Přejít k článku

Přejít na obsah

 DEVÁTÁ KAPITOLA

Rozvážná a moudrá žena

Rozvážná a moudrá žena

1.–3. (a) Jak se Abigailina domácnost ocitla v nebezpečí? (b) Co se o této výjimečné ženě dozvíme?

ABIGAIL vidí v očích toho mladého muže hrůzu. Je zděšený a má k tomu pádný důvod. Hrozí totiž vážné nebezpečí. Právě v té chvíli se k nim blíží asi 400 ozbrojenců, kteří mají v úmyslu zabít každého muže v domácnosti Nabala, Abigailina manžela. Proč to chtějí udělat?

2 Všechno začalo tím, že se Nabal jako obvykle choval drsně a pohrdavě. Tentokrát však urazil toho nesprávného muže – oblíbeného vůdce oddaných a dobře vycvičených bojovníků. Nyní před Abigail stál jeden z Nabalových mladých sluhů, snad pastýř, a doufal, že jeho paní vymyslí nějaký plán, jak situaci zachránit. Co ale jedna žena zmůže proti velké skupině válečníků?

Co zmůže jedna žena proti velké skupině válečníků?

3 Než si ukážeme, jak to dopadlo, řekněme si o této výjimečné Izraelitce něco víc. Kdo byla Abigail? Co této situaci předcházelo? A co se můžeme naučit z toho, jak Abigail projevovala víru?

„Měla dobrou rozvahu a byla krásné postavy“

4. Jakým člověkem byl Nabal?

4 Abigail a Nabal se k sobě moc nehodili. Nabal si sotva mohl vybrat lepší manželku, zatímco Abigail by jen těžko našla horšího manžela. Nabal byl bohatý, a proto si o sobě hodně myslel. Jak se na něho ale dívali druzí? Stěží by se dal najít někdo, o kom se v Bibli mluví s takovým opovržením. Samotné jeho jméno znamená „bláznivý“ nebo „hloupý“. Dali mu ho rodiče při narození, nebo si ho vysloužil až později? Ať už to bylo jakkoli, Nabal svému jménu nezůstal nic dlužen. Byl to surovec a opilec,  „drsný a špatný ve svých zvyklostech“. Lidé se ho báli a neměli ho rádi. (1. Sam. 25:2, 3, 17, 21, 25)

5., 6. (a) Jaké vlastnosti se ti na Abigail líbí nejvíc? (b) Co mohlo patřit k důvodům, proč si Abigail vzala takového budižkničemu?

5 Abigail byla úplně jiná. Její jméno znamená „můj otec si způsobil radost“. Mnozí otcové jsou pyšní na to, že mají krásnou dceru, ale moudrý otec je daleko šťastnější, když jeho dítě vyniká vnitřní krásou. Tělesně přitažlivý člověk totiž velmi často nepovažuje za důležité rozvíjet takové vlastnosti, jako je rozvážnost, moudrost, odvaha nebo víra. To ale neplatilo o Abigail. Bible se pochvalně zmiňuje jak o její kráse, tak o její rozvaze. (Přečti 1. Samuelovu 25:3.)

6 Někoho možná napadne, proč si tato inteligentní mladá žena vzala takového budižkničemu. Musíme si uvědomit, že mnohá manželství byla v biblických dobách sjednaná rodiči. A i když manželství předem dohodnuté nebylo, souhlas rodičů byl přesto velmi důležitý. Přáli si Abigailini rodiče, aby si Nabala vzala proto, že na ně udělal dojem jeho majetek a významné postavení? Nebo snad v tomto svazku viděli možnost, jak se vymanit z chudoby? Každopádně peníze z Nabala dobrého manžela neudělaly.

7. (a) Čeho by se rodiče měli vyvarovat, pokud chtějí, aby jejich děti měly manželství v úctě? (b) Co byla Abigail rozhodnutá dělat?

7 Moudří rodiče učí své děti, aby měly manželství v úctě. Nenaléhají na ně, aby do manželství vstoupily kvůli penězům, ani je nenutí, aby měly známost ve věku, kdy ještě nejsou schopné vzít na sebe úlohu a závazky dospělých. (1. Kor. 7:36) Pro Abigail už ale bylo zbytečné o takových věcech přemýšlet. Ať už se provdala z jakýchkoli důvodů, Nabal byl teď jejím manželem a ona byla rozhodnutá dělat pro pokoj v rodině vše, co bylo v jejích silách.

