Tinikeni pa kuti muye ku filimo

Inte sha kwa Yehova

Saleni ululimi Cibemba

Cinshi ba Nte Bashi-ibikila mu Milandu ya Mitekele ya Calo?

Cinshi ba Nte Bashi-ibikila mu Milandu ya Mitekele ya Calo?

Ba Nte tabaibika mu milandu ya mitekele ya calo pa mulandu wa fyo basumina, ifyaba mu Baibolo. Tatucitila kampeni utubungwe twa mapolitiki, tatuvotela akabungwe nangu umuntu pa kuti akwate icifulo mu buteko, e lyo tatukwata ififulo mu buteko kabili tatwimina ubuteko. Twalisumina ukuti Baibolo ilalondolola bwino ico tushilingile ukui-ibikila mu milandu ya mitekele ya calo.

  • Tukonka ica kumwenako ca kwa Yesu, uwakeene ukumubika pa bufumu. (Yohane 6:15) Alisambilishe abasambi bakwe ukuti ‘tabalingile ukuba aba muli ici calo’ kabili alibebele no kuti tabalingile ukui-ibika mu fya mapolitiki.—Yohane 17:14, 16; 18:36; Marko 12:13-17.

  • Tulakonka ifyo Yesu atwebele pa Bufumu bwa kwa Lesa ilyo atile: “Ne mbila nsuma iyi iya bufumu ikabilwa ku bantu bonse aba pe sonde.” (Mateo 24:14) Apo tuli beminishi ba Bufumu bwa kwa Lesa kabili tushimikila ukuti ubu ubufumu buli no kwisa, tatuibika mu milandu ya mitekele ya fyalo fimbi e lyo ne ya mu calo cesu.—2 Abena Korinti 5:20; Abena Efese 6:20.

  • Apo tatuibika mu milandu ya mitekele ya calo, twaliba no buntungwa bwa kushimikila imbila nsuma pa Bufumu bwa kwa Lesa ku bantu bacetekela sana utubungwe twamapolitiki. Ifyo tulanda no kucita filanga ukuti twalicetekela ukuti Ubufumu bwa kwa Lesa e bukafumyapo amafya yonse pa calo.—Amalumbo 56:11.

  • Apo tatwaba mu kabungwe ka mapolitiki akali konse, twalikatana mu kubombela Lesa mwi sonde lyonse. (Abena Kolose 3:14; 1 Petro 2:17) Aba mu mipepele abaibika mu fya mapolitiki bena tababa abaikatana.—1 Abena Korinti 1:10.

Ukunakila ubuteko. Nangu ca kuti tatuibikamo mu milandu ya calo, tulanakila ubuteko. Ifi e fyo na Baibolo ilanda ukuti: “Umuntu onse alenakila ubuteko.” (Abena Roma 13:1) Tulakonka amafunde ya buteko, tulalipila imisonko kabili tulakonka ne fyo ubuteko butweba ukucita pa kuwamyako imikalile ya bekala calo. Tatucita icili conse icilanga ukuti tulafwaya ukufumyapo ubuteko, pantu tulakonka ifyo Baibolo ilanda ukuti tufwile ukupepelako “ishamfumu na bashimucindikwa bonse,” maka maka nga balebombela pali fimo ifingakuma insambu twakwata isha kupepa Lesa.—1 Timote 2:1, 2.

Tatukanya abafwaya ukucitapo fimo mu milandu ya mitekele. Ku ca kumwenako, tatucita ifimfulunganya nga kuli ukusala intungulushi kabili tatukanya na bantu abafwaya ukusalako intungulushi.

Bushe ni muno nshiku twalekele ukuibika mu milandu ya mitekele ya calo?

Awe. Abatumwa na Bena Kristu ba kubalilapo nabo balekaana ukuibika mu milandu ya mitekele. Icitabo cimo citila, “Nangu ca kuti balishibe ukutila baali no kulacindika aba mu buteko, Abena Kristu ba kubalilapo tabaleibika mu milandu ya mitekele.” Icitabo na cimbi cilanda pa Bena Kristu ba kubalilapo ati “tabalekwata ififulo mu fya mapolitiki.”

Bushe ifi tushi-ibika mu milandu ya mitekele ya calo cipilibula ukuti tulafwaya ukwimina ubuteko? Awe. Tuli bekala calo ba mutende abo aba mu buteko bashifwile ukutiina ukutila kuti twabemina. Lipoti ya mu 2001 iya ba National Academy of Sciences mu Ukraine yalandile pa co tushi-ibikila mu milandu ya mitekele ya calo ukuti: “Abantu bamo tabatemwa ifi ba Nte bashi-ibika mu milandu ya mitekele ya calo, kabili ici e calengele no buteko bwa ba Nazi na ba Komyunist ukulapeela ba Nte imilandu. Lelo, na lintu ubuteko bwa Soviet bwalebacusha, ba Nte “batwalilile fye ukuba abekala calo bacumfwila. Bali abafumacumi kabili balebombela pamo mu ma famu na mu twampani kabili bali aba mutende.” Iyi lipoti yalandile no kuti na muno nshiku mwine, ifyo Inte sha kwa Yehova basuminamo ne fyo bacita filanga ukuti “tabafwaya ukwimina ubuteko.”