Lucas 3:1-38

3  Sang ikanapulog-lima nga tuig sang paggahom ni Tiberio Cesar, sang si Poncio Pilato ang gobernador sang Judea, kag si Herodes* ang manugdumala sang distrito sang Galilea, apang si Felipe nga iya utod ang manugdumala sang distrito sang Iturea kag Traconite, kag si Lisanias ang manugdumala sang distrito sang Abilinia,  sang mga adlaw ni Caifas kag sang puno nga saserdote nga si Anas, ang kapahayagan sang Dios nag-abot kay Juan nga anak ni Zacarias sa kahanayakan.  Gani nagkadto sia sa tanan nga duog sa palibot sang Jordan, nga nagabantala sang bawtismo subong simbulo sang paghinulsol para sa kapatawaran sang mga sala,  subong sang ginsulat sa libro sang mga pulong ni Isaias nga manalagna: “Pamatii ninyo! May nagasinggit sa kahanayakan, ‘Ihanda ninyo ang dalan ni Jehova, tadlunga ang iya mga banas.  Ang tagsa ka nalupyakan tampukan, kag ang tagsa ka bukid kag bakulod patagon, kag ang mga likuon mangin tadlong nga mga dalan kag ang kudolkudol nga mga duog mangin matapan nga mga dalan;  kag makita sang tanan nga unod ang paagi sang pagluwas sang Dios.’”  Gani, sang ang kadam-an nagkadto agod magpabawtismo sa iya, nagsiling sia sa ila: “Kamo nga mga kaliwat sang mga man-ug, sin-o ang nagsiling sa inyo nga makapalagyo kamo sa nagapakari nga kasingkal?  Kon amo magpakita kamo sang mga bunga nga takus sa paghinulsol. Kag indi kamo magsiling, ‘Amay namon si Abraham.’ Kay ginasiling ko sa inyo nga ang Dios may gahom sa pagpaluntad sing mga anak kay Abraham gikan sa sini nga mga bato.  Sa pagkamatuod, ang wasay napahamtang na sa gamot sang mga kahoy; busa ang tagsa ka kahoy nga wala nagapamunga sang maayo nga bunga pudlon kag idap-ong sa kalayo.” 10  Kag ang kadam-an nagpamangkot sa iya: “Kon amo, ano ang himuon namon?” 11  Bilang sabat nagsiling sia sa ila: “Ang tawo nga may duha ka nasulod nga panapton maghatag sa tawo nga wala sini, kag sia nga may pagkaon maghatag sa tawo nga wala sini.” 12  Apang bisan ang mga manugsukot sing buhis nagkadto agod magpabawtismo, kag nagsiling sila sa iya: “Manunudlo, ano ang amon himuon?” 13  Sia nagsiling sa ila: “Indi kamo magsukot sing sobra sa balayran nga buhis.” 14  Subong man, ang mga yara sa militar nagpamangkot sa iya: “Ano naman ang amon himuon?” Kag nagsiling sia sa ila: “Indi paggamuha ukon indi pag-isumbong sing sayop ang bisan sin-o, kundi mangin kontento sa inyo mga suhol.” 15  Sang ang mga tawo nagapaabot kag ang tanan nagapangatarungan sa ila tagipusuon tuhoy kay Juan: “Sia ayhan ang Cristo?” 16  si Juan nagsabat kag nagsiling sa tanan: “Nagabawtismo ako sa inyo sa tubig; apang magakari ang isa nga mas gamhanan sangsa akon, kag indi ako takus sa paghubad sa higot sang iya mga sandalyas. Sia magabawtismo sa inyo sa balaan nga espiritu kag sa kalayo. 17  Ginauyatan niya ang iya pala nga ginagamit sa pagpahangin agod tinluan sing maayo ang iya linasan kag tipunon ang trigo sa iya tambubo, apang sunugon niya ang upa sa kalayo nga indi mapalong.” 18  Gani naghatag man sia sang madamo pa nga laygay kag nagpadayon sa pagpahayag sing maayong balita sa mga tawo. 19  Apang si Herodes nga manugdumala sang distrito, nga ginsabdong ni Juan tungod kay Herodias, nga asawa sang utod ni Herodes, kag tungod sa tanan nga kalautan nga ginhimo niya, 20  naghimo sang isa pa ka kalautan: ginbilanggo niya si Juan. 21  Karon sang nabawtismuhan na ang tanan nga tawo, ginbawtismuhan man si Jesus kag samtang nagapangamuyo sia, ang langit nabuksan 22  kag nagkunsad sa iya ang balaan nga espiritu nga kaangay sa salampati, kag may tingog gikan sa langit: “Ikaw ang akon Anak, ang hinigugma; ginakahamut-an ko ikaw.” 23  Dugang pa, si Jesus mga katluan ka tuig sang ginsugdan niya ang iya hilikuton, kag sia, suno sa ginahunahuna, anak ni Jose, nga anak ni Heli, 24  nga anak ni Matat, nga anak ni Levi, nga anak ni Melqui, nga anak ni Jannai, nga anak ni Jose, 25  nga anak ni Matatias, nga anak ni Amos, nga anak ni Nahum, nga anak ni Esli, nga anak ni Nagai, 26  nga anak ni Maat, nga anak ni Matatias, nga anak ni Semein, nga anak ni Josec, nga anak ni Joda, 27  nga anak ni Joanan, nga anak ni Resa, nga anak ni Zorobabel, nga anak ni Sealtiel, nga anak ni Neri, 28  nga anak ni Melqui, nga anak ni Adi, nga anak ni Cosam, nga anak ni Elmadam, nga anak ni Er, 29  nga anak ni Jesus, nga anak ni Eliezer, nga anak ni Jorim, nga anak ni Matat, nga anak ni Levi, 30  nga anak ni Simeon, nga anak ni Judas, nga anak ni Jose, nga anak ni Jonam, nga anak ni Eliakim, 31  nga anak ni Melea, nga anak ni Mena, nga anak ni Matata, nga anak ni Natan, nga anak ni David, 32  nga anak ni Jesse, nga anak ni Obed, nga anak ni Boaz, nga anak ni Salmon, nga anak ni Nason, 33  nga anak ni Aminadab, nga anak ni Arni, nga anak ni Hezron, nga anak ni Perez, nga anak ni Juda, 34  nga anak ni Jacob, nga anak ni Isaac, nga anak ni Abraham, nga anak ni Tera, nga anak ni Nahor, 35  nga anak ni Serug, nga anak ni Reu, nga anak ni Peleg, nga anak ni Eber, nga anak ni Sela, 36  nga anak ni Cainan, nga anak ni Arpacsad, nga anak ni Sem, nga anak ni Noe, nga anak ni Lamec, 37  nga anak ni Metusela, nga anak ni Enoc, nga anak ni Jared, nga anak ni Mahalaleel, nga anak ni Cainan, 38  nga anak ni Enos, nga anak ni Set, nga anak ni Adan, nga anak sang Dios.

Footnote

Lu 3:1 * Sia si Herodes Antipas, anak ni Herodes nga Daku.