Lucas 14:1-35

14  Sa isa ka adlaw nga inugpahuway, sang nagsulod sia sa balay sang isa sa mga manugdumala sang mga Fariseo agod magkaon, ginpanilagan nila sia sing maayo.  Kag, yari karon! sa atubangan niya may isa ka tawo nga nagapalanghubawhubaw.  Gani naghambal si Jesus sa mga batid sa Kasuguan kag sa mga Fariseo, nga nagasiling: “Tugot bala sa kasuguan ang pagpang-ayo sa adlaw nga inugpahuway ukon indi?”  Apang naghipos sila. Nian gin-uyatan niya ang tawo kag gin-ayo kag ginpalakat sia.  Kag nagsiling sia sa ila: “Sin-o sa inyo, nga kon mahulog sa bubon ang iya anak ukon baka, ang indi magkuha gilayon sa iya sa adlaw nga inugpahuway?”  Kag wala sila makasabat sa sini.  Nian nagsugid sia sang isa ka ilustrasyon sa gin-agda nga mga tawo, kay natalupangdan niya nga nagpili sila sang labing dungganon nga mga duog, kag nagsiling sia sa ila:  “Kon may mag-agda sa imo sa punsion sa kasal, indi ka magsaliay sa labing dungganon nga duog. Basi may gin-agda sia sa amo nga tion nga dungganon pa sa imo,  kag ang nag-agda sa imo kag sa iya magapalapit kag magasiling sa imo, ‘Ihatag ina nga lugar sa sini nga tawo.’ Kag gani magasaylo ka nga nahuy-an sa labing kubos nga duog. 10  Apang kon gin-agda ka, kadto ka kag magsaliay sa labing kubos nga duog, agod kon mag-abot ang tawo nga nag-agda sa imo, magasiling sia sa imo, ‘Abyan, magsaylo ka sa mas dungganon nga duog.’ Nian mapadunggan ka sa atubangan sang tanan nga kaupod mo nga inagda. 11  Kay ang tagsatagsa nga nagapakataas sang iya kaugalingon paubson kag sia nga nagapaubos sang iya kaugalingon pakataason.” 12  Nagsiling man sia sa nag-agda sa iya: “Kon maghanda ikaw sang panyaga ukon panihapon, indi pag-agdaha ang imo mga abyan ukon ang imo mga utod ukon ang imo mga paryente ukon ang imo mga kasilingan nga manggaranon. Basi agdahon ka man nila kag mangin balos ini sa imo. 13  Apang kon maghanda ikaw sang sinalusalo, agdaha ang mga tawo nga imol, mga baldado, mga piang, mga bulag; 14  kag mangin malipayon ka, bangod wala sila sing ibalos sa imo. Kay balusan ka sa pagkabanhaw sang mga matarong.” 15  Sang mabatian ini sang isa sa mga kaupod niya nga inagda, nagsiling sia sa iya: “Malipayon sia nga nagakaon sa ginharian sang Dios.” 16  Nagsiling si Jesus sa iya: “May isa ka tawo nga naghanda sang engrande nga panihapon, kag madamo ang iya gin-agda. 17  Kag sa tion sang panihapon ginpakadto niya ang iya ulipon sa pagsiling sa mga inagda, ‘Kari kamo, kay ang tanan nahanda na.’ 18  Apang tanan sila nagpamalibad. Ang nahauna nagsiling sa iya, ‘Nakataba ako sang uma kag kinahanglan nga kadtuan ko kag tan-awon ini; gani kon mahimo, pasensiaha lang ako.’ 19  Kag ang isa naman nagsiling, ‘Nakabakal ako sang lima ka pares nga baka kag malakat ako agod tan-awon ini; gani kon mahimo, pasensiaha lang ako.’ 20  Kag ang isa pa gid nagsiling, ‘Bag-o lang ako nakapangasawa kag bangod sini, indi ako makakadto.’ 21  Gani nag-abot ang ulipon kag nagsugid sini sa iya agalon. Nian ang agalon sang panimalay naakig kag nagsiling sa iya ulipon, ‘Gua ka sing dalidali sa malapad nga mga dalan kag sa mga alagyan sang siudad, kag dalha diri ang mga imol kag mga baldado kag mga bulag kag mga piang.’ 22  Sang ulihi nagsiling ang ulipon, ‘Ginuo, nahimo na ang imo ginsugo, apang may lugar pa.’ 23  Kag ang agalon nagsiling sa ulipon, ‘Kadto ka sa mga dalan kag sa nakudalan nga mga duog, kag pilita sila sa pagkari, agod mapuno ang akon balay. 24  Kay nagasiling ako sa inyo, Wala sing isa sa mga tawo nga gin-agda ang makatilaw sa akon panihapon.’” 25  Karon naglakbay upod sa iya ang daku nga kadam-an, kag nagliso sia kag nagsiling sa ila: 26  “Kon ang bisan sin-o nga tawo magkari sa akon kag wala nagadumot sa iya amay kag iloy kag asawa kag mga anak kag mga utod nga lalaki kag mga utod nga babayi, huo, kag bisan sa iya kaugalingon nga kalag, indi sia mangin akon disipulo. 27  Ang bisan sin-o nga wala nagapas-an sang iya usok sang pag-antos* kag wala nagasunod sa akon indi mangin akon disipulo. 28  Halimbawa, sin-o sa inyo nga luyag magtukod sang torre ang wala anay nagalingkod kag nagasuma sang kagastuhanan, agod mahibaluan kon bala may bastante sia nga inugpahuman sa sini? 29  Kay kon indi, mahimo nga mapasad niya ang sadsaran sini apang indi niya masarangan tapuson ini, kag ang tanan nga makakita sini mag-uligyat sa iya, 30  nga nagasiling, ‘Ini nga tawo nagsugod sa pagtukod apang wala makapatapos.’ 31  Ukon sin-o nga hari ang magsulong sa isa pa ka hari sa inaway nga indi anay maglingkod kag makigsapol sa iban kon bala masarangan niya atubangon upod sa napulo ka libo nga hangaway ang kasumpong niya nga may duha ka pulo ka libo? 32  Kon indi niya masarangan, magapadala sia sang mga embahador kag makighidait samtang malayo pa ang kasumpong. 33  Gani, mapat-od ninyo nga wala sing bisan sin-o sa inyo nga indi magbiya sang tanan niya nga pagkabutang ang mangin akon disipulo. 34  “Sa pagkamatuod, ang asin maayo. Apang kon ang asin indi na maparat, ano ang itimpla sa sini? 35  Indi na ini magamit para sa duta ukon sa abono. Ginapilak ini sang mga tawo sa gua. Sia nga may dulunggan sa pagpamati, magpamati.”

Footnote

Lu 14:27 * Tan-awa ang Apendise 6.