Tinikeni pa kuti muye ku filimo

Tinikeni pa kuti mumone imitwe iilimo

Inte sha kwa Yehova

Saleni ululimi Cibemba

 ICIPANDWA 15

Ifyo Lesa Afwaya Tulemupepa

Ifyo Lesa Afwaya Tulemupepa

1. Nani uwingatweba ifyo tulingile ukulapepa Lesa?

ABANTU ababa mu tubungwe twa mapepo utwingi batila balasambilisha icine pali Lesa. Lelo ifyo balanda fya bufi pantu basambillisha ifintu ifyalekanalekana pa fyo Lesa aba na pa fyo tulingile ukulamupepa. Kuti twaishiba shani ifyo Lesa afwaya tulemupepa? Ni Yehova fye e wingatweba ifyo tulingile ukulamupepa.

2. Finshi mufwile ukucita pa kuti mwingeshiba ifyo Lesa afwaya mulemupepa?

2 Yehova alitupeela Baibolo pa kuti twishibe ifyo afwaya tulemupepa. Kanshi mufwile ukulasambilila Baibolo, lyena Yehova akamwafwa ukwishiba ifyabamo pantu alimubikako sana amano.—Esaya 48:17.

3. Finshi ifyo Lesa afwaya tulecita?

3 Abantu bamo batila, Lesa alasuminisha inshila shonse isha kumupepelamo, lelo ifi te fyo Yesu atusambilishe. Atile: “Te onse uutila kuli ine, ‘Shikulu, Shikulu’ akengila mu bufumu bwa mu muulu, kano uucita ififwaya Tata.” Kanshi tulingile ukwishiba ifyo Lesa afwaya no kulacita ifyo fine. Uyu mulandu uukalamba sana pantu na kuba, Yesu alingenye abashicita ifyo Lesa afwaya ku fipondo nelyo kuli “bampulamafunde.”—Mateo 7:21-23.

4. Finshi Yesu alandile pa bantu abafwaya ukulacita ifyo Lesa afwaya?

4 Yesu atile nga tulefwaya ukulacita ifyo Lesa afwaya, tukalakwata amafya. Atile: “Ingilileni pa mpongolo iyacepa; pantu umusebo uwaya ku bonaushi walipabuka kabili ukalamba, kabili bengi abapitamo; lelo  impongolo iyacepa, no musebo uwaya ku bumi walicepa nga nshi kabili banono abausanga.” (Mateo 7:13, 14) Ukulaenda mu musebo uwacepa nelyo ukulapepa Lesa ukulingana nefyo afwaya kukalenga tukakwate umweo wa muyayaya. Nomba nga tuleenda mu musebo uwapabuka nelyo ukulapepa Lesa mu nshila iyo ashifwaya kuti twaisafwa. Lelo Yehova tafwaya umuntu nangu umo ukufwa. Bonse alitupeela ishuko lya kusambilila pali ena.—2 Petro 3:9.

IFYO LESA AFWAYA TULEMUPEPA

5. Kuti mwaishiba shani abantu abapepa Lesa ukulingana ne fyo afwaya?

5 Yesu atile te kuti citwafye ukwishiba abantu abapepa Lesa ukulingana ne fyo afwaya. Icingatwafwa, kwishiba ifyo basuminamo ne fyo bacita. Atile: “Mukabeshibila ku fisabo fyabo. Umuti onse uusuma utwala ifisabo ifisuma.” (Mateo 7:16, 17) Aya amashiwi tayalolele mu kuti abapepa Lesa ukulingana ne fyo afwaya balipwililika. Lelo ababomfi ba kwa Lesa balacita ifintu ifisuma. Nomba natusambilile pa fingatwafwa ukwishiba abapepa Lesa ukulingana ne fyo afwaya.

6, 7. Mulandu nshi abapepa ukulingana ne fyo Lesa afwaya basambilishisha fye ifyaba mu Baibolo? Finshi twingasambilila ku fyo Yesu alesambilisha?

