Lucas 20:1-47

20  Sang isa ka adlaw samtang nagapanudlo sia sa mga tawo sa templo kag nagapahayag sang maayong balita, nagpalapit ang puno nga mga saserdote kag ang mga escriba upod ang mga tigulang nga lalaki,  kag naghambal sila, nga nagasiling sa iya: “Sugiri kami kon sa ano nga awtoridad ginahimo mo ini nga mga butang, ukon sin-o ang naghatag sa imo sini nga awtoridad.”  Bilang sabat nagsiling sia sa ila: “Pamangkuton ko man kamo sing isa ka pamangkot, kag sugiri ninyo ako:  Ang pagbawtismo bala ni Juan gikan sa langit ukon gikan sa mga tawo?”  Nian nangatarungan sila sa tunga nila, nga nagasiling: “Kon isiling naton, ‘Gikan sa langit,’ isiling niya, ‘Ngaa wala kamo nagpati sa iya?’  Apang kon isiling naton, ‘Gikan sa mga tawo,’ batuhon kita sang tanan nga tawo, kay nagapati sila nga si Juan isa ka manalagna.”  Gani nagsabat sila nga wala sila makahibalo kon diin ini naggikan.  Kag si Jesus nagsiling sa ila: “Indi man ako magsugid sa inyo kon sa ano nga awtoridad ginahimo ko ini nga mga butang.”  Nian ginsugid niya sa mga tawo ini nga ilustrasyon: “Isa ka tawo ang nagtanom sang mga ubas kag ginpaagsa ang ulubasan sa mga mangunguma, kag naglakbay sia sa iban nga kadutaan sa malawig nga tion. 10  Apang sang tion na sang pagpamupo, ginpakadto niya ang ulipon sa mga agsador, agod ihatag nila ang iya parte sa patubas sang ulubasan. Apang ginbunal sia sang mga agsador kag ginpalakat nga wala sing dala. 11  Sa liwat ginpakadto niya sa ila ang isa pa ka ulipon. Ginbunal man nila ang ulipon kag ginpakahuy-an kag ginpalakat nga wala sing dala. 12  Kag ginpakadto pa gid niya ang ikatlo; sia man ginpilasan nila kag gintabog. 13  Nian ang tag-iya sang ulubasan nagsiling, ‘Ano ang akon himuon? Pakadtuon ko ang akon anak nga hinigugma. Ayhan tahuron nila sia.’ 14  Sang nakita sia sang mga agsador, naghambalanay sila kag nagsiling, ‘Amo ini ang manunubli; patyon naton sia, agod mangin aton ang palanublion.’ 15  Gani ginganoy nila sia pagua sa ulubasan kag ginpatay. Busa, ano ang himuon sa ila sang tag-iya sang ulubasan? 16  Magakari sia kag laglagon ini nga mga agsador kag ihatag ang ulubasan sa iban.” Sang mabatian ini nagsiling sila: “Indi gid ina matabo!” 17  Apang nagtulok sia sa ila kag nagsiling: “Kon amo, ano ang kahulugan sini nga nasulat, ‘Ang bato nga ginsikway sang mga manunukod, nangin panguna ini nga pamusod nga bato’? 18  Ang tanan nga mahulog sa sini nga bato mabalibali. Ang bisan sin-o nga matup-an sini, dugmukon sia sini.” 19  Ang mga escriba kag ang puno nga mga saserdote nagtinguha sa pagdakop sa iya sa amo nga tion, apang nahadlok sila sa mga tawo; kay nahantop nila nga ginsugid niya ini nga ilustrasyon nga sila ang ginatumod. 20  Ginpanilagan nila sia sing maayo, kag nagpadala sila sang mga tawo nga ginbayaran sing tago sa pagpakunokuno nga sila matarong, agod masiod nila sia sa paghambal, agod matugyan nila sia sa panguluhan kag sa awtoridad sang gobernador. 