Laktaw ngadto sa video

Unsa ang Dakong Kasakitan?

Unsa ang Dakong Kasakitan?

Tubag sa Bibliya

 Sa dakong kasakitan mahitabo ang pinakalisod nga panahon sa kasaysayan sa tawo. Base sa tagna sa Bibliya, mahitabo ni panahon sa “kataposang mga adlaw,” o “panahon sa kataposan.” (2 Timoteo 3:1; Daniel 12:4) Kini maoy “kasakitan nga wala pa mahitabo sukad sa sinugdan sa kalalangan nga gilalang sa Diyos hangtod nianang panahona, ug dili na gayod mahitabo pag-usab.”​—Marcos 13:19; Daniel 12:1; Mateo 24:21, 22.

Mga panghitabo panahon sa dakong kasakitan

  •   Laglagon ang bakak nga relihiyon. Sa kalit laglagon ang bakak nga relihiyon. (Pinadayag 17:1, 5; 18:9, 10, 21) Ang politikal nga mga kagamhanan nga girepresentahan sa United Nations mao ang magbuhat sa kabubut-on sa Diyos sa paglaglag sa bakak nga relihiyon.​—Pinadayag 17:3, 15-18. a

  •   Atakehon ang tinuod nga relihiyon. Ang alyansa sa mga nasod, nga gitumong sa panan-awon ni Ezequiel ingong “Gog sa yuta sa Magog,” moatake sa mga sakop sa tinuod nga relihiyon. Pero panalipdan sa Diyos ang iyang mga magsisimba.​—Ezequiel 38:1, 2, 9-12, 18-23.

  •   Hukman ang mga tawo. Hukman ni Jesus ang tanang tawo ug “iyang pagalainon ang katawhan gikan sa usag usa, ingon sa usa ka magbalantay nga magalain sa mga karnero gikan sa mga kanding.” (Mateo 25:31-33) Ang basehanan sa iyang paghukom nagdepende sa pagsuporta, o sa dili pagsuporta, sa matag indibiduwal ngadto sa “mga igsoon” ni Jesus, nga magmando uban niya sa langit.​—Mateo 25:34-46.

  •   Tigomon ang mga magmamando sa Gingharian. Ang kinabuhi sa mga matinumanon nga napili nga magmando uban ni Kristo matapos dinhi sa yuta ug sila banhawon alang sa kinabuhi sa langit.​—Mateo 24:31; 1 Corinto 15:50-53; 1 Tesalonica 4:15-17.

  •   Armagedon. Kini mao “gubat sa dakong adlaw sa Diyos nga Labing Gamhanan” nga gitawag sab ug “adlaw ni Jehova.” (Pinadayag 16:14, 16; Isaias 13:9; 2 Pedro 3:12) Ang mga daotan nga hukman ni Kristo laglagon. (Sofonias 1:18; 2 Tesalonica 1:6-10) Laglagon sab ang tibuok kalibotang politikal nga sistema, nga gihisgotan sa Bibliya ingong mapintas nga mananap nga may pito ka ulo.​—Pinadayag 19:19-21.

Mga panghitabo human sa dakong kasakitan

  •   Bilanggoon si Satanas ug ang iyang mga demonyo. Usa ka gamhanang anghel ang magtambog kang Satanas ug sa iyang mga demonyo ngadto “sa kahiladman,” nga nagsimbolo sa pagkawalay mahimo. (Pinadayag 20:1-3) Ang kahimtang ni Satanas sa kahiladman samag piniriso; dili na siya makaimpluwensiya kang bisan kinsa.​—Pinadayag 20:7.

  •   Magsugod ang Milenyo. Ang Gingharian sa Diyos magsugod sa 1,000 ka tuig nga pagmando niini, nga magdalag daghang panalangin sa mga tawo. (Pinadayag 5:9, 10; 20:4, 6) Ang dili maihap nga “dakong panon” nga “nakalabang [o, naluwas] sa dakong kasakitan,” makakita sa pagsugod sa Milenyo dinhi sa yuta.​—Pinadayag 7:9, 14; Salmo 37:9-11.

a Sa basahon sa Pinadayag, ang bakak nga relihiyon gitawag ug Dakong Babilonya, ang “dakong bigaon.” (Pinadayag 17:1, 5) Ang sanag pulang kolor nga mananap, nga maglaglag sa Dakong Babilonya, mao ang organisasyon nga ang katuyoan mao ang paghiusa ug pagrepresentar sa mga nasod sa kalibotan. Una ning nailhan ingong League of Nations ug karon nailhang United Nations.