una sa iya sa tagsa ka siudad kag duog nga iya kadtuan.  Nian nagsiling sia sa ila: “Sa pagkamatuod, ang alanyon bugana, apang pila lamang ang mamumugon. Busa pakiluoy kamo sa Agalon sang alanyon nga magpadala sia sang mga mamumugon sa iya alanyon.  Lakat kamo. Yari karon! Ginapadala ko kamo subong sang mga kordero sa tunga sang mga lobo.  Indi kamo magdala sang puyopuyo, ukon balunan sing pagkaon, ukon sandalyas, kag indi kamo magdulog sa pagtamyaw kay bisan sin-o sa dalan.  Kon magsulod kamo sa isa ka balay, magsiling kamo anay, ‘Kabay nga may paghidait sa sini nga balay.’  Kag kon may abyan sang paghidait didto, ang inyo paghidait magapabilin sa iya. Apang kon wala, magabalik ini sa inyo.  Gani magpabilin kamo sa amo nga balay, nga nagakaon kag nagainom sang ila ginaaman, kay ang mamumugon takus sa iya suhol. Indi kamo magsaylosaylo sa mga balay.  “Kag kon magsulod kamo sa isa ka siudad kag ginabaton nila kamo, kauna ninyo ang ginahanda sa inyo,  kag ayuha ang mga nagamasakit didto, kag padayon nga isiling sa ila, ‘Ang ginharian sang Dios malapit na sa inyo.’ 10  Apang kon magsulod kamo sa isa ka siudad kag indi nila kamo pagbatunon, gua kamo sa malapad nga mga dalan sini kag magsiling, 11  ‘Bisan ang yab-ok sang inyo siudad nga nagtapik sa amon mga tiil ginataktak namon batok sa inyo. Apang, dumduma ninyo ini, nga ang ginharian sang Dios malapit na.’ 12  Nagasiling ako sa inyo nga mahaganhagan pa sa Sodoma sa sina nga adlaw sangsa amo nga siudad. 13  “Kailo ka, Corazin! Kailo ka, Betsaida! bangod kon ang gamhanan nga mga buhat nga ginhimo sa inyo ginhimo sa Tiro kag Sidon, madugay na kuntani sila naghinulsol, nga nagapungko nga nagapanapot sang sako kag may abo. 14  Gani mahaganhagan pa sa Tiro kag Sidon sangsa inyo sa tion sang paghukom. 15  Kag ikaw, Capernaum, bayawon ka ayhan sa langit? Sa Lulubngan* ka makadto! 16  “Sia nga nagapamati sa inyo nagapamati man sa akon. Kag sia nga wala nagasapak sa inyo wala man nagasapak sa akon. Dugang pa, sia nga wala nagasapak sa akon wala man nagasapak sa iya nga nagpadala sa akon.” 17  Nian ang kapituan nagbalik nga malipayon, nga nagasiling: “Ginuo, bisan ang mga demonyo nagpasakop sa amon paagi sa paggamit sang imo ngalan.” 18  Gani nagsiling sia sa ila: “Nakita ko si Satanas nga nahulog na subong sang kilat gikan sa langit. 19  Yari karon! Ginhatagan ko kamo sing awtoridad sa pagtasak sa mga man-ug kag mga iwiiwi, kag sa tanan nga gahom sang kaaway, kag wala sing bisan ano nga makahalit sa inyo. 20  Apang, indi kamo magkalipay sa sini, nga napasakop sa inyo ang mga espiritu, kundi magkalipay kamo bangod ang inyo ngalan nasulat sa langit.” 21  Sa amo gid nga tion napuno sia sing kalipay kag balaan nga espiritu kag nagsiling: “Nagadayaw ako sing dayag sa imo, Amay, Ginuo sang langit kag duta, bangod gintago mo sing maayo ini nga mga butang gikan sa mga maalam kag mga intelihente, kag ginpahayag ini sa gamay nga mga bata. Huo, O Amay, bangod ang paghimo sini kalahamut-an sa imo. 22  Ang tanan nga butang gintugyan sa akon sang akon Amay, kag kon sin-o ang Anak wala sang nakakilala kundi ang Amay; kag kon sin-o ang Amay, wala sang nakakilala kundi ang Anak, kag sia nga sa iya luyag sang Anak nga ipahayag sia.” 23  Nian nagliso sia sa iya mga disipulo sang sila na lang kag nagsiling: “Malipayon ang mga mata nga makakita sang mga butang nga inyo makita. 