Tinikeni pa kuti muye ku filimo

Tinikeni pa kuti mumone imitwe iilimo

Ku Upper Svaneti

 GEORGIA

Icalo ca Georgia

Icalo ca Georgia

Balelobolola imyangashi

Impanga Icalo ca Georgia caishibikilwa ku mpili ishimoneka bwino sana e lyo na ku mpili ishitali apekalila amenshi makaasa kabili shimo impili shalilepa ukucila pa mamita 4,500. Ici icalo bacakanya mu fitungu fibili ifikalamba; icitungu ca ku kabanga ne ca ku masamba kabili cila citungu calikwata incende ishalekanalekana e lyo imiceele, intambi, inyimbo, ifyo bacinda, amalyashi balandapo ne fya kulya balya na fyo fyalipusana.

Abantu Abengi pa bantu 3.7 milioni abekala mu Georgia bafyalilwa muli ici cine calo.

Imipepele Abengi abena Georgia batila Bena Kristu. Abantu nalimo abanono fye e baShilamu.

Icitundu Icitundu abena Georgia balanda calipusanininako fye ku fitundu balanda mu fyalo ifyabela mupepi. Ilyashi lya kale lilangilila ukuti alufabeti abena Georgia babomfya yaliibela kabili batendeke ukuibomfya ninshi Yesu talaisa pa calo.

 Ubwikalo Ukucila pali hafu wa bantu bekala muli ici calo basangila imikalile yabo mu bulimi. Mu myaka ya nomba line, icalo ca Georgia calitendeka no kusangila ubunonshi mu bantu abaya mu kutamba ifintu ifisuma ifyaba muli ici calo.

Imiceele Imiceele yalibako bwino ku bekalila ku kabanga ka ici calo. Ku lulamba lwa Bemba Wafiita ku masamba ya calo ca Georgia takwakaba sana, kabili imfula ilaloka ica kuti ne fisabo ifyasasamina filakula bwino sana.

Balelobolola imyangashi mu citungu ca Kakheti

 Ifya Kulya Pa fya kulya fyonse ifyo abena Georgia bapekanya, tapabula umukate uo abene baipaingila mu fitofu fya kuibumbila. Ifya kulya ifyo balya sana ni nama iyo basakanyamo umusalu ne fyanunkila ifyalekanalekana. Ukutula fye na kale, balapanga umwangashi kabili nga baupanga, balaubika mu mitondo pa kuti wakalipa. Abantu abengi balailimina imyangashi no kuipangila umwangashi. Mu calo ca Georgia mwaliba imisango yalekanalekana iya myangashi ukufika na kuli 500.

Balepanga umukate