„Ten se na ně osopil“

8. Koho Nabal urazil a proč to nebylo moudré?

8 Žít s Nabalem bylo samo o sobě náročné, ale tím, co právě udělal, všechno ještě zhoršil. Muž, kterého urazil, byl David, věrný Jehovův služebník. Prorok Samuel ho na Boží pokyn pomazal a řekl mu, že se stane králem místo Saula. (1. Sam. 16:1, 2, 11–13) Saul na Davida žárlil a chtěl ho zabít, a proto se před ním David musel skrývat v pustině spolu s 600 věrnými válečníky.

9., 10. (a) Na jakém území David a jeho muži žili? (b) Proč si měl Nabal vážit toho, co pro něj David a jeho muži dělali? (Viz také poznámku pod čarou k 10. odstavci.)

 9 Nabal žil v Maonu, ale pracoval v nedalekém Karmelu, kde také pravděpodobně vlastnil půdu. * Nabal měl 3 000 ovcí a obě města ležela uprostřed travnaté pahorkatiny, která byla pro jejich chov ideálním místem. Všude kolem však byla divočina. Na jihu ležela rozlehlá pustina Paran a východním směrem, kudy vedla cesta k Solnému moři, se rozkládalo opuštěné, nehostinné území plné roklí a jeskyň. Právě v této oblasti David a jeho muži bojovali o přežití. Patrně se živili lovem a často se setkávali s mladými muži, kteří pro bohatého Nabala pracovali jako pastýři.

10 Jak se k nim Davidovi válečníci žijící v takových tvrdých podmínkách chovali? Bylo by snadné sem tam ukrást nějakou ovci, ale oni to nikdy neudělali. Naopak tvořili okolo Nabalových stád a služebníků jakousi ochrannou zeď. (Přečti 1. Samuelovu 25:15, 16.) Na ovce i pastýře totiž číhalo nejedno nebezpečí. Žilo zde mnoho dravých zvířat a nedaleko končilo izraelské území, takže do té oblasti často pronikaly tlupy cizích nájezdníků a zlodějů. *

11., 12. (a) Jak dal David najevo takt a úctu, když Nabala požádal o pomoc? (b) Proč byla Nabalova reakce špatná?

11 David měl náročný úkol zajistit jídlo pro všechny své muže. Jednoho dne proto k Nabalovi vyslal deset poslů a požádal ho o pomoc. Zvolil k tomu tu nejlepší dobu. Bylo zrovna radostné období stříhání ovcí, kdy lidé bývali zvlášť štědří a pohostinní. David také uvážlivě volil slova a použil zdvořilé oslovení a výrazy. Dokonce o sobě mluvil jako o Nabalovu synovi, čímž chtěl zřejmě projevit úctu k jeho věku. Jak na to Nabal reagoval? (1. Sam. 25:5–8)

12 Rozzuřil se a na posly se osopil. Tak to popsal mladý sloužící, o kterém byla zmínka v úvodu. Lakomý Nabal rázně odmítl dát Davidovým mužům chléb, vodu a maso. Vysmál se Davidovi, že je bezvýznamný, a přirovnal ho k uprchlému sluhovi. Nabal měl podobný postoj jako Saul, který Davida nenáviděl.  Ani jeden z nich nesdílel Jehovův názor. Bůh totiž Davida miloval a díval se na něho ne jako na vzpurného otroka, ale jako na budoucího izraelského krále. (1. Sam. 25:10, 11, 14)

13. (a) Jak David reagoval na Nabalovu odpověď? (b) Co nám zásada z Jakuba 1:20 odhaluje o Davidově reakci?

13 Když se poslové k Davidovi vrátili a řekli mu, co se stalo, rozčílil se. Přikázal: „Každý se opásejte svým mečem!“ Sám se také ozbrojil a 400 svých válečníků vedl do útoku. Přísahal, že všechny muže v Nabalově domácnosti pobije. (1. Sam. 25:12, 13, 21, 22) Davidův hněv byl pochopitelný, ale způsob, jak mu chtěl dát průchod, rozhodně správný nebyl. Bible říká: „Zloba muže . . . nepůsobí Boží spravedlnost.“ (Jak. 1:20) Jak mohla Abigail svou domácnost zachránit?

„Požehnaná buď tvá rozumnost“

14. (a) Jaký první krok Abigail udělala, aby napravila Nabalovu chybu? (b) Co se můžeme naučit z toho, jak Abigail na rozdíl od Nabala reagovala? (Viz také poznámku pod čarou.)