24  Kay nagasiling ako sa inyo, Madamo nga manalagna kag mga hari ang naghandum nga makita ang mga butang nga inyo ginatan-aw apang wala makakita sini, kag mabatian ang mga butang nga inyo ginapamatian apang wala makabati sini.” 25  Kag, yari karon! ang isa ka lalaki nga batid sa Kasuguan nagtindog agod tilawan sia kag nagsiling: “Manunudlo, ano ang dapat ko himuon agod mapanubli ang kabuhi nga walay katapusan?” 26  Nagsiling sia sa iya: “Ano ang nasulat sa Kasuguan? Ano ang nahangpan mo sa imo nabasa?” 27  Bilang sabat nagsiling sia: “‘Higugmaon mo si Jehova nga imo Dios sa bug-os mo nga tagipusuon kag sa bug-os mo nga kalag kag sa bug-os mo nga kusog kag sa bug-os mo nga hunahuna,’ kag, ‘ang imo isigkatawo subong sang imo kaugalingon.’” 28  Nagsiling sia sa iya: “Husto ang imo sabat; ‘padayuna ang paghimo sini kag matigayon mo ang kabuhi.’” 29  Apang, bangod luyag pamatud-an sang lalaki nga matarong sia, nagsiling sia kay Jesus: “Sin-o gid ang akon isigkatawo?” 30  Bilang sabat si Jesus nagsiling: “Isa ka tawo ang nagdulhog gikan sa Jerusalem pakadto sa Jerico kag ginbanggaan sang mga kawatan, nga nagkuha sang iya mga panapton kag pagkabutang kag nagbakol sa iya kag naglakat, nga nagbiya sa iya nga daw patay na. 31  Nian natabuan nga may isa ka saserdote nga nagdulhog sa amo nga dalan, apang sang nakita niya sia, nag-agi sia sa pihak sang dalan. 32  Subong man, sang nagdulhog ang isa ka Levinhon sa amo nga duog kag nakita sia, nag-agi man sia sa pihak sang dalan. 33  Apang naagyan sia sang isa ka Samaritano nga nagalakbay sa amo nga dalan kag sang nakita niya sia, napahulag sia sang kaluoy. 34  Gani ginpalapitan niya sia kag ginbugkusan ang iya mga pilas, nga ginbubuan ini sing lana kag alak. Kag ginpasakay niya sia sa sapat nga iya ginasakyan kag gindala sia sa isa ka dalayunan kag gin-atipan sia. 35  Kag sang masunod nga adlaw nagkuha sia sang duha ka denario* kag ginhatag ini sa tag-iya sang dalayunan, kag nagsiling, ‘Atipana sia, kag ang magasto mo nga dugang sa sini bayaran ko sa imo sa pagbalik ko.’ 36  Sa banta mo, sin-o sa sining tatlo ang nangin isigkatawo sang tawo nga ginbanggaan sang mga kawatan?” 37  Nagsabat sia: “Ang isa nga nagpakita sang kaluoy sa iya.” Gani si Jesus nagsiling sa iya: “Lakat ka kag himua man ini.” 38  Nagpadayon sila sa paglakat kag nagsulod sia sa isa ka minuro. Gin-abiabi sia didto sang babayi nga si Marta subong bisita sa iya balay. 39  Kag ini nga babayi may utod nga si Maria, nga naglingkod sa tiilan sang Ginuo kag nagpamati sa iya pulong. 40  Apang masako si Marta sa pag-atipan sa madamo nga buluhaton. Gani, nagpalapit sia kag nagsiling: “Ginuo, wala ka bala nagakabalaka nga ginpabay-an lang ako sang akon utod sa pag-asikaso sa mga butang? Gani silinga sia nga magbulig sa akon.” 41  Bilang sabat ang Ginuo nagsiling sa iya: “Marta, Marta, nagakabalaka ka kag natublag bangod sang madamo nga butang. 42  Apang, pila lamang ka butang ang kinahanglan, ukon isa lamang. Ginpili ni Maria ang maayo nga bahin, kag indi ini pagkuhaon sa iya.”

Footnote

Lu 10:15 * Sa literal, “Hades.” Tan-awa ang Apendise 8.
Lu 10:35 * Tan-awa ang nota sa Mat 18:24.