Laktaw ngadto sa video

Unsa ang Gubat sa Armagedon?

Unsa ang Gubat sa Armagedon?

Tubag sa Bibliya

 Ang Armagedon nagtumong sa kataposang gubat tali sa Diyos ug sa mga gobyerno sa tawo. Hangtod karon, kini nga mga gobyerno ug ang mga nagsuportar niini nakigbatok sa Diyos pinaagi sa pagsalikway sa iyang pagmando. (Salmo 2:2) Ang gubat sa Armagedon maoy magtapos sa tanang gobyerno sa tawo.—Daniel 2:44.

 Ang pulong “Har-Magedon” (Armagedon) kas-a lang makita sa Bibliya, diha sa Pinadayag 16:16. Gitagna sa Pinadayag nga sa “dapit nga gitawag sa Hebreohanon ug Har–Magedon,” ang “mga hari sa tibuok gipuy-ang yuta” pagatigomon “ngadto sa gubat sa dakong adlaw sa Diyos nga Labing Gamhanan.”—Pinadayag 16:14.

 Kinsay maggubat sa Armagedon? Si Jesu-Kristo ang mangulo sa langitnong kasundalohan nga maoy mopildi sa mga kaaway sa Diyos. (Pinadayag 19:11-16, 19-21) Ang mga kaaway maglakip sa mga tawong supak sa awtoridad sa Diyos ug nagpasipala kaniya.—Ezequiel 39:7.

 Ang Armagedon ba literal nga mahitabo sa Middle East? Dili. Imbes nga anaa lang sa usa ka lugar, ang gubat sa Armagedon mahitabo sa tibuok yuta.—Jeremias 25:32-34; Ezequiel 39:17-20.

 Ang Armagedon, nga usahay gihubad nga “Har–Magedon” (Har Meghiddohnʹ sa Hebreohanon), nagkahulogang “Bukid sa Megido.” Ang Megido maoy siyudad kaniadto sa teritoryo sa karaang Israel. Mabasa sa kasaysayan nga dihay dagkong gubat nga nahitabo duol dinhi, lakip na ang pipila ka gubat nga narekord sa Bibliya. (Maghuhukom 5:19, 20; 2 Hari 9:27; 23:29) Apan ang Armagedon dili puwedeng magtumong sa literal nga dapit duol sa karaang Megido. Walay dakong bukid didto, ug ang tanang makig-away sa Diyos dili paigo bisan sa tibuok kasikbit nga lugar niini, ang Ubos nga Patag sa Jezreel. Hinunoa, ang Armagedon maoy tibuok kalibotang panghitabo diin ang mga nasod magkahiusa sa ilang kataposang pagpakigbatok sa pagmando sa Diyos.

 Unsay mahitabo panahon sa Armagedon? Bisag wala ta masayod kon unsaon sa Diyos paggamit ang iyang gahom, posible niyang gamiton ang mga “hinagiban” nga iyang gigamit kaniadto—ulan nga yelo, linog, lunop, kalayo ug asupre, kilat, ug mga sakit. (Job 38:22, 23; Ezequiel 38:19, 22; Habacuc 3:10, 11; Zacarias 14:12) Tungod sa kalibog, ang ubang kaaway sa Diyos magpinatyanay, apan ila rang maamgohan nga ang Diyos maoy nakig-away batok nila.—Ezequiel 38:21, 23; Zacarias 14:13.

 Ang Armagedon ba maoy kataposan sa kalibotan? Dili kini ang kataposan sa atong planeta, sanglit ang yuta maoy pinuy-anan sa katawhan hangtod sa hangtod. (Salmo 37:29; 96:10; Ecclesiastes 1:4) Imbes puohon ang katawhan, luwason pa gani sila sa Armagedon, kay “usa ka dakong panon” sa mga alagad sa Diyos ang makalabang nga buhi.—Pinadayag 7:9, 14; Salmo 37:34.

 Apan gawas sa yuta, ang pulong “kalibotan” diha sa Bibliya usahay nagtumong sa daotang katawhan nga supak sa Diyos. (1 Juan 2:15-17) Niini nga diwa, ang Armagedon mao ang “kataposan sa kalibotan.”—Mateo 24:3, King James Version.

 Kanus-a mahitabo ang Armagedon? Sa dihang naghisgot si Jesus bahin sa “dakong kasakitan” nga matapos sa gubat sa Armagedon, siya miingon: “Mahitungod nianang adlawa ug taknaa walay nahibalo, ni ang mga manulonda [o, anghel] sa mga langit ni ang Anak, kondili ang Amahan lamang.” (Mateo 24:21, 36) Apan gipakita sa Bibliya nga ang Armagedon mahitabo panahon sa dili makitang presensiya ni Jesus, nga nagsugod sa 1914.—Mateo 24:37-39.