21  Kag nagpamangkot sila sa iya, nga nagasiling: “Manunudlo, nahibaluan namon nga ang imo ginahambal kag ginatudlo husto kag wala ka sing ginapasulabi, kundi nagapanudlo ka sang dalanon sang Dios suno sa kamatuoran: 22  Tugot bala sa kasuguan ang pagbayad naton sing buhis kay Cesar* ukon indi?” 23  Apang sang nahantop niya ang ila paglimbong, nagsiling sia sa ila: 24  “Ipakita sa akon ang denario.* Kay sin-o dagway kag ngalan ang yari diri?” Nagsiling sila: “Kay Cesar.” 25  Nagsiling sia sa ila: “Busa, ibayad ninyo kay Cesar ang mga butang nga iya ni Cesar, apang sa Dios ang mga butang nga iya sang Dios.” 26  Wala nila sia masiod sa sini nga pinamulong sa atubangan sang mga tawo, kundi natingala sila sa iya sabat kag naghipos sila. 27  Apang, nagpalapit ang pila ka Saduceo, nga nagasiling nga wala sing pagkabanhaw, kag nagpamangkot sa iya, 28  nga nagasiling: “Manunudlo, si Moises nagsulat sa aton, ‘Kon ang utod sang isa ka tawo mapatay nga may asawa, apang wala sia sing anak, dapat pangasaw-on sang iya utod ang iya asawa kag magpanganak para sa iya utod.’ 29  May yara anay pito ka mag-utod nga lalaki; kag ang nahauna nagpangasawa kag napatay nga wala sing anak. 30  Gani ang ikaduha, 31  dayon ang ikatlo nagpangasawa sa iya. Amo sini ang natabo sa pito: napatay sila nga wala sing mga anak. 32  Sang ulihi, napatay man ang babayi. 33  Busa, sa pagkabanhaw, kay sin-o sia mangin asawa? Kay ang pito nakapangasawa sa iya.” 34  Nagsiling si Jesus sa ila: “Ang mga anak sining sistema sang mga butang nagapangasawa kag nagapamana, 35  apang ang mga ginakabig nga takus sa pagtigayon sing kabuhi sa magaabot nga sistema sang mga butang kag sa pagkabanhaw indi na magpangasawa ukon magpamana. 36  Sa pagkamatuod, indi na sila mapatay, kay kaangay sila sa mga anghel, kag mga anak sila sang Dios bangod mga anak sila sang pagkabanhaw. 37  Apang tuhoy sa pagbanhaw sa mga patay si Moises nagpahayag, sa kasaysayan tuhoy sa sapinit, sang gintawag niya si Jehova nga ‘Dios ni Abraham kag Dios ni Isaac kag Dios ni Jacob.’ 38  Sia ang Dios, indi sang mga patay, kundi sang mga buhi, kay para sa iya buhi sila tanan.” 39  Bilang sabat ang pila ka escriba nagsiling: “Manunudlo, naghambal ka sing maayo.” 40  Gani wala na sila nangisog sa pagpamangkot sa iya. 41  Nian nagsiling sia sa ila: “Ngaa nagasiling sila nga ang Cristo anak ni David? 42  Kay si David mismo nagsiling sa libro sang mga Salmo, ‘Si Jehova nagsiling sa akon Ginuo: “Lingkod ka sa akon tuo 43  tubtob mabutang ko ang imo mga kaaway nga palatungan sang imo mga tiil.”’ 44  Busa, si David nagtawag sa iya nga ‘Ginuo’; gani paano nga sia anak niya?” 45  Nian, samtang nagapamati ang tanan nga tawo, nagsiling sia sa mga disipulo: 46  “Mag-andam kamo sa mga escriba nga luyag maglakatlakat nga may malaba nga mga panapton kag luyag nila ang mga panamyaw sa mga tiendahan kag ang yara sa atubangan nga mga pulungkuan sa mga sinagoga kag ang labing dungganon nga mga duog sa mga panihapon, 47  kag nagapanguha sang pagkabutang sang mga balo nga babayi* kag nagapangamuyo sing malawig agod ipakitakita. Magabaton sila sang mas mabug-at nga paghukom.”

Footnote

Lu 20:22 * Ukon, “sa Emperador.”
Lu 20:24 * Tan-awa ang nota sa Mat 18:24.
Lu 20:47 * Sa literal, “nagakaon sang mga balay sang mga balo nga babayi.”