Lucas 1:1-80

1  Madamo ang nagtinguha nga matipon ang ginpahayag nga mga katunayan nga ginapatihan naton sing bug-os.  Kag gintugyan ini sa aton sang nangin mga saksi mismo sining mga butang halin sa ginsuguran kag nangin mga alagad nga nagabantala sang mensahe.  Gani, bangod nausisa ko sing sibu ang tanan nga butang halin sa ginsuguran, nagpamat-od man ako sa pagsulat sini sing pasunod para sa imo, labing halangdon nga Teofilo,  agod bug-os mo nga mahibaluan ang kapat-uran sang mga butang nga gintudlo* sa imo.  Sang mga adlaw ni Herodes* nga hari sang Judea, may isa ka saserdote nga si Zacarias sa kabon ni Abias, kag ang iya asawa nga si Elisabet, gikan sa mga anak nga babayi ni Aaron.  Matarong sila nga duha sa atubangan sang Dios bangod sa paglakat nga wala sing kasawayan suno sa tanan nga sugo kag ginapatuman sang kasuguan ni Jehova.  Apang wala sila sing anak, kay baw-as si Elisabet, kag tigulang na sila nga duha.  Karon sang turno na sang iya kabon kag nagaalagad sia bilang saserdote sa atubangan sang Dios,  suno sa kinabatasan sang pagkasaserdote, natuon sa iya ang pagdulot sing incienso sang nagsulod sia sa santuaryo ni Jehova; 10  kag ang bug-os nga kadam-an sang katawhan nagapangamuyo sa gua sa tion sang pagdulot sing incienso. 11  Nagpakita sa iya ang anghel ni Jehova, nga nagatindog sa tuo nayon sang halaran sang incienso. 12  Kag nalisang si Zacarias sa iya nakita, kag hinadlukan sia. 13  Apang, ang anghel nagsiling sa iya: “Indi ka magkahadlok, Zacarias, kay ang imo pag-ampo ginpamatian nga may kahamuot, kag si Elisabet nga imo asawa magabun-ag sang anak nga lalaki sa imo, kag pagahingalanan mo sia nga Juan. 14  Kag maagom mo ang kalipay kag daku nga kasadya, kag madamo ang magakasadya sa iya pagkabun-ag; 15  kay mangin daku sia sa atubangan ni Jehova. Apang indi gid sia mag-inom sang alak kag maisog nga ilimnon, kag mapuno sia sing balaan nga espiritu kutob sa taguangkan sang iya iloy; 16  kag papanumbalikon niya ang madamo nga anak ni Israel kay Jehova nga ila Dios. 17  Subong man, magauna sia sa Iya nga may espiritu kag gahom ni Elias, agod papanumbalikon ang tagipusuon sang mga amay sa mga anak kag ang mga di-matinumanon sa praktikal nga kaalam sang mga matarong, agod maghanda para kay Jehova sang isa ka nahanda nga katawhan.” 18  Kag nagsiling si Zacarias sa anghel: “Paano ko mapat-od ini? Kay tigulang na ako kag ang akon asawa may edad na.” 19  Bilang sabat nagsiling ang anghel sa iya: “Ako si Gabriel, nga nagatindog sa atubangan sang Dios, kag ginpadala ako sa pagpakighambal sa imo kag sa pagpahayag sa imo sing maayong balita tuhoy sini nga mga butang. 20  Apang, yari karon! mangin apa ka kag indi makahambal tubtob sa adlaw nga matuman ini nga mga butang, bangod wala ka magpati sa akon mga pulong, nga matuman sa gintalana nga tion sini.” 21  Sa sini man nga tion, ang mga tawo padayon nga nagahulat kay Zacarias, kag natingala sila nga nadugayan sia sa santuaryo. 