Tinikeni pa kuti muye ku filimo

Tinikeni pa kuti mumone imitwe iilimo

Inte sha kwa Yehova

Saleni ululimi Cibemba

 ICIPANDWA 12

Bushe Kuti Mwaba Shani Cibusa wa kwa Lesa?

Bushe Kuti Mwaba Shani Cibusa wa kwa Lesa?

1, 2. Ni bani bamo abaali ifibusa fya kwa Yehova?

MUNTU wa musango nshi mwingafwaya aba cibusa wenu? Muntu uo mwatemwa. Umuntu uo mumfwana nankwe. Umuntu uwa cikuuku kabili uwaba ne mibele iyo mwatemwa.

2 Yehova Lesa alasala abantu bamo ukuba ifibusa fyakwe. Ku ca kumwenako, Abrahamu aali ni cibusa wa kwa Yehova. (Esaya 41:8; Yakobo 2:23) Yehova alimutemenwe sana Davidi. Alandile pali ena ukuti aali ‘muntu uo umutima wakwe watemenwe.’ (Imilimo 13:22) Na kabili, kasesema Daniele na o aali umuntu ‘uwatemwikwa nga nshi’ kuli Yehova.—Daniele 9:23.

3. Cinshi calengele Abrahamu, Davidi na Daniele babe ifibusa fya kwa Yehova?

3 Cali shani pa kuti Abrahamu, Davidi na Daniele babe ifibusa fya kwa Yehova? Yehova aebele Abrahamu ati: “Naumfwa kwi shiwi lyandi.” (Ukutendeka 22:18) Abantu ababa ifibusa fya kwa Yehova ni balya abamumfwila. Nangu luko lwa bantu baleba ifibusa fyakwe. Yehova aebele uluko lwa bena Israele ukuti: “Muleumfwa kwi shiwi lyandi, na ine nkaba Lesa wenu, na imwe mukaba abantu bandi.” (Yeremia 7:23) E ico, na imwe pa kuti mube ifibusa fya kwa Yehova mulingile ukulamumfwila.

YEHOVA ALACINGILILA IFIBUSA FYAKWE

4, 5. Bushe Yehova acingilila shani ifibusa fyakwe?

4 Baibolo itila Yehova alafwayafwaya ifyo engacita “pa kuti alange amaka yakwe aya kwafwa ababa ne mitima ya  cishinka kuli ena.” (2 Imilandu 16:9) Pa Amalumbo 32:8, Yehova alilaya ifibusa fyakwe ukuti: “Nkakucenjesha no kukusambilisha inshila iyo ufwile ukuyamo. Nkakupanda amano ninshi na menso yandi yali pali iwe.”

5 Kwaliba umulwani uwa maka sana uushifwaya twaba ifibusa fya kwa Lesa. Lelo Yehova alafwaya ukutucingilila. (Belengeni Amalumbo 55:22.) Apo tuli fibusa fya kwa Yehova, tulamubombela no mutima wesu onse. Nangu ifintu fyafye shani, tulatwalilila aba cishinka kuli ena. Tumfwa nge fyo kemba wa malumbo aumfwile. Alembele ati: “Pantu aba ku kwa kulyo kwandi, nshakatelentenshiwe.” (Amalumbo 16:8; 63:8) Bushe Satana acita shani pa kuti twiba ifibusa fya kwa Lesa?

IFYO SATANA ABEPESHA ABANTU

6. Finshi Satana alanda ukuti e fyo engacita ku bantunse?

6 Mu Cipandwa 11 twasambilile ukuti Satana alibepeshe Yehova ukuti wa bufi kabili taba na mulinganya, pantu tasuminishe Adamu na Efa ukulaitontonkanishisha abene ifya kucita. Mwi buuku lya mu Baibolo ilya kwa Yobo tusambililamo ukuti Satana alabepesha abantunse abafwaya ukuba ifibusa fya kwa Lesa ukuti, babombela fye Lesa nga balemwenamo fimo te pa mulandu wa kuti balimutemwa. Na kabili Satana alanda ukuti takuli nangu umo uo engafilwa ukufumya kuli Lesa. Natumone ifyo twingasambilila kuli Yobo ne fyo Yehova amucingilile.

