Tinikeni pa kuti muye ku filimo

Tinikeni pa kuti mumone imitwe iilimo

Inte sha kwa Yehova

Saleni ululimi Cibemba

2017 Ilyashi lya Nte sha kwa Yehova

Belengeni pa mulimo wa Nte sha kwa Yehova mu Georgia e lyo na mwi sonde lyonse.

Kalata Ukufuma kwi Bumba Litungulula—2017

Balitemwa kabili balatasha Inte sha kwa Yehova mwi sonde lyonse.

Ukubika Amano ku Mulimo wa Kubila Imbila Nsuma mwi Sonde Lyonse

Bushe abalebombela pa Bethel babomba shani pa numa ya kufuma mu musambo?

“Muli Bena Mupalamano Abasuma Sana”

Pa mpela ya mulungu pa 7 May na pa 8 mu 2016, kwali abantu abaile mu kutandala pa Bethel no kutamba umo babika amaBaibolo kabili ici calengele abengi ukumfwa imbila nsuma.

Ukulongana Ukupya Ukwa Imikalile ya Bwina Kristu no Mulimo Tubomba

Mu January mu 2016, ukulongana kwa mu kati ka mulungu kwalyalwike mwi sonde lyonse.

JW Broadcasting ‘Ilatukosha no Kutusansamusha!’

JW Broadcasting yatendeke mu 2014 kabili pali ino nshita abantu mu ndimi ukucila pali 90 e batamba. Bushe abatamba bomfwa shani pali uyu mulabasa?

Ukupeela Yehova Amaofeshi ya Musambo

Ba Nte balitemenwe sana ilyo kwali ukupeela Yehova umusambo wa ku Kyrgyzstan no wa ku Armenia.

2016 Imilandu

Bushe milandu nshi bapeele ba Nte mu 2016?

Amalyashi—Ifilecitika mu Fyalo Fimo

Amalyashi pa mulimo wa Nte sha kwa Yehova mu Argentina, mu Belize, mu Burundi, mu Congo (Kinshasa), mu Germany, mu Italy, mu Nepal, mu Papua New Guinea, na mu Uganda.

Africa

Belengeni ifyacitike ne fyo abantu bashimike pa mulimo wa kusambilisha abantu Baibolo uubomba Inte sha kwa Yehova mu Ghana, mu Guinea-Bissau, mu Liberia, mu Malawi, mu Togo, na mu Sierra Leone.

Ifyalo Fyabela ku America

Ifyo bashimike ku Brazil, ku Haiti, ku Mexico, ku America, na ku Venezuela.

Asia na Middle East

Ifyo bashimike ku Hong Kong, ku Mongolia, ku Philippines, na ku Sri Lanka.

Europe

Belengeni pa fyo bashimike ku Azerbaijan, ku Britain,ku Bulgaria, ku Georgia, ku Denmark, ku Hungary, ku Norway, na ku Ukraine.

Oceania

Ifyacitike ne fyo abantu balandilepo ku Australia, ku Guam, ku New Caledonia, ku Papua New Guinea, na ku Timor-Leste.

Icalo ca Georgia

Ishibeni ifyo impanga, abantu, intambi e lyo no lulimi lwaibela ulwa ici calo caba mu lulamba lwa Bemba Wafiita fyaba.

Ababalilepo Ukufwaya Ukusambilila Icine

Abantu abatemenwe icine ico basambilile ku fyalo fimbi balile ku Georgia ku kusabankanya imbila ya Bufumu.

Ukulongana Kwalyafwile Abantu Ukuba ne Citetekelo Cakosa

Bushe ukulongana ne mpapulo sha mu ciGeorgian fyalengele shani ukuti ku kube ukulunduluka?

Nalefwaya Ifintu Ukwaluka mu Bumi Bwandi

Ilyo Davit Samkharadze apwishishe ukubomba ubushilika, alipepele kuli Lesa ukuti amwafwe ukuba ne mibele iisuma. Ubushiku bwakonkelepo, akumene ne Nte sha kwa Yehova.

Balelomba Ukuti Yehova Abafwe

Ba Tamazi Biblaia balefwaya Lesa ukubafwa kabili alibafwile ilyo bashilakukila kwi tauni lya Jvari.