6 Tufwile ukusumina mu fyaba mu Baibolo. Baibolo itila: “Amalembo yonse aya mushilo yafuma kuli Lesa kabili ya mulimo ku kusambilisha, ku kukalipila, ku kulungika ifintu, ku kusalapwila mu bulungami, pa kuti umuntu wa kwa Lesa abe uwafikapo bwino bwino, uwaipangasha icine cine ukubomba umulimo onse uusuma.” (2 Timote 3:16, 17) Umutumwa Paulo aebele Abena Kristu ati: “Ilyo mwatetekele icebo ca kwa Lesa, ico mwaumfwile kuli ifwe, tamwacitetekele ukuti cebo ca bantu, lelo mwatetekele ukuti cebo ca kwa Lesa,  kabili ca cine cebo ca kwa Lesa.” (1 Abena Tesalonika 2:13) Abapepa ukulingana ne fyo Lesa afwaya, fyonse ifyo basambilisha fifuma fye mu Cebo ca kwa Lesa Baibolo. Tabasambilisha fye ifyo abantu abene batontonkanya, intambi nelyo ifintu fimbi.

7 Fyonse ifyo Yesu alesambilisha fyalefuma mu Cebo ca kwa Lesa. (Belengeni Yohane 17:17.) Ilingi line alebomfya Amalembo. (Mateo 4:4, 7, 10) Abapepa ukulingana ne fyo Lesa afwaya balakonka ifyo Yesu alecita, fyonse ifyo basambilisha fifuma mu Baibolo.

8. Finshi Yesu atusambilisha pa fyo tufwile ukulapepa Yehova?

8 Tufwile ukulapepa fye Yehova eka. Pa Amalumbo 83:18 patila: “Imwe mweka, mwe bakwata ishina lya kuti Yehova, ni mwe Mwapulamo pano isonde ponse.” Yesu alefwaya abantu baishiba bwino Lesa wa cine kabili alibasambilishe ishina lya kwa Lesa. (Belengeni Yohane 17:6.) Yesu atile: “Yehova Lesa obe e o ulepepa, kabili eka fye e o ulebombela.” (Mateo 4:10) E co apo tuli babomfi ba kwa Lesa tukonka ifyo Yesu alecita. Tupepa fye Yehova eka, balalanda pe ishina lyakwe, tulasambilisha abantu ishina lya kwa Lesa kabili balabebako ne fyo akatucitila ku ntanshi.

9, 10. Bushe finshi tucita ifilangilila ukuti twalitemwana?

9 Tufwile ukutemwa sana abantu banensu. Yesu aebele abasambi bakwe ukuti balingile ukulatemwana. (Belengeni Yohane 13:35.) Tatutemwa fye abantu pa mulandu na ku calo bafuma, nangu pa mulandu wa ntambi shabo, nelyo pa mulandu wa kuti balikwata icuma nelyo iyo, lelo ukutemwana e kwalenga ukuti twikatane na ba bwananyina bonse. (Abena Kolose 3:14) E co tushilwilako ne nkondo nelyo ukwipaya abantu. Baibolo itila: “Abana ba kwa Lesa na bana ba kwa Satana Kaseebanya beshibikilwa kuli ici cine ica kuti: Onse uushicita ubulungami ninshi te wa kwa Lesa, nangu ni ulya uushatemwa  munyina.” Na kabili itweba ukuti: “Tuletemwana; twiba nga Kaini, uwali wa mubifi kabili aipeye munyina.”—1 Yohane 3:10-12; 4:20, 21.

10 Tulabomfya inshita yesu na maka yesu e lyo ne fintu ifyo twakwata ku kwafwilisha aba bwananyina no kubakoselesha. (AbaHebere 10:24, 25) E co ‘tulacita ifisuma kuli bonse.’—Abena Galatia 6:10.

