Lucas 5:1-39

5  Sang isa ka higayon sang nagatindog sia sa higad sang linaw sang Genesaret, nagdinaguso sa iya ang kadam-an kag nagpamati sa pulong sang Dios.  Nakita niya ang duha ka sakayan nga yara sa higad sang linaw, apang ang mga mangingisda nakapanaug na kag nagahugas sang ila mga pukot.  Nagsakay sia sa isa sa mga sakayan, nga iya ni Simon kag ginpangabay niya sia nga ipalayo diutay ang sakayan. Nian naglingkod sia sa sakayan kag nagpanudlo sa kadam-an.  Sang nakatapos sia hambal, nagsiling sia kay Simon: “Pakadtua ninyo ang sakayan sa madalom kag iladlad ang inyo mga pukot agod makakuha sang isda.”  Apang bilang sabat si Simon nagsiling: “Manunudlo, sa bug-os nga gab-i nangabudlay kami kag wala sing nakuha, apang bangod ginsiling mo, iladlad ko ang mga pukot.”  Kag sang ginhimo nila ini, nakakuha sila sang madamo gid nga isda. Sa katunayan, nagisi ang ila mga pukot.  Gani ginsinyasan nila ang ila mga kaupod nga magpalapit kag magbulig sa ila; kag nagpalapit sila, kag ginpuno nila ang duha ka sakayan, amo nga halos malunod na ini.  Sang makita ini, si Simon Pedro nagluhod sa atubangan ni Jesus, nga nagasiling: “Palayo sa akon Ginuo, kay ako makasasala nga tawo.”  Bangod sang madamo nga isda nga nakuha nila, nahalawhaw gid sia kag ang tanan nga kaupod niya, 10  kag amo man si Santiago kag si Juan, nga mga anak nga lalaki ni Zebedeo, nga mga kaupod ni Simon. Apang si Jesus nagsiling kay Simon: “Indi ka na magkahadlok. Kutob karon magapangisda ka sang buhi nga mga tawo.” 11  Gani ginpatakas nila ang mga sakayan, kag ginbayaan ang tanan nga butang kag nagsunod sila sa iya. 12  Sang isa pa ka higayon samtang yara sia sa isa sa mga siudad, yari karon! may isa ka lalaki nga puno sang aro! Sang nakita niya si Jesus naghapa sia kag nagpakiluoy sa iya, nga nagasiling: “Ginuo, kon luyag mo gid, matinluan mo ako.” 13  Gani, gin-untay niya ang iya kamot kag gintandog sia, nga nagasiling: “Luyag ko. Mangin matinlo ka.” Kag gilayon nga nadula ang iya aro. 14  Kag ginsugo niya ang tawo nga indi manugid bisan kay sin-o: “Apang maglakat ka kag magpakita sa saserdote, kag maghalad suno sa ginsugo ni Moises may kaangtanan sa imo pag-ayo, bilang pamatuod sa ila.” 15  Apang ang balita tuhoy sa iya naglapnag pa gid, kag nagtipon ang daku nga kadam-an agod magpamati kag mag-ayo sa ila mga balatian. 16  Apang, nagpabilin sia nga nagaisahanon sa kahanayakan kag padayon nga nagpangamuyo. 17  Isa sadto ka adlaw sang sia nagapanudlo, ang mga Fariseo kag ang mga manunudlo sang kasuguan nga gikan sa tagsa ka minuro sang Galilea kag Judea kag Jerusalem nagalingkod didto; kag yara sa iya ang gahom ni Jehova sa pagpang-ayo. 18  Kag, yari karon! ginayayungan sang mga lalaki ang isa ka paralisado nga tawo sa hiligdaan, kag nagapangita sila sang paagi nga mapasulod sia kag mabutang sia sa atubangan niya. 19  Apang bangod sang kadam-an indi nila sia mapasulod. Gani, nagsaka sila sa atop, kag paagi sa gin-ukab nga atop gintunton nila sia nga nagahigda sa iya gamay nga hiligdaan sa tunga sang mga tawo sa atubangan ni Jesus. 