7, 8. (a) Bushe Yehova alemona shani Yobo? (b) Finshi Satana alandile pali Yobo?

7 Bushe Yobo aali nani? Aali muntu umusuma uwali pano calo imyaka nalimo 3,600 iyapitapo. Yehova alandile ukuti pali ilya nshita, takwali umuntu nangu umo pe sonde uwalingene na Yobo. Alicindike sana Lesa kabili alipatile ifyabipa. (Yobo 1:8) Ca cine, Yobo aali ni cibusa wa cine cine uwa kwa Yehova.

 8 Satana alemona ukuti icalengele ukuti Yobo alebombela Lesa ni co kwali fimo ifyo alemucitila. Satana aebele Yehova ukuti: “Bushe tamwamucingilila no kucingilila ing’anda yakwe na fyonse ifyo akwata? Mwalipaala ne milimo ya minwe yakwe, ne fitekwa fyakwe fyalisanda pe sonde ponse. Nomba, shi tambikeni ukuboko kwenu, mukumye na pa fyo akwata fyonse, mumone nga takamutuke pa menso yenu.”—Yobo 1:10, 11.

9. Finshi Yehova asuminishe Satana ukucita?

9 Satana aleti ico Yobo alebombela Yehova ni co alimupaalile. Na kabili, Satana aleti alikwete amaka ya kulesha Yobo ukubombela Yehova. Yehova ena te fyo alemona Yobo. E co, alisuminishe Satana ukwesha Yobo pa kuti amone ukutila icalengele Yobo alebombela Yehova ni co alimutemenwe.

SATANA ASANSA YOBO

10. Bushe Satana asanshile shani Yobo, kabili finshi Yobo acitile?

10 Ica kubalilapo ico Satana acitile, alipokolwele Yobo ifitekwa nelyo ukufipaya. Lyena, alimwipaile na babomfi bakwe. Yobo ashele fye ukwabula nangu cimo. Na pa kulekelesha, Satana aletele icikuuku ca mwela icilakamba no kwipaya abana 10 aba kwa Yobo. Na lyo line, Yobo atwalilile fye uwa cishinka kuli Yehova. “Muli ifi fyonse Yobo tabembwike nangu ukusaalula Lesa.”—Yobo 1:12-19, 22.

Yehova alipaalile Yobo pa kuba cibusa wakwe uwa cishinka

11. (a) Finshi fimbi ifyo Satana acitile kuli Yobo? (b) Bushe Yobo ena acitile shani?

11 Satana talekele ukusansa Yobo. Aebele Lesa ukuti: ‘Kumyeni kwi fupa lyakwe na ku munofu wakwe kabili mumone nga takamutuke pa menso yenu.’ E ico, Satana alwalike Yobo ubulwele ubwabipisha. (Yobo 2:5, 7) Na uno wine muku, Yobo alitwalilile uwa cishinka kuli Yehova. Atile: “Nshakaleke ukuba uwa kaele mpaka ne mfwa yandi!”—Yobo 27:5.

12. Finshi Yobo acitile ifyalangilile ukuti Satana wa bufi?

 12 Yobo taishibe nangu cimo pa lyashi ilyo Satana amubepeshe no mulandu aleculila uyu musango. Ena alemona kwati Yehova e walengele ukuti akwate amafya yonse aya. (Yobo 6:4; 16:11-14) Na lyo line, Yobo alitwalilile uwa cishinka kuli Yehova. Nomba icishinka calishibikwe bwino bwino. Icalengele ukuti Yobo alebombela Yehova te pa mulandu wa kuti alemucitilapo fimo, lelo ni co alimutemenwe kabili aali ni cibusa wakwe. Kanshi, fyonse ifyo Satana aletunganya Yobo fyali bufi ubwafiita fititi!

13. Finshi Yehova acitile pali bucishinka bwa kwa Yobo?

13 Nangu ca kuti Yobo taishibe ifyalecitika ku muulu, alitwalilile fye uwa cishinka kuli Lesa kabili alishinine Satana ukuti mubi icine cine. Yehova alilambwile Yobo pali bucishinka bwakwe.—Yobo 42:12-17.

IFYO SATANA AMUBEPESHA

14, 15. Finshi Satana abepesha abantu bonse?

