Lucas 19:1-48

19  Kag nagsulod sia sa Jerico kag nag-agi didto.  May tawo didto nga si Zaqueo; kag isa sia ka manggaranon nga puno nga manugsukot sing buhis.  Nagtinguha sia nga makita si Jesus, apang indi niya mahimo bangod sa kadam-an, kay gamay sia.  Gani nagdalagan sia sa unhan kag nagsaka sa sicomoro nga kahoy agod makita sia, bangod maagi sia sa amo nga dalan.  Sang nakalab-ot si Jesus sa amo nga duog, nagtangla sia kag nagsiling sa iya: “Zaqueo, dali panaug ka, kay madayon ako sa imo balay karon nga adlaw.”  Gani dalidali sia nga nagpanaug kag masinadyahon nga gin-abiabi niya sia subong bisita.  Apang sang nakita nila ini, nagkumod sila tanan, nga nagasiling: “Nagdayon sia sa tawo nga makasasala.”  Apang si Zaqueo nagtindog kag nagsiling sa Ginuo: “Yari karon! Ang katunga sang akon pagkabutang ihatag ko sa mga imol, Ginuo, kag kon ano man ang ginkilkil ko kay bisan sin-o paagi sa butig nga panumbungon iuli ko sing apat ka pilo.”  Bangod sini si Jesus nagsiling sa iya: “Ang kaluwasan nag-abot sa sini nga panimalay karon nga adlaw, bangod anak man sia ni Abraham. 10  Kay ang Anak sang tawo nagkari agod pangitaon kag luwason ang nadula.” 11  Samtang nagapamati sila sa sining mga butang nagsugid pa sia sang isa ka ilustrasyon, bangod malapit na sia sa Jerusalem kag nagahunahuna sila nga ang ginharian sang Dios magapadayag sa gilayon. 12  Gani nagsiling sia: “Ang isa ka dungganon nga tawo naglakbay sa malayo nga kadutaan agod magtigayon sang ginharian kag magbalik. 13  Gintawag niya ang iya napulo ka ulipon kag ginhatagan sila sing napulo ka mina* kag ginsilingan sila, ‘Magpatikang kamo tubtob mag-abot ako.’ 14  Apang ang iya mga kasimanwa nagdumot sa iya kag nagpaapas sila sang mga embahador agod magsiling, ‘Indi namon luyag ini nga tawo nga mangin hari namon.’ 15  “Sang nagbalik sia sa tapos matigayon ang ginharian, ginpatawag niya ang mga ulipon nga ginhatagan niya sing kuarta nga pilak, agod hibaluon kon ano ang ila naganar sa pagpatikang. 16  Ang nahauna nagpalapit, nga nagasiling, ‘Ginuo, ang imo mina nagganar sang napulo ka mina.’ 17  Busa nagsiling sia sa iya, ‘Maayo gid, ulipon nga maayo! Bangod nangin matutom ka sa diutay nga butang, batuna ang awtoridad sa napulo ka siudad.’ 18  Ang ikaduha nagpalapit, nga nagasiling, ‘Ginuo, ang imo mina nagganar sang lima ka mina.’ 19  Nagsiling man sia sa iya, ‘Magdumala ka man sa lima ka siudad.’ 20  Apang ang isa pa nagpalapit, nga nagasiling, ‘Ginuo, yari ang imo mina, nga gintago ko sa isa ka tela. 21  Kay nahadlok ako sa imo, bangod estrikto ka nga tawo; ginakuha mo ang wala mo ginpatago kag ginaani mo ang wala mo ginsab-ug.’ 22  Sia nagsiling sa iya, ‘Gikan sa imo baba ginahukman ko ikaw, malaut nga ulipon. Indi bala nahibaluan mo nga estrikto ako nga tawo, nga ginakuha ang wala ko ginpatago kag ginaani ang wala ko ginsab-ug? 23  Gani ngaa wala mo ginpatago ang akon kuarta nga pilak sa bangko? Nian sa pag-abot ko makuha ko kuntani ini nga may saka.’ 24  “Nian nagsiling sia sa mga nagatindog sa malapit, ‘Kuhaa ang mina sa iya kag ihatag ini sa iya nga may napulo ka mina.’ 25  Apang nagsiling sila sa iya, ‘Ginuo, may napulo na sia ka mina!’