Přejít k článku

Přejít na obsah

 OSMNÁCTÁ KAPITOLA

„V srdci si dělala závěry“

„V srdci si dělala závěry“

1., 2. Jak se asi Marii cestovalo a proč?

MARIE jede na oslu, ale nesedí se jí zrovna pohodlně. S Josefem jsou na cestě do Betléma už mnoho hodin, ale jejich cíl je stále ještě v nedohlednu. Marie znovu ucítila, jak se děťátko pohnulo.

2 Bible říká, že tehdy „byla ve vysokém stupni těhotenství“. (Luk. 2:5) Jak s Josefem zvolna míjeli jedno pole za druhým, někteří zemědělci možná na okamžik přestali orat nebo sít a divili se, proč se ta těhotná žena vydala na cestu. Co vlastně bylo důvodem, že se Marie vypravila na místo, které bylo tak daleko od jejího domova v Nazaretu?

3. Jaký úkol Marie dostala a co nás bude zajímat?

3 Všechno to začalo před mnoha měsíci. Tato mladá Židovka dostala úkol, jaký neměl v lidských dějinách obdoby. Měla porodit Božího Syna, budoucího Mesiáše. (Luk. 1:35) Krátce před jeho narozením se ale musela vydat na dlouhou cestu. Následovala řada událostí, které vyzkoušely její víru. Prozkoumejme, co Marii pomohlo, aby zůstala duchovně silná.

Cesta do Betléma

4., 5. (a) Proč se Josef s Marií vydali do Betléma? (b) Ke splnění jakého proroctví vedl Augustův výnos?

4 Josef a Marie nebyli jediní, kdo v té době cestovali. Caesar Augustus totiž vydal výnos, že se má provést soupis obyvatel, a lidé se kvůli tomu museli vypravit do měst, odkud pocházeli. Jak na tento požadavek reagoval Josef? Zpráva říká: „Samozřejmě také Josef vyšel z Galileje, z města Nazaret, do Judeje, do Davidova města, které se nazývá Betlém, protože byl členem Davidova domu a rodiny.“ (Luk. 2:1–4)

 5 To, že Augustus vydal výnos právě v tuto dobu, nebyla náhoda. Proroctví zapsané asi sedm století předtím uvádělo, že Mesiáš se narodí v Betlémě. Pouhých 11 kilometrů od Nazaretu sice leželo město nazývané Betlém, ale v proroctví se konkrétně říkalo, že Mesiáš má pocházet z Betléma Efraty. (Přečti Micheáše 5:2.) Cesta z Nazaretu do tohoto městečka vedla hornatou samařskou krajinou a byla dlouhá asi 130 kilometrů. Právě z tohoto Betléma pocházela rodina krále Davida, do které Josef i jeho manželka patřili.

6., 7. (a) Proč mohla být pro Marii cesta do Betléma náročná? (b) Jaký vliv na Mariino rozhodování mělo to, že už byla vdaná? (Viz také poznámku pod čarou.)

6 Jak Marie reagovala na Josefovo rozhodnutí uposlechnout Augustův výnos? Jak víme, šla se svým manželem. Taková cesta pro ni mohla být náročná. Pravděpodobně začínal podzim, kdy pomalu končilo období sucha a přicházelo období mírných dešťů. Cesta do Betléma trvala několik dní a končila náročným stoupáním, protože Betlém ležel v nadmořské výšce téměř 800 metrů. A vzhledem k Mariinu těhotenství asi museli často odpočívat, a tak se cesta ještě protáhla. Každá mladá žena na konci těhotenství by si navíc asi přála zůstat doma, v blízkosti rodiny  a přátel, kteří by jí mohli pomoci, až bude děťátko přicházet na svět. Marie tedy určitě potřebovala odvahu, aby se na cestu vydala.

Cesta do Betléma vůbec nebyla snadná

7 Lukáš píše, že Josef šel, „aby se dal zapsat s Marií“. Uvádí také, že Marie „byla podle slibu dána [Josefovi] k manželství“. (Luk. 2:4, 5) To, že byla Josefovou manželkou, mělo velký vliv na její rozhodování. Přijala Bohem danou úlohu, považovala manžela za svou hlavu a jeho rozhodnutí podporovala. * Jít s Josefem do Betléma pro ni mohlo být zkouškou víry, ale ona v ní díky poslušnosti obstála.

