Salmo 9:1-20

Ngadto sa direktor sa Muth-laben. Salmo ni David. א [ʼAʹleph] 9  Dayegon ko ikaw, Oh Jehova, sa bug-os kong kasingkasing;+Ipahayag ko ang tanan nimong mga buhat nga katingalahan.+   Magmaya ug magsadya ako diha kanimo,+Magaawit ako ug mga pagdayeg sa imong ngalan, Oh Labing Hataas.+ ב [Behth]   Sa diha nga motalikod ang akong mga kaaway,+Mangapukan ug mangalaglag sila sa imong atubangan.+   Kay gipatuman mo ang akong paghukom ug ang akong kawsa;+Milingkod ka sa trono nga nagahukom sa pagkamatarong.+ ג [Giʹmel]   Gibadlong mo ang mga nasod,+ gilaglag mo ang daotan.+Ang ilang ngalan gipala mo hangtod sa panahong walay tino, bisan hangtod sa kahangtoran.+   Oh ikaw nga kaaway, ang imong mga kalaglagan midangat na sa walay-kinutobang kataposan,+Ug ang mga siyudad nga imong gilumpag.+Ang paghandom mismo kanila tinong mahanaw.+ ה [Heʼ]   Kon bahin kang Jehova, siya molingkod hangtod sa panahong walay tino,+Nga sa kalig-on magpahiluna sa iyang trono alang sa paghukom.+   Ug sa pagkamatarong magahukom siya sa mabungahong yuta;+Sa katul-id magahusay siya sa nasodnong mga pundok.+ ו [Waw]   Ug si Jehova mahimong usa ka luwas nga hataas nga dapit alang sa dinaogdaog,+Usa ka luwas nga hataas nga dapit sa mga panahon sa kasakit.+ 10  Ug kadtong nakaila sa imong ngalan mosalig kanimo,+Kay dili gayod nimo biyaan kadtong mangita kanimo, Oh Jehova.+ ז [Zaʹyin] 11  Magaawit kamo ug mga pagdayeg kang Jehova, nga nagapuyo sa Zion;+Isaysay ang iyang mga buhat taliwala sa mga katawhan.+ 12  Kay, sa pagpangita sa naula nga dugo,+ siya mahinumdom gayod kanila;+Siya dili gayod malimot sa pagtuaw sa mga sinakit.+ ח [Chehth] 13  Pakitai ako ug kaluoy, Oh Jehova; tan-awa ang akong kasakitan tungod kanilang nagadumot kanako,+Oh ikaw nga nagatuboy kanako gikan sa mga ganghaan sa kamatayon,+ 14  Aron ikapahayag ko ang tanan nimong mga buhat nga dalayegon+Sa mga ganghaan+ sa anak nga babaye sa Zion,+Aron magmalipayon ako diha sa imong kaluwasan.+ ט [Tehth] 15  Nangahulog ang mga nasod sa gahong nga ilang gihimo;+Sa pukot+ nga ilang gitagoan, ang ilang tiil nabitik.+ 16  Si Jehova nailhan sa paghukom nga iyang gipatuman.+Sa mga buhat sa iyang kaugalingong mga kamot ang daotan nalit-agan.+Higgayon. Seʹlah. י [Yohdh] 17  Ang mga daotang+ tawo mobalik ngadto sa Sheol,+Mao man usab ang tanang nasod nga nakalimot sa Diyos.+ 18  Kay ang kabos dili kanunay nga hikalimtan,+Ni mahanaw gayod ang paglaom sa mga maaghop.+ כ [Kaph] 19  Tindog, Oh Jehova! Ayaw itugot nga ang may-kamatayong tawo molabaw sa kusog.+Hukmi ang mga nasod sa imong atubangan.+ 20  Ibutang ang kahadlok diha kanila, Oh Jehova,+Aron makaila ang mga nasod nga sila mga may-kamatayong tawo lamang.+ Seʹlah.

Mga Footnote