20  Kag sang makita niya ang ila pagtuo nagsiling sia: “Lalaki, ang imo mga sala ginapatawad.” 21  Gani ang mga escriba kag ang mga Fariseo nangatarungan, nga nagasiling: “Sin-o ini nga nagapasipala? Sin-o ang makapatawad sang mga sala luwas lamang sa Dios?” 22  Apang sang nahantop ni Jesus ang ila mga pangatarungan, nagsabat sia sa ila: “Ano ang ginapangatarungan ninyo sa inyo tagipusuon? 23  Ano ang mas mahapos, ang magsiling, ‘Ang imo mga sala ginapatawad,’ ukon ang magsiling, ‘Bangon ka kag maglakat’? 24  Apang agod mahibaluan ninyo nga ang Anak sang tawo may awtoridad sa duta sa pagpatawad sing mga sala—” nagsiling sia sa paralisado nga tawo: “Nagasiling ako sa imo, Bangon ka kag hakwata ang imo hiligdaan kag magpauli sa imo puluy-an.” 25  Kag gilayon nga nagbangon sia sa atubangan nila, ginhakwat ang iya ginhigdaan kag nagpauli sa iya puluy-an, nga nagahimaya sa Dios. 26  Nian ang tanan natingala gid, kag ginhimaya nila ang Dios, kag hinadlukan sila, nga nagasiling: “Nakakita kita sang makatilingala nga mga butang karon nga adlaw!” 27  Pagkatapos sini naggua sia kag nakita niya ang isa ka manugsukot sing buhis nga si Levi nga nagalingkod sa talatapan sang buhis, kag nagsiling sia sa iya: “Mangin sumulunod ko.” 28  Kag nagabiya sang tanan nga butang, nagtindog sia kag nagsunod sa iya. 29  Naghiwat man si Levi sang daku nga sinalusalo sa balay niya para sa iya; kag may daku nga kadam-an sang mga manugsukot sing buhis kag iban pa nga kaupod nila nga nagasaliay agod magkaon. 30  Bangod sini nagkumod ang mga Fariseo kag ang ila mga escriba sa iya mga disipulo, nga nagasiling: “Ngaa nagakaon kamo kag nagainom upod sa mga manugsukot sing buhis kag mga makasasala?” 31  Bilang sabat nagsiling si Jesus sa ila: “Ang mga mapagros wala nagakinahanglan sang manugbulong, kundi ang mga nagamasakit. 32  Nagkari ako sa pagtawag, indi sa matarong nga mga tawo, kundi sa mga makasasala agod maghinulsol.” 33  Nagsiling sila sa iya: “Ang mga disipulo ni Juan kag sang mga Fariseo pirme nagapuasa kag hanuot nga nagapangamuyo, apang ang imo mga disipulo nagakaon kag nagainom.” 34  Si Jesus nagsiling sa ila: “Indi ninyo mapapuasa ang mga abyan sang nobyo samtang kaupod nila ang nobyo, indi bala? 35  Apang magaabot ang mga adlaw nga ang nobyo kuhaon gid sa ila; nian magapuasa sila sa amo nga mga adlaw.” 36  Dugang pa, nagsugid man sia sa ila sang ilustrasyon: “Wala sing tawo nga nagagunting sang inugtukap gikan sa bag-o nga panapton kag ginatukap ini sa daan nga panapton; apang kon himuon niya ini, nian ang bag-o nga tukap magagisi sa daan kag ang tukap gikan sa bag-o nga panapton indi nagakabagay sa daan. 37  Kag wala sing tawo nga nagasulod sang bag-o nga alak sa daan nga mga suludlan nga panit; apang kon himuon niya ini, nian busdikon sang bag-o nga alak ang mga suludlan nga panit, kag mauyang ini kag ang mga suludlan nga panit maguba. 38  Kundi ang bag-o nga alak dapat isulod sa bag-o nga mga suludlan nga panit. 39  Wala sing isa nga nakainom sang laon nga alak ang luyag sang bag-o; kay masiling sia, ‘Ang laon maayo.’”

Footnote