Lucas 17:1-37

17  Nian nagsiling sia sa iya mga disipulo: “Indi malikawan nga magaabot ang mga kabangdanan sang pagkasandad. Apang, kailo ang isa nga paagi sa iya nagaabot ini!  Maayo pa sa iya nga bitayan sa liog sing galingan nga bato kag itagbong sa dagat sangsa mapasandad niya ang isa sining mga kubos.  Mag-andam kamo. Kon ang imo utod makahimo sang sala sabdunga sia, kag kon maghinulsol sia patawara sia.  Bisan pa makasala sia sa imo sing pito ka beses sa isa ka adlaw kag magbalik sia sa imo sing pito ka beses, nga nagasiling, ‘Nagahinulsol ako,’ dapat mo sia patawaron.”  Kag ang mga apostoles nagsiling sa Ginuo: “Hatagi kami sang dugang nga pagtuo.”  Nian nagsiling ang Ginuo: “Kon may pagtuo kamo kaangay sa kadakuon sang lamigas sang mustasa, makasiling kamo sa sini nga sicamino nga kahoy, ‘Magabot ka kag matanom sa dagat!’ kag ini magatuman sa inyo.  “Sin-o sa inyo nga may isa ka ulipon nga nagaarado ukon nagabantay sang panong nga magasiling sa iya kon mag-abot sia gikan sa uma, ‘Palapit diri gilayon kag magsaliay sa lamesa’?  Sa baylo, indi bala sia magasiling sa iya, ‘Handai ako sang panihapon, kag magpangwagkus ka kag mag-alagad sa akon tubtob nga makakaon ako kag makainom, kag pagkatapos sini makakaon ka na kag makainom’?  Indi sia magpasalamat sa ulipon bangod ginhimo niya ang mga butang nga gintangdo sa iya, indi bala? 10  Gani, kamo man, kon nahimo na ninyo ang tanan nga butang nga gintangdo sa inyo, magsiling kamo, ‘Mga ulipon kami nga wala sing pulos. Ginhimo lamang namon ang dapat namon himuon.’” 11  Kag samtang nagapakadto sia sa Jerusalem nag-agi sia sa Samaria kag sa Galilea.* 12  Kag sang nagapasulod sia sa isa ka minuro nakita sia sang napulo ka lalaki nga aruon, apang nagtindog sila sa malayo. 13  Kag ginpabaskog nila ang ila tingog kag nagsiling: “Jesus, Manunudlo, kaluuyi kami!” 14  Sang nakita niya sila nagsiling sia sa ila: “Lakat kamo kag magpakita sa mga saserdote.” Nian samtang nagalakat sila nag-ayo sila. 15  Sang nakita sang isa sa ila nga nag-ayo sia, nagbalik sia nga nagahimaya sa Dios sa mabaskog nga tingog. 16  Kag naghapa sia sa tiilan ni Jesus, nga nagapasalamat sa iya; dugang pa, isa sia ka Samaritano. 17  Bilang sabat nagsiling si Jesus: “Napulo ka aruon ang gin-ayo, indi bala? Kon amo, diin na ang siam? 18  Wala na bala sing nagbalik sa paghimaya sa Dios luwas sa sini nga tawo sang iban nga pungsod?” 19  Kag nagsiling sia sa iya: “Tindog ka kag maglakat; ang imo pagtuo nag-ayo sa imo.” 20  Apang sang ginpamangkot sia sang mga Fariseo kon san-o magaabot ang ginharian sang Dios, nagsabat sia sa ila: “Ang ginharian sang Dios indi mag-abot nga madali matalupangdan, 21  kag ang mga tawo indi magasiling, ‘Tan-awa ninyo diri!’ ukon, ‘Didto!’ Kay, yari karon! ang ginharian sang Dios yara sa tunga ninyo.” 22  Nian nagsiling sia sa mga disipulo: “Magaabot ang mga adlaw nga magahandum kamo nga makita ang isa sa mga adlaw sang Anak sang tawo apang indi ninyo ini makita. 23  Kag ang mga tawo magasiling sa inyo, ‘Tan-awa ninyo didto!’ ukon, ‘Tan-awa ninyo diri!’ Indi kamo maggua ukon magsunod sa ila. 24  Kay subong nga ang kirab sang kilat nagapasanag sa isa ka bahin sang langit tubtob sa isa pa ka bahin sini, amo man ang Anak sang tawo. 25  Apang, dapat anay sia mag-antos sang madamo nga butang kag sikwayon sini nga kaliwatan. 26  Dugang pa, subong sang nahanabo sa mga adlaw ni Noe, amo man sa mga adlaw sang Anak sang tawo: 27  nagakaon sila, nagainom sila, ang mga lalaki nagapangasawa, ang mga babayi nagapamana, tubtob sa adlaw nga nagsulod si Noe sa arka, kag nag-abot ang anaw kag naglaglag sa ila tanan. 28  Sing kaanggid, subong sang nahanabo sa mga adlaw ni Lot: nagakaon sila, nagainom sila, nagabakal sila, nagabaligya sila, nagatanom sila, nagatukod sila. 29  Apang sang adlaw nga naggua si Lot sa Sodoma nag-ulan sang kalayo kag asupre gikan sa langit kag naglaglag sa ila tanan. 30  Mangin amo man sini sa adlaw nga ipahayag ang Anak sang tawo. 31  “Sa sina nga adlaw, ang tawo nga yara sa atop sang balay indi na magpanaug sa pagkuha sang iya pagkabutang nga yara sa sulod sang balay, subong man ang tawo nga yara sa uma, indi na niya pagbalikan pa ang mga butang. 32  Dumduma ninyo ang asawa ni Lot. 33  Ang bisan sin-o nga nagatinguha sa pagluwas sa iya kalag madulaan sini, apang ang bisan sin-o nga madulaan sini magatipig sini nga buhi. 34  Nagasiling ako sa inyo, Sa sina nga gab-i may duha ka lalaki sa isa ka hiligdaan; ang isa dalhon, apang ang isa bayaan. 35  May duha ka babayi nga magagaling sa isa ka galingan; ang isa dalhon, apang ang isa bayaan.” 36*  —— 37  Gani bilang sabat nagsiling sila sa iya: “Diin, Ginuo?” Nagsiling sia sa ila: “Kon diin ang lawas nga patay, didto man magatipon ang mga agila.”

Footnote

Lu 17:11 * Ayhan, “sa dulunan sang duha ka duog.”
Lu 17:36 * Tan-awa ang nota sa Mat 17:21.