11. Mulandu nshi twasuminina ukuti Yesu e nshila ya kuli Lesa?

11 Tufwile ukulaumfwila Yesu pantu e nshila ya kuli Lesa. Baibolo itila: “Tamwaba ipusukilo mu muntu umbi iyo, pantu takwaba ishina limbi mwi samba lya muulu ilyapeelwa na Lesa mu bantu, umo tufwile ukupusukila.” (Imilimo 4:12) Mu Cipandwa 5 muli cino cine icitabo, twalisambilile ukuti Yehova atumine Yesu ku kwisaituula ilambo pa kuti alubule abantu abacumfwila. (Mateo 20:28) Na kabili, Yehova alisala Yesu ukuba Imfumu iya kuteka isonde lyonse. E co Baibolo ilandila ukuti nga tulefwaya tukekale umuyayaya, tulingile ukulaumfwila Yesu.—Belengeni Yohane 3:36.

12. Cinshi ico tushiibikila mu fikansa fya calo?

12 Tatufwile ukulaibika mu finkasa fya calo. Yesu tabalile aibika mu finkasa fya calo. Ilyo balemulubulwisha, aebele Pilato kateka umwina Roma ati: “Ubufumu bwandi te bwa pano calo.” (Belengeni Yohane 18:36.) Nga filya fine Yesu aali, na ifwe bene tuli ba cishinka ku Bufumu bwa kwa Lesa ubwa ku muulu, e co tatuibikila mu fikansa fya calo konse uko twikala. Na lyo line, Baibolo itweba ukulanakila ‘bakateka,’ e kutila amabuteko. (Abena Roma 13:1) Na kabili, tulakonka amafunde aya mu calo umo twikala. Nomba nga ca kuti amafunde ya calo yalelwishanya na mafunde ya kwa Lesa, lyena tupashanya abatumwa, abatile: “Tufwile ukunakila Lesa ukucila ukunakila abantu.”—Imilimo 5:29; Marko 12:17.

13. Finshi tubila pa Bufumu bwa kwa Lesa?

 13 Twasumina ukuti Ubufumu bwa kwa Lesa e bukapwisha fye amafya yonse pano calo. Yesu atile “imbila nsuma iyi iya Bufumu” ikabilwa ku bantu bonse mu calo. (Belengeni Mateo 24:14.) Takwaba ubuteko nangu bumo ubwingacita ifyo Ubufumu bwa kwa Lesa bukatucitila. (Amalumbo 146:3) Yesu atwebele ukulapepela Ubufumu bwa kwa Lesa ati: “Ubufumu bwenu bwise. Ukufwaya kwenu kucitwe pano isonde nga mu muulu.” (Mateo 6:10) Baibolo itila Ubufumu bwa kwa Lesa bukashonaula amabuteko yonse kabili “bwena bukeminina umuyayaya.”—Daniele 2:44.

14. Ni bani mulemona ukuti e bapepa Lesa ukulingana ne fyo afwaya?

14 Apo nomba natusambilila ifi fishinka, yipusheni amuti: ‘Ni bani abasambilisha ifyaba mu Baibolo? Ni bani bebako abantu pe shina lya kwa Lesa? Ni bani balangilila ukuti balitemwa abantu bonse kabili abasumina ukuti Lesa atumine Yesu pa kuti tukapusuke? Ni bani abashiibika mu finkasa fya calo? Ni bani abasambilisha ukuti Ubufumu bwa kwa Lesa e bwingapwisha fye amafya ayo twakwata?’ Ni Nte sha kwa Yehova fye epela.—Esaya 43:10-12.

FINSHI MUFWILE UKULACITA?

15. Finshi tulingile ukulacita nga tulefwaya ukulapepa Lesa ukulingana ne fyo afwaya?

15 Ukusumina fye ukuti Lesa eko aba te cifwaikwa fye ceka nakalya. Pantu na kuba ne fibanda na fyo fine fyalisumina ukuti Lesa eko aba lelo tafimumfwila. (Yakobo 2:19) Kanshi nga tulefwaya ukulapepa Lesa ukulingana ne fyo afwaya, tatufwile ukupelela fye pa kusumina ukuti eko aba lelo tulingile no kulamumfwila.

