Přejít k článku

Napodobujte jejich víru – poutavé příběhy lidí z biblických dob

Tato série obsahuje poutavé články o životě věrných Božích služebníků, o kterých se píše v Bibli. a Příběhy těchto mužů a žen, kteří měli mimořádnou víru, vám můžou pomoct získat pevnější víru a bližší vztah k Bohu.

a Články v této sérii obsahují některé podrobnosti, o kterých se v Bibli nepíše. Cílem je pomoct čtenáři, aby se dokázal do příběhu ponořit a živě si představit, v jakém prostředí se děj odehrává. Všechny uvedené informace jsou založené na důkladném výzkumu a jsou v souladu jak s biblickou zprávou, tak s historickými záznamy a archeologickými nálezy.

Od stvoření po potopu

Abel: Ačkoli zemřel, přece mluví

Bible nám toho sice o Abelovi mnoho neříká, ale přesto se z jeho víry můžeme poučit.

Enoch: „Měl svědectví, že se líbí Bohu“

Pokud se staráte o rodinu nebo jste někdy byli v situaci, kdy jste se museli postavit za to, co je správné, příklad Enocha vám může pomoct.

Noe: „Chodil s pravým Bohem“

Co ztěžovalo Noemovi a jeho manželce výchovu dětí? Jak při stavbě archy projevili víru?

Noe: Bůh ho „zachoval v bezpečí se sedmi jinými“

Jak Noe a jeho rodina přežili nejhorší chvíle v historii lidstva?

Od potopy po odchod z Egypta

Abraham: Otec všech, kdo mají víru

V čem Abraham projevil víru? A jak můžeme jeho víru napodobovat?

Sára: „Jsi žena krásného vzhledu“

V Egyptě si Sářiny krásy všimnou faraonova knížata. Možná vás překvapí, co se děje dál.

Sára: Bůh ji nazval kněžnou

Proč se k Sáře nové jméno hodilo?

Rebeka: „Jsem ochotná jít“

Rebeka měla kromě víry řadu vynikajících vlastností.

Josef: „Naslouchejte, prosím, tomuto snu“

Ze složitých vztahů v Josefově rodině mohou získat cenné poučení ti, kdo dnes žijí v nevlastních rodinách.

Josef: „Jak bych se mohl dopustit tak velké špatnosti?“

Co Josefovi pomohlo, aby nepodlehl Potifarově manželce, která se ho opakovaně snažila svést?

Josef: „Nepatří výklady Bohu?“

Díky čemu mohl Josef odvážně vyložit sny egyptskému vrchnímu číšníkovi, vrchnímu pekaři a faraonovi? Jak se za jediný den dostal z vězení do paláce?

Josef: „Cožpak jsem na místě Boha?“

Narušila někdy žárlivost, zrada nebo nenávist pokoj ve vaší rodině? Pak vám může pomoct biblický příběh o Josefovi.

Job: Byl rozhodnutý zůstat oddaný Bohu

Jak nám biblický příběh o Jobovi pomáhá v těžkých situacích, neštěstích nebo jiných zkouškách naší víry?

Job: Jehova mu všechno vynahradil

Když budeme mít víru jako Job, Satan bude zuřit, ale Jehova, který nás miluje, z nás bude mít obrovskou radost.

Miriam: „Zpívejte Jehovovi“

Jehova použil prorokyni Miriam, aby vedla ženy při zpěvu písně vítězství u Rudého moře. Její životní příběh nás učí, jak projevovat odvahu, víru a být pokorní.

Od odchodu z Egypta po prvního izraelského krále

Raab: Byla „prohlášena za spravedlivou skutky“

Jak z příběhu Raab vyplývá, že pro Boha není nikdo z nás bezvýznamný? Co se můžeme naučit z její víry?

Debora: Povstala „jako matka v Izraeli“

Co se z biblické zprávy o Deboře učíme o víře a odvaze?

Rut: „Kam jdeš ty, půjdu já“

Proč byla Rut ochotná opustit svou rodinu a rodnou zemi? Pro jaké vlastnosti si Jehova Rut velmi vážil?

Rut: „Znamenitá žena“

Proč bylo manželství Boaza a Rut tak významné? Co se od Rut a Noemi můžeme naučit o rodině?

Hana: Otevřela Bohu své srdce

Víra v Jehovu Haně pomohla vypořádat se se zdánlivě bezvýchodnou situací.

