Laktaw ngadto sa video

Unsay Gipakita sa Kronolohiya sa Bibliya Bahin sa Tuig 1914?

Unsay Gipakita sa Kronolohiya sa Bibliya Bahin sa Tuig 1914?

Tubag sa Bibliya

 Base sa kronolohiya sa Bibliya, ang Gingharian sa Diyos natukod sa langit niadtong 1914. Gipakita kini sa tagna sa Bibliya nga nasulat sa Daniel kapitulo 4.

 Sumaryo sa tagna. Pinaagig damgo gipakita sa Diyos kang Haring Nabucodonosor ang usa ka tagna. Nakita sa hari ang usa ka dako kaayong kahoy nga giputol. Ang tuod niini gipugngan sa pagtubo sulod sa “pito ka panahon,” dayon kini mitubo pag-usab.—Daniel 4:1, 10-16.

 Ang unang katumanan sa tagna. Ang dako kaayong kahoy nagsimbolo kang Haring Nabucodonosor. (Daniel 4:20-22) Sa diwa siya ‘giputol’ dihang temporaryo siyang nabuang ug naputol ang iyang pagkahari sulod sa pito ka tuig. (Daniel 4:25) Dihang gibalik sa Diyos ang iyang hustong pangisip, si Nabucodonosor gipasig-uli sa iyang trono ug giila na niya ang pagmando sa Diyos.—Daniel 4:34-36.

 Pamatuod nga ang tagna dunay mas dakong katumanan. Ang katuyoan sa maong tagna mao nga “ang katawhan nga buhi makaila nga ang Labing Hataas maoy Magmamando sa gingharian sa mga tawo ug ngadto sa usa nga buot niya, kini iyang ihatag ug iyang ipahimutang ibabaw niini bisan ang usa nga labing ubos sa katawhan.” (Daniel 4:17) Sa hambogirong si Nabucodonosor ba gustong ihatag sa Diyos ang maong pagmando? Dili, kay una pa niana, gipadamgo siya sa Diyos ug laing tagna nga nagpakita nga dili siya o si bisan kinsang politikal nga magmamando ang hatagan sa maong katungod. Hinunoa, ang Diyos mismo “magatukod ug usa ka gingharian nga dili gayod malumpag.”—Daniel 2:31-44.

 Kaniadto, ang Diyos nagtukod nag gingharian nga nagrepresentar sa iyang pagmando sa yuta: ang karaang nasod sa Israel. Gitugotan sa Diyos nga ‘magun-ob’ ang maong gingharian kay wala magmatinumanon ang mga magmamando niini. Apan siya nagtagna nga iyang ihatag ang pagmando ngadto sa usa nga “may legal nga katungod.” (Ezequiel 21:25-27) Gipakita sa Bibliya nga si Jesu-Kristo ang may legal nga katungod sa pagdawat niining walay kataposang gingharian. (Lucas 1:30-33) Dili sama kang Nabucodonosor, si Jesus “mapainubsanon sa kasingkasing,” ingon gayod sa gitagna.—Mateo 11:29.

 Unsay gisimbolohan sa kahoy sa Daniel kapitulo 4? Sa Bibliya, ang kahoy usahay nagsimbolo sa pagmando. (Ezequiel 17:22-24; 31:2-5) Sa mas dakong katumanan sa Daniel kapitulo 4, ang dako kaayong kahoy nagsimbolo sa pagmando sa Diyos.

 Unsay kahulogan sa pagkaputol sa kahoy? Sama nga ang pagkaputol sa kahoy nagsimbolo sa pagkaputol sa pagmando ni Nabucodonosor, kini nagsimbolo usab sa pagkaputol sa pagmando sa Diyos dinhi sa yuta. Nahitabo kini dihang gilaglag ni Nabucodonosor ang Jerusalem, diin ang mga hari sa Israel naglingkod sa “trono ni Jehova” ingong mga representante sa Diyos.—1 Cronicas 29:23.

 Unsay kahulogan sa “pito ka panahon”? Ang “pito ka panahon” nagtumong sa yugto nga gitugotan sa Diyos ang mga nasod sa pagmando sa yuta nga dili siya mangilabot. Ang “pito ka panahon” nagsugod sa Oktubre 607 B.C.E. Base sa kronolohiya sa Bibliya, kini ang petsa nga gilaglag sa mga Babilonyanhon ang Jerusalem. a2 Hari 25:1, 8-10.

 Unsa ka dugay ang “pito ka panahon”? Kini dili lang pito ka tuig sama sa kahimtang ni Nabucodonosor. Gipakita ni Jesus ang tubag niini dihang siya miingon nga “ang Jerusalem [simbolo sa pagmando sa Diyos] pagayatakan sa mga nasod, hangtod matuman ang tinudlong mga panahon sa mga nasod.” (Lucas 21:24) “Ang tinudlong mga panahon sa mga nasod”—ang yugto nga gitugotan sa Diyos nga ang iyang pagmando “pagayatakan sa mga nasod”—mao ang “pito ka panahon” diha sa Daniel kapitulo 4. Sa ato pa, ang “pito ka panahon” wala pa matapos bisan niadtong nia pa si Jesus sa yuta.

 Gipakita sa Bibliya kon unsaon pagkuwenta ang gidugayon sa maong “pito ka panahon.” Kini nag-ingon nga ang tulo ug tunga ka “panahon” katumbas sa 1,260 ka adlaw. Busa ang “pito ka panahon” maoy doble niana, nga katumbas sa 2,520 ka adlaw. (Pinadayag 12:6, 14) Kon sundon ang paagi sa pagkuwenta sa panahon sa mga tagna sa Bibliya, nga ang usa ka adlaw katumbas sa usa ka tuig, ang 2,520 ka adlaw katumbas sa 2,520 ka tuig. Busa, ang “pito ka panahon,” o 2,520 ka tuig, matapos sa Oktubre 1914.—Numeros 14:34; Ezequiel 4:6.

a Alang sa detalyadong panaghisgot kon nganong gigamit ang 607 B.C.E., tan-awa ang artikulong “Kanus-a Nalaglag ang Karaang Jerusalem?—Bahin Uno,” sa panid 26-31 sa Oktubre 1, 2011 nga gula sa Ang Bantayanang Torre, ug “Kanus-a Nalaglag ang Karaang Jerusalem?—Bahin Dos,” sa panid 22-28 sa Nobyembre 1, 2011 nga gula sa Ang Bantayanang Torre.