8. (a) Co dalšího možná podnítilo Marii, aby šla s Josefem do Betléma? (b) V čem je pro nás příklad Marie motivující?

8 Co dalšího možná podnítilo Marii k tomu, aby uposlechla? Znala snad proroctví, že se má Mesiáš narodit v Betlémě? Bible se k tomu nevyjadřuje. Tuto možnost však nemůžeme vyloučit. O rodišti budoucího Mesiáše totiž věděli náboženští vůdci i lidé obecně. (Mat. 2:1–7; Jan 7:40–42) A Marie znala Písmo velmi dobře. (Luk. 1:46–55) Proč se tedy rozhodla  cestovat do Betléma? Chtěla poslechnout svého manžela? Chtěla se podřídit světské autoritě? Chtěla jednat v souladu s Jehovovým proroctvím? Nebo to bylo víc důvodů dohromady? V každém případě je pro nás Marie vynikajícím příkladem. Jehova si hluboce váží pokorných a poslušných mužů i žen. Vzhledem k tomu, že v naší době není ochota podřídit se nijak oceňovaná, může pro nás být Mariin příklad motivující.

Kristovo narození

9., 10. (a) Na co si Marie s Josefem možná vzpomněli, když se blížili k Betlému? (b) Kde Josef s Marií přenocovali a proč?

9 Marie si oddechla, když v dálce konečně uviděla Betlém. Jak s Josefem stoupali kolem olivových hájů, kde zřejmě právě probíhala sklizeň, možná si vzpomněli na dějiny tohoto městečka. Bylo příliš nevýznamné na to, aby bylo uvedené mezi judskými městy, jak napsal Micheáš, a přesto se v něm před víc než tisíci lety narodil Boaz, Noemi a později David.

10 Betlém už byl plný lidí. Mnozí dorazili k soupisu ještě před Josefem a Marií, takže pro ně v noclehárně nezbylo místo. * Neměli tedy jinou možnost než přenocovat ve stáji. Sotva si umíme představit, co Josef prožíval, když jeho manželka pocítila náhlou bolest, která postupně sílila. Přišly na ni porodní bolesti. Pro narození dítěte ale stáj rozhodně nebyla ideálním místem.

11. (a) Proč si ženy dokážou Mariinu situaci dobře představit? (b) Proč je Ježíš právem označen jako prvorozený?

11 Ženy si Mariinu situaci určitě dokážou dobře představit. Asi 4 000 let předtím Jehova předpověděl, že kvůli zděděnému hříchu budou při porodu trpět. (1. Mojž. 3:16) Není důvod si myslet, že Marie byla výjimkou. Lukášova zpráva nezabíhá do podrobností a jednoduše uvádí, že Marie „porodila syna, prvorozeného“. (Luk. 2:7) Kromě něj měla později nejméně šest dalších dětí. (Mar. 6:3) Tento syn však mezi nimi vynikal. Byl nejen jejím prvorozeným, ale také Jehovovým prvorozeným – „prvorozeným všeho stvoření“, jediným zplozeným Božím Synem. (Kol. 1:15)

12. Kam Marie položila své děťátko a jak se asi realita lišila od uměleckých děl, která tuto scénu idealizují?

 12 Lukášovo evangelium dál popisuje scénu, kterou lidé všeobecně znají. Marie „ovinula [Ježíše] pruhy látky a položila ho do jeslí“. (Luk. 2:7) Vánoční betlémy a různá umělecká díla tuto scénu idealizují. Zkus si ale představit realitu. Do jeslí se dává krmivo pro hospodářská zvířata. Stáje navíc rozhodně nevynikají čistotou a ani v nich nebývá čerstvý vzduch. Kteří rodiče by si takové místo vybrali k tomu, aby se tam narodil jejich potomek? Většina rodičů chce pro své děti to nejlepší. Tím spíš chtěl Josef s Marií zajistit ty nejlepší podmínky pro Božího Syna. V tu chvíli však neměli jinou možnost.