22  Apang sang naggua sia indi na sia makahambal sa ila, kag nahantop nila nga nakakita sia sang labaw sa kinaugali nga palanan-awon sa santuaryo; kag padayon sia nga nagsinyas sa ila, apang nagpabilin sia nga apa. 23  Karon sang natapos na ang mga adlaw sang iya pagpangalagad, nagpauli sia sa iya puluy-an. 24  Apang pagligad sini nga mga adlaw, si Elisabet nga iya asawa nagbusong; kag wala sia naggua sa balay sa sulod sang lima ka bulan, nga nagasiling: 25  “Amo ini ang pagpakig-angot ni Jehova sa akon sa sini nga mga adlaw sang gintalupangod niya ako kag ginkuha ang akon kahuluy-an sa mga tawo.” 26  Sa iya ikan-om nga bulan, ginpadala sang Dios ang anghel nga si Gabriel sa isa ka siudad sang Galilea nga ginatawag Nazaret, 27  sa isa ka ulay nga kalaslon sa isa ka lalaki nga si Jose gikan sa panimalay ni David; kag ang ulay amo si Maria. 28  Kag sang nagkadto sia sa iya, nagsiling sia: “Maayong adlaw, ikaw nga nahamut-an sing daku, si Jehova kaupod mo.” 29  Apang natublag gid sia sa pinamulong kag nangatarungan kon ano ang kahulugan sini nga panamyaw. 30  Gani nagsiling ang anghel sa iya: “Indi magkahadlok, Maria, kay nahamut-an ka sang Dios; 31  kag, yari karon! magapanamkon ka kag magabun-ag sang anak nga lalaki, kag pagahingalanan mo sia nga Jesus. 32  Ining isa mangin daku kag tawgon nga Anak sang Labing Mataas; kag ihatag sa iya ni Jehova nga Dios ang trono ni David nga iya amay, 33  kag magahari sia sa panimalay ni Jacob sing dayon, kag ang iya ginharian wala sing katapusan.” 34  Apang nagsiling si Maria sa anghel: “Paano ini matabo, kay wala pa gid ako makapakighulid sa isa ka lalaki?” 35  Bilang sabat ang anghel nagsiling sa iya: “Ang balaan nga espiritu magaabot sa imo, kag ang gahom sang Labing Mataas magalikop sa imo. Bangod sina ang bata nga ibun-ag tawgon nga balaan, Anak sang Dios. 36  Kag, yari karon! ang imo paryente nga si Elisabet nagpanamkon man sang anak nga lalaki sa iya katigulangon, kag ikan-om nga bulan na niya, ang ginatawag nga baw-as nga babayi; 37  bangod wala sing kapahayagan sang Dios nga indi niya matuman.” 38  Nian si Maria nagsiling: “Yari karon! Ang ulipon nga babayi ni Jehova! Kabay nga matabo ini sa akon suno sa imo ginpahayag.” Kag nagbiya ang anghel sa iya. 39  Gani sadto nga tion si Maria naghimos kag dalidali nga nagkadto sa mabukid nga rehiyon, sa isa ka siudad sang Juda, 40  kag nagsulod sia sa puluy-an ni Zacarias kag gintamyaw si Elisabet. 41  Sang mabatian ni Elisabet ang panamyaw ni Maria, ang lapsag nagkibo sa iya taguangkan; kag si Elisabet napuno sing balaan nga espiritu, 42  kag mabaskog sia nga nagsiling: “Ginapakamaayo ka sa tanan nga babayi, kag ginapakamaayo ang bunga sang imo taguangkan! 43  Ngaa nangin pribilehiyo ko nga ang iloy sang akon Ginuo magkari sa akon? 44  Kay, yari karon! sang mabatian ko ang imo panamyaw, ang lapsag sa akon taguangkan nagkibo sa daku nga kasadya. 45  Malipayon man sia nga nagpati, kay matuman sing bug-os ang mga butang nga ginsiling sa iya gikan kay Jehova.” 46  Kag nagsiling si Maria: “Ginapakadaku ko si Jehova, 47  kag indi mapunggan sang akon tagipusuon nga magkalipay sing daku sa Dios nga akon Manluluwas; 48  bangod gintan-aw niya ang kubos nga kahimtangan sang iya ulipon nga babayi. Kay, yari karon! sugod karon ang tanan nga kaliwatan magatawag sa akon nga malipayon; 49  bangod ang Isa nga gamhanan naghimo sang daku nga mga buhat para sa akon, kag balaan ang iya ngalan; 50  kag wala sing katapusan ang iya kaluoy sa mga nagakahadlok sa iya. 51  Nagpanghikot sia sing gamhanan paagi sa iya butkon, ginpaalaplaag niya ang mga matinaastaason sa tinutuyo sang ila tagipusuon. 