14 Kuti mwasambililako ifintu ifyacindama ku fyacitikile Yobo. Na muno nshiku mwine, Satana atila icalenga ukuti tulebombela Yehova ni co tulafwaya aletucitilako fimo. Pali Yobo 2:4, Satana atile: “Conse ico umuntu akwata kuti apeelela pa mweo wakwe.” Kanshi, te Yobo fye eka uo Satana abepeshe ukuti alebombela Lesa pa mulandu wa kuti alefwaya alemucitilako ifintu fimo, lelo bantu fye bonse. Pa numa ya myaka iingi nga nshi ukutula apo Yobo afwilile, Satana alitwalilila ukuseebanya Yehova no kubepesha ababomfi bakwe. Ku ca kumwenako, pa Amapinda 27:11, tubelengapo ukuti: “We mwana wandi, ube na mano, kabili ulenge umutima wandi ukusekelela, pa kuti njasuke uulenseebanya.”

15 Kuti mwasalapo ukulaumfwila Yehova no kuba cibusa wakwe uwa cishinka pa kuti mwingashinina Satana ukuti wa bufi. Limo kuti cafwaikwa ukuti mwaluke sana pa  kuti fye mube cibusa wa kwa Lesa. Lelo, mwishibe ukuti ukuba cibusa wa kwa Lesa e cintu icawamisha ico mwingacita! Ala ukucita ifi kwalicindama sana. Satana ena atila nga mwakwata amafya, te kuti mutwalilile ukuba ne cishinka kuli Lesa. Alafwaya ukutubeleleka pa kuti twiba ne cishinka kuli Lesa. Atubeleleka shani?

16. (a) Ni nshila nshi Satana abomfya pa kuti abantu baleke ukubombela Yehova? (b) Finshi Satana Kaseebanya engacita pa kuti mwilabombela Yehova?

16 Satana alabomfya inshila ishalekanalekana pa kuti twiba ifibusa fya kwa Lesa. Atusansa “nge nkalamo iilebuluma, iilefwaya untu ingalya.” (1 Petro 5:8) Ala mwikapapa nga ca kuti ifibusa fyenu, balupwa wenu nangu fye abantu bambi balemulesha ukusambilila Baibolo nelyo ukucita ifisuma. Ifya musango yu nga fyacitika nalimo kuti muleumfwa kwati balemusansa. * (Yohane 15:19, 20) Na kabili Satana alaifungushanya “kwati ni malaika wa lubuuto.” E ico kuti atubeleleka pa kuti twiumfwila Yehova. (2 Abena Korinti 11:14) Inshila na imbi iyo Satana abomfya pa kuti tuleke ukubombela Yehova, kutulenga twalatontonkanya ukuti tatwalinga ukulabombela Lesa. —Amapinda 24:10.

MULEKONKA AMAFUNDE YA KWA YEHOVA

17. Cinshi cilenga tuleumfwila Yehova?

17 Nga tuleumfwila Yehova, tulashinina Satana ukuti wa bufi. Finshi fingatwafwa ukuba ne cumfwila? Baibolo itila: “Muletemwa Yehova Lesa wenu no mutima wenu onse no mweo wenu onse na maka yenu yonse.”  (Amalango 6:5) Tulomfwila Yehova pantu twalimutemwa. Nga twamutemenwako, twakulacita fyonse ifyo atweba. Umutumwa Yohane alembele ukuti: “Uku e kutemwa Lesa, ukuti tulekonka amafunde yakwe; kabili amafunde yakwe taya-afya.”—1 Yohane 5:3.

18, 19. (a) Fintu nshi fimo ifyo Yehova alanda ukuti fyalibipa? (b) Twaishiba shani ukuti ifyo Yehova atweba ukucita fintu ifyo twingacita?

18 Fintu nshi fimo ifyo Yehova atweba ukuti fyalibipa? Moneni fimo ifyo Yehova ashifwaya mu kabokoshi akaleti, “ Pateni Ifyo Yehova Ashifwaya.” Pa kubalilapo kuti mulemona kwati ifi ifintu fimo tafyabipa. Lelo nga mwabelenga Amalembo yalimo no kuyatontonkanyapo sana, mukamona ukuti cisuma nga nshi ukukonka amafunde ya kwa Yehova. Na kabili, nalimo kuti mwamona no kuti mulingile ukwalukako muli fimo. Kwena, limo limo cilafya ukwaluka. Lelo nga mwayaluka, mukaba cibusa wa cishinka  uwa kwa Lesa, ne ci cikalenga mukabe sana ne nsansa no mutende. (Esaya 48:17, 18) Nomba, finshi filenga twashininkisha ukuti umuntu kuti ayaluka?

