Napodobuj jejich víru

Co se můžeme naučit z příkladu Božích služebníků, kteří projevovali pevnou víru?

Časová osa

Mapy doprovázené časovou osou nám pomohou získat přehled o tom, kdy a kde žili různí Boží služebníci.

Dopis od vedoucího sboru

Vedoucí sbor všechny vybízí, aby tuto knihu dobře využili při osobním studiu i rodinném uctívání.

Úvod

Na stránkách Bible ožívají příběhy mnoha věrných Božích služebníků. Co se z jejich příkladu můžeme naučit?

ABEL

Ačkoli zemřel, přece mluví

Bible nám toho sice o Abelovi mnoho neříká, ale přesto se z jeho víry můžeme poučit.

NOE

„Chodil s pravým Bohem“

Co ztěžovalo Noemovi a jeho manželce výchovu dětí? Jak při stavbě archy projevili víru?

ABRAHAM

Otec všech, kdo mají víru

V čem Abraham projevil víru? A jak můžeme jeho víru napodobovat?

RUT

„Kam jdeš ty, půjdu já“

Proč byla Rut ochotná opustit svou rodinu a rodnou zemi? Pro jaké vlastnosti si Jehova Rut velmi vážil?

RUT

„Znamenitá žena“

Proč bylo manželství Boaza a Rut tak významné? Co se od Rut a Noemi můžeme naučit o rodině?

HANA

Otevřela Bohu své srdce

Víra v Jehovu Haně pomohla vypořádat se se zdánlivě bezvýchodnou situací.

SAMUEL

„Dále rostl u Jehovy“

Co bylo nevšedního na Samuelově dětství? Díky čemu rostla jeho víra, když sloužil u svatostánku?

SAMUEL

Vytrval navzdory skličujícím situacím

Všichni se setkáváme s problémy a skličujícími situacemi, které mohou vyzkoušet naši víru. Co se můžeme naučit ze Samuelovy vytrvalosti?

ABIGAIL

Rozvážná a moudrá žena

Co se můžeme naučit z toho, jak se Abigail chovala k hrubému manželovi?

ELIJÁŠ

Zastával se pravého uctívání

Jak můžeme Elijáše napodobovat ve chvílích, kdy máme co do činění s lidmi, kteří odporují biblické pravdě?

ELIJÁŠ

Byl bdělý a čekal na Jehovu

Co se od Elijáše můžeme naučit o modlitbách?

ELIJÁŠ

Přijal od Boha útěchu a povzbuzení

Které události Elijáše natolik zdrtily, že si dokonce přál umřít?

JONÁŠ

Poučil se ze svých chyb

Dokážeš pochopit, proč měl Jonáš ze svého úkolu takový strach? Z jeho příběhu se toho můžeme hodně dozvědět o Jehovově trpělivosti a milosrdenství.

JONÁŠ

Naučil se být milosrdný

Jak nám zpráva o Jonášovi může pomoct, abychom se nad sebou upřímně zamysleli?

ESTER

Zastala se Božího lidu

Projevovat obětavou lásku jako Ester vyžaduje víru a odvahu.

ESTER

Jednala moudře, odvážně a nesobecky

Jak se ukázalo, že Ester není sobecká, když jednala ve prospěch Jehovy a jeho lidu?

MARIE

„Pohleď! Jehovova otrokyně!“

Co nám reakce Marie na slova anděla Gabriela odhaluje o její víře?

MARIE

„V srdci si dělala závěry“

To, co Marie zažila v Betlémě, posílilo její víru v Jehovovy sliby.

JOSEF

Chránil svou rodinu a pečoval o ni

Jak Josef chránil svou rodinu? Proč vzal Marii a Ježíše do Egypta?

MARTA

„Uvěřila jsem“

Čím Marta projevila pevnou víru v době, kdy prožívala velký zármutek?

PETR

Bojoval se strachem a pochybnostmi

Pochybnosti na nás mohou mít zničující vliv. Ale Petr dokázal své pochybnosti překonat a věrně následoval Ježíše.

PETR

Zůstal věrný navzdory zkouškám

Jak Petr projevil víru a oddanost, když ho Ježíš pokáral?

PETR

Od svého Pána se naučil odpouštět

Co Ježíš naučil Petra o odpouštění? Čím Ježíš ukázal, že Petrovi odpustil?

Závěr

Co ti pomůže stále posilovat svou víru a mít před očima svou naději?