Laktaw ngadto sa video

Unsa ang Bag-ong Jerusalem?

Unsa ang Bag-ong Jerusalem?

Tubag sa Bibliya

 Ang “Bag-ong Jerusalem,” nga kaduha makita sa Bibliya, mao ang simbolikong siyudad nga nagrepresentar sa grupo sa mga sumusunod ni Jesus nga moadto sa langit aron magmando uban niya sa Gingharian sa Diyos. (Pinadayag 3:12; 21:2) Gipakita sa Bibliya nga kini nga grupo matawag sab ug pangasaw-onon sa Kristo.

Mga paagi aron mailhan ang Bag-ong Jerusalem

  1.   Ang Bag-ong Jerusalem naa sa langit. Dihang maghisgot ang Bibliya ug Bag-ong Jerusalem, hisgotan niini nga kini manaog gikan sa langit, diin gibantayan sa mga anghel ang mga ganghaan niini. (Pinadayag 3:12; 21:2, 10, 12) Dugang pa, ang dako kaayong sukod niini nagpakita nga imposibleng naa kini sa yuta. Kini maoy kuwadrado nga naay sukod nga “napulog-duha ka libo ka estadio” palibot. a (Pinadayag 21:16) Busa, ang matag kilid niini naay sukod nga halos 560 kilometros ang gihabogon, nga moabot sa wanang.

  2.   Ang Bag-ong Jerusalem naglangkob sa grupo sa mga sumusunod ni Jesus, ang pangasaw-onon sa Kristo. Ang Bag-ong Jerusalem gitawag ug “pangasaw-onon, ang asawa sa Kordero.” (Pinadayag 21:9, 10) Niining simbolikong pagkahulagway, ang Kordero nagtumong kang Jesu-Kristo. (Juan 1:29; Pinadayag 5:12) Ang “asawa sa Kordero,” ang pangasaw-onon sa Kristo, nagrepresentar sa mga Kristohanong makauban ni Jesus sa langit. Sa Bibliya, ang relasyon ni Jesus ug niini nga mga Kristohanon gipakasama nianang sa bana ug asawa. (2 Corinto 11:2; Efeso 5:23-25) Dugang pa, ang “napulog-duha ka ngalan sa napulog-duha ka apostoles sa Kordero,” gikulit diha sa mga bato nga patukoranan sa Bag-ong Jerusalem. (Pinadayag 21:14) Kini nga detalye makatabang nga mailhan ang Bag-ong Jerusalem, kay ang mga Kristohanon nga moadtog langit “natukod ibabaw sa patukoranan sa mga apostoles ug mga manalagna.”​—Efeso 2:20.

  3.   Ang Bag-ong Jerusalem maoy bahin sa usa ka gobyerno. Ang Jerusalem sa karaang panahon mao ang kaulohan sa Israel, diin si Haring David, si Solomon nga iyang anak, ug ang ilang mga kaliwat giisip nga naglingkod “sa trono ni Jehova” panahon sa ilang pagmando. (1 Cronicas 29:23) Busa ang Jerusalem, nga gitawag ug “balaang siyudad,” nagrepresentar sa pagmando sa Diyos pinaagi sa kaliwat ni David. (Nehemias 11:1) Ang Bag-ong Jerusalem, nga gitawag sab ug “balaang siyudad,” naglangkob niadtong makauban ni Jesus sa langit aron ‘magmando ingong mga hari ibabaw sa yuta.’​—Pinadayag 5:9, 10; 21:2.

  4.   Ang Bag-ong Jerusalem magdalag mga panalangin para sa katawhan dinhi sa yuta. Sa Bibliya, ang Bag-ong Jerusalem giingon nga “nanaog gikan sa langit gikan sa Diyos,” nga nagpakitang gigamit kini sa Diyos aron maghatag ug kaayohan dili lang sa langit. (Pinadayag 21:2) Gilangkit niini nga ekspresyon ang Bag-ong Jerusalem ug ang Gingharian sa Diyos, nga maoy gamiton sa Diyos aron matuman ang iyang kabubut-on “sa langit, mao man usab sa yuta.” (Mateo 6:10) Apil sa katuyoan sa Diyos para sa katawhan sa yuta ang mosunod nga mga panalangin:

    •   Wad-on ang sala. “Usa ka suba sa tubig sa kinabuhi” ang moagos gikan sa Bag-ong Jerusalem ug magtaganag tubig sa “mga kahoy sa kinabuhi” nga “maoy tambal alang sa kanasoran.” (Pinadayag 22:1, 2) Kining pisikal ug espirituwal nga pagpang-ayo magwala sa sala ug magpaposible nga maangkon ang hingpit nga kinabuhi, nga maoy orihinal nga katuyoan sa Diyos.​—Roma 8:21.

    •   Maayong relasyon sa Diyos ug sa tawo. Ang tawo nabulag sa Diyos tungod sa sala. (Isaias 59:2) Ang pagwala sa sala magpaposible nga bug-os matuman kini nga tagna: “Ang tolda sa Diyos anaa uban sa mga tawo, ug siya mopuyo uban kanila, ug sila mahimong iyang mga katawhan. Ug ang Diyos makig-uban kanila.”​—Pinadayag 21:3.

    •   Wad-on ang pag-antos ug kamatayon. Pinaagi sa Gingharian sa Diyos, iyang “pagapahiran ang tanang luha gikan sa ilang mga mata, ug ang kamatayon mawala na, ni may pagbangotan ni pagtiyabaw ni may kasakit pa.”​—Pinadayag 21:4.

a Ang usa ka estadio maoy sukod nga gigamit sa mga Romano nga motumbas ug 185 metros.