19 Yehova tatweba ukucita ifintu ifyo tushingacita. (Amalango 30:11-14) Apo ni Cibusa wesu uwa cine, alitwishiba bwino sana ukucila ne fyo twayishiba. Alishiba apapela amaka yesu ne fyo tushingacita. (Amalumbo 103:14) Umutumwa Paulo atukoseleshe ati: “Lesa wa cishinka, kabili takamuleke ukweshiwa ubwesho ubo mushingashipikisha, lelo ilyo ubo bwesho bwaisa akafwaya na pa kuti mufuminemo pa kuti mube na maka ya kubushipikisha.” (1 Abena Korinti 10:13) Tufwile ukucetekela ukuti Yehova akatupeela amaka ya kucita ifintu ifisuma. Akamupeela “amaka yacila aya bantunse” aya kumwafwa ukushipikisha amafya. (2 Abena Korinti 4:7) Ilyo Paulo atontonkenye pa fyo Yehova amwafwile lintu aali na mafya, atile: “Muli fyonse ndi na maka pantu kuli uulenkosha.” —Abena Filipi 4:13.

 MULETEMWA IFYO LESA ATEMWA

20. Mibele nshi iyo mufwile ukukwata, kabili mulandu nshi?

20 Nga tulefwaya ukuba cibusa wa kwa Yehova, tufwile ukuleka ukucita ifintu ifyo Yehova alanda ukuti fyalibipa. (Abena Roma 12:9) Nomba nga twaleka ukucita ifi, finshi fimbi tulingile ukulacita? Ifibusa fya kwa Lesa fyalitemwa ifyo Lesa atemwa. Ifi ifibusa balifilondolola bwino pa Amalumbo 15:1-5. (Belengeni.) Bacibusa ba kwa Yehova balamupashanya ilyo balelanga imibele yakwe pamo nga ‘ukutemwa, ukusekelela, umutende, ukushishimisha, icikuuku, ubusuma, icitetekelo, ukufuuka, no kuilama.’—Abena Galatia 5:22, 23.

21. Kuti mwacita shani pa kuti mulelanga imibele iyo Lesa atemwa?

21 Finshi mulingile ukucita pa kuti mube ne yi imibele iisuma nga nshi? Mulingile ukutemwa ifyo Yehova atemwa kabili kuti mwacita ifi nga mulebelenga no kusambilila Baibolo lyonse. (Esaya 30:20, 21) Nga mwacita ifi, mukatemenwako Yehova, kabili nga mwamutemenwako mukalamumfwila.

22. Finshi fikacitika nga muleumfwila Yehova?

22 Ukwaluka uko mwingacita kuti twakulinganya ku kufuula ifya kufwala ifyalamba no kufwala ifya busaka. Baibolo itweba ukuti tulingile ‘ukufuula ubuntu bwa kale’ no kufwala “ubuntu bupya.” (Abena Kolose 3:9, 10) Nangu ca kuti calyafya ukwaluka, Yehova alitulaya ukuti akatupeela ‘icilambu icikalamba’ nga twayaluka no kumumfwila. (Amalumbo 19:11) E ico, salenipo ukumfwila Yehova pa kuti mushinine Satana ukuti wa bufi. Mwilabombela Yehova pa mulandu fye wa kuti mulefwaya akamulambule ku ntanshi, lelo mulemubombela pa mulandu wa kuti mwalimutemwa. Nga mwacita ifi, mukaba cibusa wa cine uwa kwa Lesa!

^ para. 16 Ukucita ifi tacilolele mu kuti Satana e uletungulula abantu abalemulesha ukulasambilila Baibolo. Na lyo line, Satana e “lesa wa bwikashi buno” kabili ‘icalo conse calaala mu maka yakwe.’ Kanshi tatufwile ukupapa nga ca kuti abantu bamo baletulesha ukulabombela Yehova.—2 Abena Korinti 4:4; 1 Yohane 5:19.