13. (a) Proč můžeme říct, že Marie s Josefem udělali všechno, co za dané situace mohli? (b) Jak mohou dát rodiče najevo, že mají stejný žebříček hodnot jako Josef s Marií?

13 Josef s Marií se tím ale nenechali sklíčit. Udělali všechno, co za dané situace mohli. Všimni si například, že Marie se o děťátko postarala sama. Pečlivě ho ovinula pruhy látky a pak ho opatrně uložila do jeslí, kde mohlo v teple a klidu spát. Nepřipustila, aby jí nepříznivá situace zabránila udělat pro dítě to nejlepší. Ona i Josef si také uvědomovali, že nejdůležitější bude postarat se o něj duchovně. (Přečti 5. Mojžíšovu 6:6–8.) Rodiče by dnes měli mít při výchově dětí stejný žebříček hodnot jako Josef s Marií.

Povzbuzující návštěva

14., 15. (a) Proč chtěli pastýři vidět malého Ježíše? (b) Co udělali pastýři, když odešli od Josefa a Marie?

14 Poklidnou atmosféru najednou narušili pastýři, kteří se nahrnuli do stáje. Přispěchali z kopců, na kterých byli se svými stády. * Chtěli vidět celou rodinu, ale hlavně se zajímali o děťátko. Byli nadšením bez sebe a zářili radostí. Překvapeným rodičům vyprávěli o svém neuvěřitelném zážitku. Během noční hlídky se jim náhle objevil anděl a všude kolem viděli Jehovovu slávu. Anděl jim oznámil, že v Betlémě se právě narodil Kristus. Řekl, že najdou děťátko ovinuté pruhy látky a uložené  v jeslích. Pak se stala další úžasná věc – objevil se velký zástup andělů, kteří chválili Boha. (Luk. 2:8–14)

15 Není divu, že tito pokorní muži spěchali do Betléma. Museli mít obrovskou radost, když uviděli děťátko v jeslích, přesně jak to anděl popsal. Dobrou zprávu si nenechali pro sebe. Bible říká: „Všichni, kdo to slyšeli, se podivovali tomu, co jim pastýři pověděli.“ (Luk. 2:17, 18) Náboženští vůdci se tehdy na pastýře dívali svrchu, ale Jehova si těchto pokorných a věrných mužů vážil. Jak jejich návštěva zapůsobila na Marii?

Jehova si pokorných a věrných pastýřů vážil.

16. Co Marii pomáhalo, aby si po celý život udržela pevnou víru?

16 Marie musela být po porodu vyčerpaná, ale přesto pozorně naslouchala všemu, co pastýři vyprávěli. A co víc, „začala [si] uchovávat všechna tato slova a v srdci si dělala závěry“. (Luk. 2:19) Měla ve zvyku o věcech do hloubky přemýšlet. Věděla, že to, co anděl řekl pastýřům, je velmi důležité. Jehova chtěl, aby si uvědomovala, kdo je její syn a jak významnou úlohu má. Proto nejen naslouchala, ale všechny výroky si také uchovávala v srdci, aby o nich v následujících měsících a letech mohla přemýšlet. To byla jedna z klíčových věcí, díky kterým Marie po celý život projevovala pevnou víru. (Přečti Hebrejcům 11:1.)

Marie pastýřům pozorně naslouchala a jejich slova si uchovávala v srdci

17. Jak můžeme napodobovat Mariin příklad?

17 Budeš Mariin příklad napodobovat? Jehova nechal do Bible zapsat mnoho důležitých duchovních pravd. Co ti pomůže, abys z nich měl užitek? Musíš ji pravidelně číst, ale ne jako pouhé literární dílo. Stále si připomínej, že z jejích stránek k tobě promlouvá samotný Bůh. (2. Tim. 3:16) Podobně jako Marie si duchovní pravdy uchovávej v srdci a vyvozuj z nich závěry. Pokud to budeš dělat a budeš také přemýšlet o tom, jak Jehovovy rady uplatňovat ještě lépe, posílíš tím svou víru.