14 K odvrácení hrozící tragédie už Abigail udělala první krok – byla ochotná naslouchat. Úplně se lišila od svého manžela, o kterém mladý sluha řekl: „Je příliš neužitečný muž, než aby se s ním dalo mluvit.“ * (1. Sam. 25:17) Nabal druhým nechtěl naslouchat, protože byl domýšlivý. A takový arogantní postoj je běžný i dnes. Mladý sluha však věděl, že jeho paní je jiná, a nepochybně proto se obrátil na ni.

Abigail byla na rozdíl od Nabala ochotná naslouchat.

15., 16. (a) Jak Abigail jednala jako schopná manželka popsaná v knize Přísloví? (b) Vzbouřila se Abigail proti svému manželovi? Vysvětli to.

15 Abigail se krátce zamyslela a situaci začala hned řešit. Bible říká, že jednala „chvatně“, což se ve zprávě o Abigail objevuje několikrát. Připravila pro Davida a jeho muže štědrý dar – chléb, víno, ovce, pražené zrní a rozinkové a fíkové koláče. Přesně věděla, jaké zásoby doma mají, a svoji domácnost dobře vedla, podobně jako schopná manželka popsaná v knize Přísloví. (Přísl. 31:10–31) S darem vyslala své služebníky a pak se za nimi sama vydala. „Svému manželovi Nabalovi však nepověděla nic.“ (1. Sam. 25:18, 19)

 16 Znamenalo to, že se proti hlavě rodiny vzbouřila? Ne, protože Nabal jednal ničemně s Jehovovým pomazaným služebníkem, a to mohlo vést ke smrti mnoha nevinných členů jeho domácnosti. Co kdyby Abigail nezakročila? Mohla by kvůli tomu nést díl viny? V každém případě dala přednost podřízenosti Bohu před podřízeností manželovi.

17., 18. (a) Co Abigail udělala, když se setkala s Davidem, a co mu řekla? (b) Proč na Davida její slova zapůsobila?

17 Netrvalo dlouho a Abigail se setkala s Davidem a jeho muži. „Chvatně sesedla z osla“ a pokorně se před Davidem poklonila. (1. Sam. 25:20, 23) Pak mu vysvětlila svůj postoj k tomu, co se stalo, a naléhavě ho prosila, aby byl k jejímu manželovi a její domácnosti milosrdný. Díky čemu na něho její slova zapůsobila?

„Dovol, prosím, své otrokyni, aby ti promluvila do uší“

18 Odpovědnost za vzniklý problém vzala na sebe a Davida požádala, aby odpustil jí osobně. Realisticky uznala, že její manžel je bláznivý, jak naznačuje jeho jméno. Snad tím chtěla říct, že přísně potrestat takového muže by bylo pod Davidovu úroveň. Řekla mu, že vede „Jehovovy války“, a tím dala najevo, že ho považuje za Jehovova představitele. Ukázalo se také, že zná Jehovův slib týkající se Davidovy budoucí úlohy, protože řekla: „Jehova . . . tě jistě pověří jako vůdce nad Izraelem.“ Pak na něj naléhala, aby neudělal nic, kvůli čemu by měl vinu krve nebo co by se mu později mohlo stát „příčinou k zavrávorání“, tedy z čeho by měl výčitky svědomí. (Přečti 1. Samuelovu 25:24–31.) Její slova byla laskavá a působivá.

19. Jak David reagoval na to, co mu Abigail řekla, a za co ji pochválil?

19 Jak David zareagoval? Abigailin dar přijal a řekl: „Požehnaný buď Jehova, Bůh Izraele, který mi tě poslal tohoto dne vstříc! A požehnaná buď tvá rozumnost a požehnaná buď ty, která jsi mě dnes zadržela, abych se neprovinil krví.“ David pochválil Abigail za to, že mu odvážně a pohotově vyšla vstříc, a uznal, že nebýt jejího zásahu, měl by vinu krve. Rozloučil se s ní slovy: „Vyjdi v pokoji do svého domu.“ A pokorně dodal: „Naslouchal jsem tvému hlasu.“ (1. Sam. 25:32–35)

„Zde je tvá otrokyně“

20., 21. (a) Proč bylo obdivuhodné, že se Abigail vrátila ke svému manželovi? (b) Jak Abigail projevila odvahu a dobrý úsudek?