“Lesa Kuti Acita Ifintu Fyonse”

Ilyo ba Natela bayafwile ba Nte banabo ukupulinta impapulo sha mu ciGeorgian, balikwete ubwafya kabili balemona kwati tapali ifyo bengacitapo pa kubupwisha.

Baibolo ya mu CiGeorgian

Ifimfungwa fya Baibolo ya ciGeorgian ca kale ifyaliko nalimo muli ba 400 C.E.

“Lesa E Walemesha.”—1 Kor. 3:6.

Pa numa icalo ca Georgia capokele ubuntungwa, Inte sha kwa Yehova balitendeke ukulafulilako.

Bakacema Basuma Balasambilisha Bambi Imilimo

Bushe bapekenye shani ifilonganino, ukulongana kwa pa cilonganino, ukwa citungu e lyo no mulimo wa kupilibula impapulo ilyo ubuteko bwa Komyunisimu bwalekele ukuteka?

Abena Mwandi Balifililwe Ukuleka Ukubelenga!

Ba Badri Kopaliani balefwaisha ukubelenga Baibolo iipya kabili bali pa cuti pa kuti bengabelenga Baibolo yonse.

Bushe Mwali Kwisa Lyonse Ili?

Ba Artur Gerekhelia balile mu kubombela uko bakabila ba mbila nsuma bacepele ninshi no mwaka taulakumana ukutula apo babatishiwilwe.

Nalemona Ukuti Ifintu Fyalenyendela Bwino

Ba Madona Kankia abalipo mu kabungwe ka komyunisimu mu Georgia, balipingwilepo ukwalula ifyo balecita mu bumi.

Ukutemwa kwa Cine Ukwa Bena Kristu Takupwa

Ilyo kwali icimfulunganya mu Abkhazia, ba Igor Ochigava na ba Gizo Narmania balyafwile ba Nte banabo e lyo na bantu bambi lwa ku mubili na lwa ku mupashi.

Nalimwene na Menso Yandi Ifyo Baibolo Ilanda!

Ba Pepo abaletwishika Inte sha kwa Yehova balicitile ifyo banyina babebele ukuti: “Kaimwene ifyo basambilisha.”

Balipaalilwe ‘mu Nshita Iyaweme na mu Nshita Iishaweme.’—2 Tim. 4:2.

Muli iyi imyaka bakasabankanya balifulileko, nomba kwali abatendeke ukubacusha abo bashaleenekela.

Tabalekele Ukubombela Yehova Nangu ca Kuti Balebatiinya

Bushe abantu mu Georgia bacitile shani pali filya balecusha ba Nte?

“Ubu e Bupyani bwa Babomfi ba kwa Yehova.”—Esa. 54:17.

Bakasabankanya ababombesha mu fya kwa Lesa balapaalwa.

Balibukishe Kabumba Wabo Lesa Mukulu

Pali bakasabankanya 18,619 ababa mu Georgia, abali nalimo 6,206 bali ne myaka 25 nelyo no kucepako.

Abena Kurd Balisambilila Icine

Abantu abatiina Lesa kabili abatemwa ifya kwa Lesa balatemwa ukusambilila icine mu lulimi lwabo.

Balilangile Ukuti Baliba no Kutemwa kwa Cine

Banakulu babili aba mwana balimwene ukutemwa kwa cine uko aba bwananyina bakwata.

Papita Imyaka 100 Ukutula mu 1917

Umwaka wa 1917 wali wa kwesha no kwela ku Basambi ba Baibolo. Nangu ca kuti ifintu fyalyafishe sana, aba cishinka balitwalilile ukulatwala ifya Bufumu pa ntanshi.

2016 Ifipendo Fikalamba

Lipoti ya cila mwaka iya Nte sha kwa Yehova ilelanga ifyo babombele umulimo wabo mwi sonde lyonse mu 2016.

Lipoti ya Mulimo iya mu 2016 iya Nte sha kwa Yehova mwi Sonde Lyonse

Muli iyi lipoti muli amanambala, amashina ya misambo, ifyalo, abasangilwe ku Cibukisho na fimbipo.