Samuel: „Dále rostl u Jehovy“

Co bylo nevšedního na Samuelově dětství? Díky čemu rostla jeho víra, když sloužil u svatostánku?

Samuel: Vytrval navzdory skličujícím situacím

Všichni se setkáváme s problémy a skličujícími situacemi, které mohou vyzkoušet naši víru. Co se můžeme naučit ze Samuelovy vytrvalosti?

Od prvního izraelského krále po Ježíšovo narození

Jonatan: Pro Jehovu neexistují překážky

Jonatan zaútočil jenom se svým zbrojnošem na celou posádku ozbrojených mužů. Výsledek tohoto boje se zapsal do historie.

David: „Bitva patří Jehovovi“

Díky čemu David porazil Goliata? A co se z tohoto příběhu můžeme naučit?

David a Jonatan: Spojovalo je pevné přátelství

Jak se dva muži, kteří pocházeli z odlišného prostředí a mezi kterými byl velký věkový rozdíl, stali tak blízkými přáteli? Co se z jejich příběhu můžeme o přátelství naučit my?

Abigail: Rozvážná a moudrá žena

Co se můžeme naučit z toho, jak se Abigail chovala k hrubému manželovi?

Elijáš: Zastával se pravého uctívání

Jak můžeme Elijáše napodobovat ve chvílích, kdy máme co do činění s lidmi, kteří odporují biblické pravdě?

Elijáš: Byl bdělý a čekal na Jehovu

Co se od Elijáše můžeme naučit o modlitbách?

Elijáš: Přijal od Boha útěchu a povzbuzení

Které události Elijáše natolik zdrtily, že si dokonce přál umřít?

Elijáš: Vytrvával navzdory bezpráví

Stali jste se obětí bezpráví? Toužíte vidět, jak Bůh věci napraví? Přečtěte si, v čem můžete napodobovat proroka Elijáše.

Elijáš: Vytrval až do konce

Elijášův příklad neselhávající víry nám může pomoct, abychom i my dokázali v dnešní náročné době posilovat svoji víru.

Jonáš: Poučil se ze svých chyb

Dokážeš pochopit, proč měl Jonáš ze svého úkolu takový strach? Z jeho příběhu se toho můžeme hodně dozvědět o Jehovově trpělivosti a milosrdenství.

Jonáš: Naučil se být milosrdný

Jak nám zpráva o Jonášovi může pomoct, abychom se nad sebou upřímně zamysleli?

Ester: Zastala se Božího lidu

Projevovat obětavou lásku jako Ester vyžaduje víru a odvahu.

Ester: Jednala moudře, odvážně a nesobecky

Jak se ukázalo, že Ester není sobecká, když jednala ve prospěch Jehovy a jeho lidu?

Od Ježíšova narození po smrt apoštolů

Marie: „Pohleď! Jehovova otrokyně!“

Co nám reakce Marie na slova anděla Gabriela odhaluje o její víře?

Marie: „V srdci si dělala závěry“

To, co Marie zažila v Betlémě, posílilo její víru v Jehovovy sliby.

Marie: Překonala hluboký zármutek

Příklad Ježíšovy matky Marie vám může pomoct, když zažíváte hluboký zármutek.

Josef: Chránil svou rodinu a pečoval o ni

Jak Josef chránil svou rodinu? Proč vzal Marii a Ježíše do Egypta?

Marta: „Uvěřila jsem“

Čím Marta projevila pevnou víru v době, kdy prožívala velký zármutek?

Marie Magdaléna: „Viděla jsem Pána!“

Marie Magdaléna měla tu čest předat ostatním skvělou zprávu.

Petr: Bojoval se strachem a pochybnostmi

Pochybnosti na nás mohou mít zničující vliv. Ale Petr dokázal své pochybnosti překonat a věrně následoval Ježíše.

Petr: Zůstal věrný navzdory zkouškám

Jak Petr projevil víru a oddanost, když ho Ježíš pokáral?

Petr: Od svého Pána se naučil odpouštět

Co Ježíš naučil Petra o odpouštění? Čím Ježíš ukázal, že Petrovi odpustil?

Timoteus: „Nemám nikoho jiného s takovou povahou, jakou má on“

Jak se z plachého chlapce Timotea stal vynikající křesťanský služebník?