Salmo 50:1-23

Usa ka salmo ni Asap.+ 50  Ang Usa nga Gamhanan,+ ang Diyos, si Jehova,+ nagsulti,+Ug siya nagtawag sa yuta,+Gikan sa silangan sa adlaw hangtod sa kasadpan niini.+   Gikan sa Zion, ang pagkahingpit sa katahom,+ nagdan-ag ang Diyos.+   Ang atong Diyos moanhi ug dili mahimong magpakahilom.+Sa iyang atubangan adunay nagalamoy nga kalayo,+Ug sa iyang tibuok palibot nagbagyo nga kusog kaayo.+   Nagatawag siya sa kalangitan sa itaas ug sa yuta+Aron pagahukman ang iyang katawhan:+   “Tigoma ngari kanako ang mga maunongon nako,+Kadtong nagapalig-on sa akong pakigsaad pinaagi sa halad.”+   Ug ang mga langit magasugilon bahin sa iyang pagkamatarong,+Kay ang Diyos maoy Maghuhukom.+ Seʹlah.   “Pamati kamo, Oh akong katawhan, ug mosulti ako,+Oh Israel, ug ako magpamatuod batok kanimo.+Ako ang Diyos, ang imong Diyos.+   Dili mahitungod sa imong mga halad nga nagabadlong ako kanimo,+Ni mahitungod sa imong tibuok nga mga halad-nga-sinunog nga anaa kanunay sa akong atubangan.+   Dili ako magkuha ug torong baka gikan sa imong balay,+Ni laking mga kanding gikan sa imong mga toril. 10  Kay ang tagsatagsa ka ihalas nga hayop sa lasang akoa man,+Ang mga mananap sa ibabaw sa usa ka libo nga kabukiran.+ 11  Naila ko pag-ayo ang matag pak-an nga linalang sa kabukiran,+Ug ania uban kanako ang mga panon sa kahayopan sa kapatagan.+ 12  Kon gutomon ako, dili ako mosulti kanimo;Kay akoa ang mabungahong yuta+ ug ang kabug-osan niini.+ 13  Kan-on ko ba ang unod sa mga torong baka nga kusganon,+Ug imnon ko ba ang dugo sa laking mga kanding?+ 14  Itanyag ang pasalamat ingon nga imong halad ngadto sa Diyos,+Ug bayri ang imong mga panaad sa Labing Hataas;+ 15  Ug tawga ako sa adlaw sa kasakitan.+Pagaluwason ko ikaw, ug ikaw magahimaya+ kanako.” 16  Apan ngadto sa daotan ang Diyos magaingon:+“Unsay imong katungod sa pagsaysay sa akong mga regulasyon,+Ug nga magbaton sa akong pakigsaad sa imong baba?+ 17  Tan-awa, ikaw—ikaw nagdumot sa disiplina,+Ug ikaw nagsalikway kanunay sa akong mga pulong sa imong luyo.+ 18  Sa diha nga ikaw makakita ug kawatan, ikaw nahimuot pa kaniya;+Ug ikaw nagpakig-ambit sa mga mananapaw.+ 19  Gipasagdan mo ang imong baba sa kon unsay daotan,+Ug ang imong dila gilangkit mo kanunay sa panglimbong.+ 20  Nagalingkod ka ug nagasulti batok sa kaugalingon nimong igsoon,+Ginabutyag mo ang sayop batok sa anak sa imong inahan.+ 21  Gibuhat mo kining mga butanga, ug ako nagpakahilom.+Naghunahuna ka nga ako mahisama gayod kanimo.+Pagabadlongon ko ikaw,+ ug pagahusayon ko ang mga butang sa atubangan sa imong mga mata.+ 22  Palihog, sabta kini, kamong mga nahikalimot sa Diyos,+Aron dili ko kamo kuniskunison nga walay bisan kinsa nga makaluwas.+ 23  Ang nagatanyag ug pasalamat ingon nga iyang halad mao ang magahimaya kanako;+Ug siya nga nagasubay sa matul-id nga dalan,Ipakita ko kaniya ang pagluwas sa Diyos.”+

Mga Footnote