Simeon a Anna

18. (a) Jak Marie s Josefem krátce po narození Ježíše poslechli Mojžíšův zákon? (b) Co nám jejich oběť v chrámu prozrazuje?

18 V souladu s Mojžíšovým zákonem nechali Marie s Josefem děťátko osmý den obřezat a podle pokynu, který dostali,  mu dali jméno Ježíš. (Luk. 1:31) Když mu bylo čtyřicet dní, vzali ho do Jeruzaléma, který byl od Betléma vzdálený jen několik kilometrů. V chrámu předložili oběť očišťování, kterou měli podle Zákona přinést chudí lidé – dvě hrdličky nebo dva holuby. Styděli se Josef s Marií za to, že nemohli obětovat i berana, tak jako bohatí rodiče? To nevíme. V každém případě Mojžíšův zákon uposlechli a návštěva Jeruzaléma pro ně byla dalším velkým povzbuzením. (3. Mojž. 12:6–8; Luk. 2:21–24)

19. (a) Co všechno se Marie dozvěděla od Simeona? (b) Jak reagovala Anna, když uviděla malého Ježíše?

19 K Josefovi a Marii přišel letitý muž jménem Simeon a to, co řekl, se Marii určitě vrylo do paměti. Simeon kdysi dostal od Boha slib, že před svou smrtí uvidí Mesiáše. Prostřednictvím svatého ducha se nyní dozvěděl, že předpověděným zachráncem je malý Ježíš. Simeon Marii také upozornil na bolest, kterou jednoho dne zažije. Řekl jí, že bude mít pocit, jako by ji probodl dlouhý meč. (Luk. 2:25–35) Možná i tato slova, ačkoli byla zarmucující, pomohla Marii přečkat tu těžkou chvíli, která o tři desítky let později skutečně nastala.  Po Simeonovi uviděla malého Ježíše i prorokyně Anna a začala o něm mluvit se všemi, kdo se těšili na osvobození Jeruzaléma. (Přečti Lukáše 2:36–38.)

Návštěva Jehovova chrámu v Jeruzalémě byla pro Marii s Josefem velkým povzbuzením

20. Proč bylo dobře, že Josef s Marií přinesli malého Ježíše do chrámu?

20 Přinést malého Ježíše do Jehovova domu v Jeruzalémě bylo opravdu dobré rozhodnutí. Bylo to poprvé, co se ocitl v chrámu, do kterého pak pravidelně chodil celý život. Josef a Marie dali Jehovovi to nejlepší, co měli, a dostalo se jim poučení a povzbuzení. Když Marie ten den z chrámu odcházela, její víra byla jistě silnější. V srdci si nesla důležité výroky, o kterých mohla přemýšlet a mluvit s druhými.

21. Jak můžeme podobně jako Marie posilovat svou víru?

21 Je pěkné, že mnozí rodiče příklad Josefa a Marie následují. Pravidelně chodí se svými dětmi na křesťanská shromáždění, snaží se sloužit Bohu ze všech sil a povzbuzují své spoluvěřící. Domů odcházejí šťastnější a duchovně silnější. Navíc si odnášejí myšlenky, o kterých mohou mluvit s druhými. Jsme rádi, že se na shromážděních můžeme scházet společně s nimi. Naše víra se tím posiluje.

^ 7. odst. Všimni si rozdílu v popisu této situace a toho, co se událo dřív: „Marie . . . vstala a spěšně odešla“ navštívit Alžbětu. (Luk. 1:39) Tehdy sice byla zasnoubená, ale ještě nebyla provdaná, a proto se možná rozhodla, aniž se poradila s Josefem. Avšak o cestě do Betléma, která proběhla až po jejich sňatku, rozhodl Josef, ne Marie.

^ 10. odst. V té době bylo zvykem, že města poskytovala karavanám a pocestným přístřeší, kde mohli strávit noc.

^ 14. odst. Skutečnost, že pastýři byli tehdy se svými stády venku, potvrzuje to, co vyplývá z biblické chronologie. Kristus se nenarodil v prosinci, kdy by stáda nocovala pod střechou blízko domova, ale někdy začátkem října.