ILYO Sanel talafyalwa, badokota baebele abafyashi bakwe ukuti nga tafwile pa kufyalwa, ali no kulalwalilila. Balingile ukumulepula pali bulya bwine bushiku afyelwe. Abafyashi bakwe baleikala mu citungu ca Abkhazia icishaletungululwa no buteko bwa Georgia kabili tabasangile dokota uwali no kulepula Sanel ukwabula ukumubikamo umulopa.

Abafyashi ba kwa Sanel balyebeleko abalebombela muli Komiti wa Kumfwaninamo ne Fipatala ili lyashi. * Bamunyinefwe abali muli iyi Komiti balisangile dokota mu musumba uukalamba uwa Georgia uwasumine ukulepula Sanel ukwabula ukumubikamo umulopa. Na lyo line, banyina ba kwa Sanel tabakonkele pantu tabaleumfwa bwino sana pa numa ya kupapa. Kanshi bapingwilepo ukuti Sanel aleya ku cipatala ca ku Tbilisi na banakulu bakwe babili abali ba Nte.

Balilepwile umwana bwino bwino. Lyena banakulu ba kwa Sanel babili balembele ukuti: “Twalimulindile mu cipatala ukucila pa nshiku 20. Pa nshita twaletensha umwana, bamunyinefwe na bankashi abengi aba ku Georgia baletupempula no kutwafwilisha. Abengi baletumfwilako uluse. Twalebelenga fye pa fyo aba bwananyina baikatana mwi sonde lyonse, nomba twaliimwenene ukutemwa kwa cine.”

^ para. 4 Mu Georgia, baeluda ababombela muli Komiti wa Kumfwaninamo ne Fipatala balishiba badokota ukucila pali 250 abalepula ukwabula ukubikamo umulopa.