Salmo 89:1-52

Maskil. Iya ni Etan nga Ezrahanon.+ 89  Magaawit ako mahitungod sa mga mahigugmaong-kalulot ni Jehova hangtod sa panahong walay tino.+Pinaagi sa akong baba ipahibalo ko ang imong pagkamatinumanon sa usa ka kaliwatan ngadto sa laing kaliwatan.+   Kay nag-ingon ako: “Ang mahigugmaong-kalulot magpabiling natukod hangtod sa panahong walay tino;+Kon bahin sa mga langit, natukod nga malig-on ang imong pagkamatinumanon diha kanila.”+   “Gihimo ko ang usa ka pakigsaad ngadto sa akong pinili;+Nanumpa ako kang David nga akong alagad,+   ‘Pagatukoron ko nga malig-on ang imong binhi bisan hangtod sa panahong walay tino,+Ug pagatukoron ko ang imong trono+ sa usa ka kaliwatan ngadto sa laing kaliwatan.’” Seʹlah.   Ug pagadayegon sa mga langit ang imong kahibulongang buhat, Oh Jehova,+Oo, ang imong pagkamatinumanon diha sa kongregasyon sa mga balaan.   Kay kinsa man ang ikatandi kang Jehova sa kalangitan?+Kinsa man ang makasama kang Jehova taliwala sa mga anak sa Diyos?+   Ang Diyos takos kalisangan taliwala sa suod nga pundok sa mga balaan;+Siya dako ug makalilisang ibabaw niadtong tanan nga naglibot kaniya.+   Oh Jehova nga Diyos sa mga panon,+Kinsa ang mabaskog nga sama kanimo, Oh Jah?+Ug ang imong pagkamatinumanon naglibot kanimo.+   Nagamando ka ibabaw sa pagtaob sa dagat;+Sa dihang patuyboon niini ang iyang mga balod palinawon mo sila.+ 10  Ikaw nagdugmok kang Rahab,+ ingon gayod sa usa ka tawo nga gipatay.+Pinaagi sa bukton sa imong kusog gipatibulaag mo ang imong mga kaaway.+ 11  Imo ang langit,+ imo usab ang yuta;+Ang mabungahong yuta ug ang anaa niana+​—⁠ gitukod mo sila.+ 12  Ang amihanan ug ang habagatan​—⁠imong gilalang sila;+Ang Tabor+ ug ang Hermon+​—⁠sa imong ngalan nagahugyaw sila sa kalipay.+ 13  Ikaw may bukton nga gamhanan,+Ang imong kamot kusgan,+Ang imong tuong kamot binayaw.+ 14  Ang pagkamatarong ug ang paghukom mao ang pihong dapit sa imong trono;+Ang mahigugmaong-kalulot ug kamatinud-anon modangat sa imong atubangan.+ 15  Malipayon ang katawhan nga nakaila sa singgit sa kalipay.+Oh Jehova, sa kahayag sa imong nawong sila nagpadayon sa paglakaw.+ 16  Sa imong ngalan nagakalipay sila sa tibuok nga adlaw+Ug sa imong pagkamatarong sila ginabayaw.+ 17  Kay ikaw mao ang katahom sa ilang kusog;+Ug ang among sungay ginabayaw+ sa imong maayong kabubut-on. 18  Kay ang among taming iya ni Jehova, +Ug ang among hari iya sa Balaang Usa sa Israel.+ 19  Niadtong panahona nakigsulti ka diha sa usa ka panan-awon ngadto sa mga maunongon kanimo,+Ug ikaw nag-ingon:“Gibutang ko ang panabang ibabaw sa usa nga gamhanan;+Gibayaw ko ang usa nga pinili gikan sa taliwala sa katawhan.+ 20  Nakaplagan ko si David nga akong alagad;+Gidihogan ko siya sa akong lana nga balaan,+ 21  Nga kaniya magmalig-on ang akong kamot,+Nga kaniya makusgan usab ang akong bukton.+ 22  Walay kaaway nga makapugos sa pagpangayo kaniya,+Ni may bisan kinsang anak sa pagkadili-matarong nga magasakit kaniya.+ 23  Ug sa iyang atubangan gidugmok ko ang iyang mga kaaway,+Ug gihampak ko kadtong mga nagadumot kaniya sa hilabihan.+ 24  Ug ang akong pagkamatinumanon ug ang akong mahigugmaong-kalulot nagauban kaniya,+Ug sa akong ngalan ang iyang sungay ginabayaw.