ILYO ifyabipa filetwalilila ukucitika mu calo ca kwa Satana, ababomfi ba kwa Yehova aba cishinka bena batwalilila fye ukuba “abacincila pe mu mulimo wa kwa Shikulu.” (1 Kor. 15:58) Ifyo twalalandapo filangilila fye ukuti Inte sha kwa Yehova mwi sonde lyonse balesha ‘ukutetekela Yehova . . . , ukucita icisuma . . . , no kuba aba cishinka.’—Amalu. 37:3.

Ukukuusha Amaofeshi Yakalamba no Musambo

Ukukuulilapo ifikuulwa na maofeshi na yambi ku Wallkill mu New York kwapwile pa 1 February mu 2016, ne ci calengele Komiti ya Musambo iya ku America, Dipartimenti ya Mulimo e lyo na madipartimenti yambi aya pa musambo wa ku America ukukukila kuli ici cifulo. Apo umulimo wa kukuula amaofeshi yakalamba ayapya ku Warwick walipwa, ulupwa lwa pa Bethel ya  ku Brooklyn lwalitendeka ukukukila kuli ici cifulo ukufuma mu New York City no kuya ku nse ya musumba.

Pali Cimo pa 3 April mu 2017, bakatendeka ukusuminisha abantu ukuya mu kutandala pa maofeshi yakalamba ku Warwick kabili kukalaba aba kubatandasha e lyo kukaba ne ncende shitatu uko abantu abene bakalaitandasha.

  1. Ukukalati “Baibolo ne Shina lya kwa Lesa” kukaba amaBaibolo ayashaseeka kabili kukalalangilila ukuti ishina lya kwa Lesa lyalinga ukuba mu Malembo.

  2. Ukukalati “Abantu Abetilwa pe Shina lya kwa Lesa” kukaba ifikope pa bupyani Inte sha kwa Yehova bakwata kabili kukalalangilila ifyo Yehova atwalilila ukutungulula, ukusambilisha no kuteyanya abantu bakwe ukucita ifyo afwaya.

  3. Ukukalati “Amaofeshi Yakalamba—Icitetekelo Cakosa” kukaba ukumona ifyo amakomiti ya Ibumba Litungulula yacita pa kuti yaleyafwilisha abantu ba kwa Yehova ukulalongana pamo, ukulabila imbila nsuma, ukulasambilila ifya kwa Lesa e lyo no kulatemwana.

Uku ukuitandasha kukalabako ukutendekela pali Cimo ukufika pali Cisano ne nshita ya 8 koloko ya kacelo ukufika 4 koloko ya kasuba. Kukalaba no kutandasha abeni pa mamineti 20 uko bakalamona amaofeshi yamo yamo e lyo ne ncende shimbi isha pa nse. Ukutandasha abeni kukalabako ukutendekela pali Cimo ukufika pali Cisano ne nshita ya 8 koloko ya kacelo ukufika 11 koloko e lyo na 1 koloko ya kasuba ukufika 4 koloko.

Ilyo tamulaya mu kutandala ku maofeshi yakalamba, taleni moneni pa jw.org/bem apatila PA NTE SHA KWA YEHOVA > AMAOFESHI NO KUTANDALA > United States.

Ku Warwick, mu New York

Amaofeshi Yakalamba

Wallkill

Patterson

NEW YORK

Warwick

Brooklyn

NEW JERSEY

Ku Wallkill, mu New York

Ku Warwick, mu New York