— 26  ‘Nagasiling ako sa inyo, Ang tagsatagsa nga may yara, hatagan sing dugang; apang sa iya nga wala, bisan pa ang yara sa iya kuhaon. 27  Dugang pa, ang akon mga kaaway nga indi luyag nga mangin hari nila ako dalhon ninyo diri kag patyon sila sa atubangan ko.’” 28  Sang nahambal na niya ini, nag-una sia sa pagtaklad pakadto sa Jerusalem. 29  Kag sang malapit na sia sa Betfage kag Betania sa bukid nga ginatawag Bukid sang mga Olibo, ginpadala niya ang duha sa mga disipulo, 30  nga nagasiling: “Kadto kamo sa minuro nga yara sa unhan, kag sa pagsulod ninyo sa sini, makita ninyo ang isa ka polyino nga nagaid, nga wala pa sing tawo nga nakasakay. Hubari ini kag dalha ini. 31  Apang kon may mamangkot sa inyo, ‘Ngaa ginahubaran ninyo ini?’ Amo ini ang isiling ninyo, ‘Kinahanglan ini sang Ginuo.’” 32  Gani naglakat ang mga ginpadala kag nakita nila ini subong gid sa ginsiling niya sa ila. 33  Apang sang ginahubaran nila ang polyino ang mga tag-iya sini nagsiling sa ila: “Ngaa ginahubaran ninyo ang polyino?” 34  Nagsiling sila: “Kinahanglan ini sang Ginuo.” 35  Kag gindala nila ini kay Jesus, kag ginhampiluan nila ang polyino sang ila mga kunop kag ginpasakay si Jesus sa sini. 36  Samtang nagapadayon sia ginahumlad nila ang ila mga kunop sa dalan. 37  Sang nagahilapit na sia sa dalan padulhog gikan sa Bukid sang mga Olibo, ang bug-os nga kadam-an sang mga disipulo nagkasadya kag nagdayaw sa Dios sa mabaskog nga tingog tungod sa tanan nga gamhanan nga mga buhat nga ila nakita, 38  nga nagasiling: “Pakamaayuhon ang Isa nga nagakari subong Hari sa ngalan ni Jehova! Paghidait sa langit, kag himaya sa kahitaasan!” 39  Apang, ang pila sa mga Fariseo sa kadam-an nagsiling sa iya: “Manunudlo, sabdunga ang imo mga disipulo.” 40  Apang nagsabat sia sa ila: “Nagasiling ako sa inyo, Kon maghipos sila, ang mga bato magasinggit.” 41  Kag sang nakapalapit sia, gintan-aw niya ang siudad kag ginhibian ini, 42  nga nagasiling: “Kon nahantop mo lamang sa sini nga adlaw ang mga butang nga nagadala sang paghidait—apang karon nalipdan ini sa imo mga mata. 43  Bangod magaabot sa imo ang mga adlaw nga magatukod ang imo mga kaaway sang pamakod nga may mataliwis nga mga usok kag palibutan ka kag kibunon ka gikan sa tanan nga direksion, 44  kag ikaw kag ang imo mga anak sa sulod mo ipusdak nila sa duta, kag wala sila sing ibilin sa imo nga isa ka bato sa ibabaw sang isa ka bato, bangod wala mo ginhantop ang tion sang pag-usisa sa imo.” 45  Nian nagsulod sia sa templo kag gintabog ang mga nagapamaligya, 46  nga nagasiling sa ila: “Nasulat na, ‘Kag ang akon balay tawgon nga balay nga palangamuyuan,’ apang ginhimo ninyo ini nga lungib sang mga kawatan.” 47  Dugang pa, nagpanudlo sia sa templo adlaw-adlaw. Apang ang puno nga mga saserdote kag ang mga escriba kag ang bantog nga mga tawo nagtinguha sa pagpatay sa iya; 48  apang wala sila makakita sang epektibo nga paagi sa paghimo sini, kay ang tanan nga tawo nagpabilin sa iya agod mamati sa iya.

Footnote

Lu 19:13 * Ang isa ka mina katumbas sang mga tatlo ka bulan nga suhol. Tan-awa ang Apendise 12.