20 Cestou domů Abigail na toto setkání jistě myslela.  Musela si všimnout rozdílu mezi věrným, laskavým Davidem a tyranem, za kterého se provdala. V každém případě v sobě takové myšlenky neživila. V Bibli čteme: „Později vešla Abigail k Nabalovi.“ Vrátila se ke svému manželovi a byla pevně rozhodnutá, že bude dál co nejlépe plnit svou úlohu manželky. O tom, že Davidovi a jeho mužům dala dar, mu říct musela. Měl právo to vědět. Také mu musela povědět o nebezpečí, které se podařilo odvrátit, a to dřív než se to dozví od někoho jiného. To by pro něj mohlo být ještě víc pokořující. Nemohla za ním ale jít hned. Královsky si totiž užíval na hostině a byl úplně opilý. (1. Sam. 25:36)

Abigail odvážně řekla Nabalovi, jak mu zachránila život

21 Abigail rozvážně počkala až do rána a pak za Nabalem s odvahou šla. Byl už střízlivý, ale kvůli své výbušné povaze možná i nebezpečnější. Abigail mu přesto o všem pověděla. Nepochybně očekávala, že se rozčílí, a možná jí i ublíží. Ale on jen seděl a vůbec se nehýbal. (1. Sam. 25:37)

22. Co se stalo Nabalovi a co z toho vyplývá pro každého, kdo se dopouští nějaké formy domácího násilí?

22 Co se Nabalovi stalo? „Jeho srdce v něm zmrtvělo a on sám jako by zkameněl.“ Možná ho ranila mrtvice. Každopádně asi po deseti dnech zemřel. Bezprostřední příčinou však nebyl jeho zdravotní stav, ale to, že „Jehova Nabala udeřil“. (1. Sam. 25:38) Tímto spravedlivým trestem skončila Abigailina dlouhá noční můra v podobě nešťastného manželství. I když dnes Jehova takovým způsobem nezasahuje, tato zpráva je důraznou připomínkou, že žádné domácí násilí, ať už fyzické, nebo psychické, neujde jeho pozornosti. Ve svůj čas vždy sjedná nápravu. (Přečti Lukáše 8:17.)

23. Jaké další požehnání Abigail potkalo a z čeho je zřejmé, že se nezměnila?

23 Kromě toho, že byla Abigail osvobozena z nešťastného manželství, čekalo ji další požehnání. Když se David o smrti Nabala dozvěděl, poslal za ní své muže a jejich prostřednictvím ji požádal o ruku. Odpověděla: „Zde je tvá otrokyně jako služka, aby myla nohy sluhů mého pána.“ Vyhlídka na to, že se stane Davidovou ženou, ji očividně nezměnila. Dokonce  se nabídla, že bude služebnicí jeho sluhů. Potom opět jednala rychle, tentokrát aby se přichystala na cestu za Davidem. (1. Sam. 25:39–42)

24. Proč pro Abigail nemusel být život s Davidem vždy jednoduchý a jak se na ni on i Jehova dívali?

24 To ale nebyl konec jako z pohádky. Život s Davidem nebyl vždy jednoduchý. David už měl za manželku Achinoam, a i když Bůh tehdy polygamii připouštěl, byla pro ženy jistě zdrojem problémů. David navíc ještě nebyl králem. Než se jím stal, musel překonat řadu překážek a těžkostí. Abigail však svému muži po celý život pomáhala, podporovala ho a také mu porodila syna. Byla ráda, že má manžela, který si jí váží a chrání ji. Dokonce ji osvobodil z rukou únosců. (1. Sam. 30:1–19) David napodoboval Jehovu Boha, který moudré, odvážné a věrné ženy miluje a váží si jich.

^ 9. odst. Karmel bylo město na okraji pustiny v jižní části Izraele. Nejednalo se tedy o známou horu Karmel, která ležela mnohem severněji a kde později došlo k otevřené konfrontaci mezi prorokem Elijášem a Baalovými proroky. (Viz 10. kapitolu.)

^ 10. odst. David se na ochranu místních vlastníků půdy a jejich stád pravděpodobně díval jako na službu Jehovovi. Tehdy bylo Jehovovým záměrem, aby na tomto území bydleli potomci Abrahama, Izáka a Jákoba. Chránit tuto oblast před cizími útočníky tedy bylo určitou formou svaté služby.

^ 14. odst. Slovní spojení „neužitečný muž“, které mladý sluha použil, doslova znamená „syn belijalu (neužitečnosti)“. V jiných překladech Bible je na konci tohoto verše Nabal popsán jako ten, „který nebude nikomu naslouchat“ nebo „s nímž nemá cenu mluvit“.