+ 25  Ug ang iyang kamot gibutang ko ibabaw sa dagat+Ug ang iyang tuong kamot ibabaw sa mga suba.+ 26  Siya magatuaw kanako, ‘Ikaw mao ang akong Amahan,+Ang akong Diyos+ ug ang Bato sa akong kaluwasan.’+ 27  Ibutang ko usab siya ingon nga panganay,+Ang labing hataas sa mga hari sa yuta.+ 28  Pagatipigan ko ang akong mahigugmaong-kalulot alang kaniya hangtod sa panahong walay tino,+Ug ang akong pakigsaad magmatinumanon kaniya.+ 29  Ug pabarogon ko gayod ang iyang binhi hangtod sa kahangtoran+Ug ang iyang trono ingon sa mga adlaw sa langit.+ 30  Kon mobiya ang iyang mga anak sa akong balaod+Ug dili sila molakaw sumala sa akong hudisyal nga mga hukom,+ 31  Kon pasipalahan nila ang akong mga lagdaUg dili sila motuman sa akong kasugoan, 32  Ang akong pagtagad iliso ko gayod usab nganha sa ilang kalapasan uban sa usa ka olisi+Ug sa ilang kasaypanan uban sa mga hampak.+ 33  Apan dili ko ibulag ang akong mahigugmaong-kalulot gikan kaniya,+Ni magmaluibon ako.+ 34  Dili ko pasipalahan ang akong pakigsaad,+Ug dili ko usbon ang mga pulong sa akong mga ngabil.+ 35  Sa makausa nanumpa ako sa akong pagkabalaan,+Dili ako mamakak kang David.+ 36  Ang iyang binhi maoy hangtod sa panahong walay tino,+Ug ang iyang trono ingon sa adlaw sa atubangan ko.+ 37  Ingon sa bulan kini lig-ong matukod hangtod sa panahong walay tino,Ug ingon nga usa ka matinumanong saksi sa kalangitan.” Seʹlah. 38  Apan ikaw​—⁠ikaw nagsalikway ug nagapadayon pagtamay;+Ikaw nasuko pag-ayo sa imong dinihogan.+ 39  Gisalikway mo ang pakigsaad sa imong alagad;Gipasipalahan mo ang iyang diadema hangtod mismo sa yuta.+ 40  Gilumpag mo ang tanan niyang mga toril nga bato;+Gigun-ob mo ang iyang mga kuta.+ 41  Giagawan siya niadtong tanang nangagi sa dalan;+Siya nahimong kaulawan sa iyang mga silingan.+ 42  Gibayaw mo ang tuong kamot sa iyang mga kontra;+Gipahinabo mo nga magmaya ang tanan niyang mga kaaway.+ 43  Dugang pa, giisip mo pag-usab nga kaaway ang iyang espada,+Ug gipahinabo mo nga siya dili makadaog sa gubat.+ 44  Gipalongan mo siya sa iyang kasanag,+Ug gipukan mo ang iyang trono hangtod mismo sa yuta.+ 45  Gipamubo mo ang mga adlaw sa iyang pagkabatan-on;Giputos mo siya sa kaulaw.+ Seʹlah. 46  Hangtod kanus-a ba, Oh Jehova, nga ikaw magatago sa imong kaugalingon? Hangtod sa kahangtoran?+Magapadayon ba sa pagsilaob ang imong kaaligutgot sama sa kalayo?+ 47  Hinumdomi kon hangtod kanus-a lang kutob ang akong kinabuhi.+Kawang ba lamang nga gilalang mo ang tanang anak sa mga tawo?+ 48  Kinsa ba nga tawo nga lig-on ug lawas nga buhi nga dili makakita ug kamatayon?+Makatagana ba siya ug kaikyasan sa iyang kalag gikan sa kamot sa Sheol?+ Seʹlah. 49  Hain na ang imong kanhing mga buhat sa mahigugmaong-kalulot, Oh Jehova,Nga imong gipanumpa kang David sa imong pagkamatinumanon?+ 50  Hinumdomi, Oh Jehova, ang kaulawan sa imong mga alagad,+Ang paghambin ko sa akong sabakan sa pakaulaw sa tanang daghang katawhan,+ 51  Nagpakaulaw gayod ang imong mga kaaway, Oh Jehova,+Nagpakaulaw gayod sila sa mga tunob sa imong dinihogan.+ 52  Dalayegon si Jehova hangtod sa panahong walay tino. Amen ug Amen.+

Mga Footnote