16. Mulandu nshi tulingile ukufumina mu kupepa kwa bufi?

16 Pa kuti tulepepa Lesa ukulingana ne fyo afwaya,  tufwile ukufuma mu kupepa kwa bufi. Kasesema Esaya alembele ati: “Fumeni muli ena, isungeni aba busaka.” (Esaya 52:11; 2 Abena Korinti 6:17) E mulandu wine tushilingile ukulacitila fyonse ifyaba mu kupepa kwa bufi.

17, 18. Bushe “Babiloni Mukalamba” ni cinshi, kabili cinshi tulingile ukufuminamo bwangu?

17 Bushe ukupepa kwa bufi ni cinshi? Tubungwe twa mapepo tonse utusambilisha ifintu ifishaba mu Cebo ca kwa Lesa. Baibolo ita ukupepa kwa bufi ukuti “Babiloni Mukalamba.” (Ukusokolola 17:5) Mulandu nshi? Pa numa ya Lyeshi lya kwa Noa, ifisambilisho ifingi ifya bufi fyatendekele mu musumba wa Babiloni. Ifi ifisambilisho fyalisalangene isonde lyonse. Ku ca kumwenako, abantu abaleikala mu Babiloni balepepa balesa batatu. Na muno nshiku mwine, aba mu tubungwe twa mapepo abengi, basambilisha ukuti muli Lesa umo mwaba Abene Batatu lelo Baibolo yalilanda fye bwino bwino ukuti kwaba fye Lesa wa cine umo mpo, Yehova no kuti Yesu mwana wakwe. (Yohane 17:3) Na kabili, abena Babiloni basumine ukuti mu muntu mwaliba icintu cimo icishifwa umuntu nga afwa, kabili ici cintu kuti calacululuka mu mulilo wa pe. Lelo ubu bufi ubwafiita fititi.—Belengeni Ifyebo na Fimbi pa 1417, na pa 18.

18 Lesa alisobela ukuti nomba line fye utubungwe twa mapepo tonse utwa bufi tuli no konaulwa. (Ukusokolola 18:8) Bushe nomba mwamona ico mulingile ukwangufyanishisha ukufuma mu kupepa kwa bufi? Yehova Lesa alefwaya mufumemo nomba line.—Ukusokolola 18:4.

Nga mwatendeka ukulabombela Yehova pamo na bantu bakwe, mukaba mu lupwa ulukalamba ulwa mu calo conse

19. Bushe Yehova akacita shani nga mwatendeka ukulamubombela?

19 Nga ca kuti mwasalapo ukufuma mu kupepa kwa bufi no kutampa ukulabombela Yehova, abanenu bamo  nelyo ba lupwa wenu bamo nalimo te kuti beshibe ico mwafuminamo kabili nalimo kuti batendeka no kumucusha. Lelo Yehova takamulekeleshe nakalya. Na kabili mukaba mu lupwa lwa bantu abengi nga nshi abatemwana sana kabili mukakwata isubilo lya kwikala umuyayaya mu calo cipya ica kwa Lesa. (Marko 10:28-30) Abanenu bamo nelyo balupwa wenu abalemucusha pa mulandu wa kufuma mu kupepa kwa bufi, nalimo kuti batendeka ukusambilila Baibolo.

20. Mulandu nshi cawamina ukulapepa Lesa ukulingana ne fyo afwaya?

20 Nomba line Lesa ali no kufumyapo ifyabipa fyonse kabili Ubufumu bwakwe e bukalateka isonde lyonse. (2 Petro 3:9, 13) Ala, isonde likawama nga nshi! Abantu bonse bakalapepa Yehova ukulingana ne fyo afwaya. E co kanshi kuti cawama sana nga mwatendeka ukulapepa Lesa ukulingana ne fyo afwaya ino ine nshita.