52  Ginpukan niya ang mga tawo nga gamhanan gikan sa mga trono kag ginbayaw ang mga kubos; 53  ginbusog gid niya sang maayo nga mga butang ang mga ginagutom kag ginpalakat niya nga wala sing dala ang mga manggaranon. 54  Nagkari sia sa pagbulig sa Israel nga iya alagad, agod dumdumon sing dayon ang kaluoy, 55  subong sang iya ginsiling sa aton mga katigulangan, kay Abraham kag sa iya binhi.” 56  Kag nagpabilin si Maria sa iya sing mga tatlo ka bulan, kag pagkatapos nagpauli sia sa iya puluy-an. 57  Ang tion nag-abot na nga magbata si Elisabet, kag nagbun-ag sia sang anak nga lalaki. 58  Kag ang mga kaingod kag ang iya mga paryente nakabati nga ginpakitaan sia ni Jehova sang daku nga kaluoy, kag nagkasadya sila upod sa iya. 59  Kag sang ikawalo nga adlaw gintuli nila ang bata, kag tawgon nila sia kuntani sa ngalan sang iya amay, nga Zacarias. 60  Apang ang iya iloy nagsabat: “Indi! kundi tawgon sia nga Juan.” 61  Kag nagsiling sila sa iya: “Wala sing isa sa imo mga paryente nga may amo sini nga ngalan.” 62  Nian ginpamangkot nila ang amay sang bata paagi sa pagsinyas kon ano ang luyag niya nga itawag sa bata. 63  Kag nangayo sia sang tapitapi nga kahoy kag nagsulat: “Juan ang iya ngalan.” Bangod sini natingala sila tanan. 64  Sa gilayon nagtikab ang iya baba kag naglugak ang iya dila kag nakahambal na sia, kag nagdayaw sa Dios. 65  Kag hinadlukan ang ila mga kaingod; kag ginhambalan ini nga mga butang sa bug-os nga mabukid nga rehiyon sang Judea, 66  kag ang tanan nga nakabati nagtalupangod sini sa ila tagipusuon, nga nagasiling: “Mangin ano gid ayhan ini nga bata?” Kay ang kamot ni Jehova yara gid sa iya. 67  Kag si Zacarias nga iya amay napuno sing balaan nga espiritu, kag nagpanagna sia, nga nagasiling: 68  “Dayawon si Jehova nga Dios sang Israel, bangod gintalupangod niya kag ginluwas ang iya katawhan. 69  Kag nagbangon sia sang sungay sang kaluwasan para sa aton sa panimalay ni David nga iya alagad, 70  subong nga sia, paagi sa baba sang iya balaan nga mga manalagna kutob pa sang una, naghambal 71  tuhoy sa kaluwasan gikan sa aton mga kaaway kag gikan sa kamot sang tanan nga nagadumot sa aton; 72  sa pagpakita sing kaluoy may kaangtanan sa aton mga katigulangan kag sa pagdumdom sa iya balaan nga katipan, 73  ang panumpa nga iya ginpanumpa kay Abraham nga aton katigulangan, 74  nga ihatag sa aton, sa tapos nga maluwas kita gikan sa mga kamot sang mga kaaway, ang pribilehiyo sa paghimo sing sagrado nga pag-alagad sa iya nga wala sing kahadlok 75  upod ang pagkamainunungon kag ang pagkamatarong sa atubangan niya sa tanan naton nga adlaw. 76  Apang ikaw, anak, tawgon nga manalagna sang Labing Mataas, kay magauna ka kay Jehova sa paghanda sang iya mga dalan, 77  sa paghatag sing ihibalo tuhoy sa kaluwasan sa iya katawhan paagi sa kapatawaran sang ila mga sala, 78  bangod sa mapinalanggaon nga kaawa sang aton Dios. Tungod sini nga kaawa, makakita kita sang kapawa gikan sa kahitaasan nga nagasilak kaangay sang pamanagbanag, 79  sa paghatag sing kapawa sa mga nagalingkod sa kadulom kag sa landong sang kamatayon, sa pagtuytoy sing madinalag-on sa aton mga tiil sa dalanon sang paghidait.” 80  Kag ang bata nagdaku kag nagbakod, kag nagpabilin sia sa kahanayakan tubtob sa adlaw sang iya pagpakita sing dayag sa Israel.

Footnote

Lu 1:4 * Ukon, “gintudlo paagi sa hambal.”
Lu 1:5 * Tan-awa ang nota sa Mat 2:1.