Tinikeni pa kuti muye ku filimo

Tinikeni pa kuti mumone imitwe iilimo

Inte sha kwa Yehova

Saleni ululimi Cibemba

Yobo 13:1-28

13  “Moneni! Ici conse amenso yandi yalimona,Amatwi yandi yalyumfwa no kwiluka ico cine.   Ifyo imwe mwaishiba na ine naliishiba;Nshili uwapelela kuli imwe.+   Awe ine ku Wa Maka Yonse e ko ndesosa,+Kabili ndesanga insansa mu kukansana na Lesa.   Lelo imwe muwaminisha ubufi;+Imwe bonse muli bakondapa ba fye.+   Iye kanshi nga mwingekala fye tondolo,Pa kuti mube na mano!+   Shi umfweni ifyo ndeasuka,+Na ku kupapaata kwa milomo yandi peepekeniko amatwi yenu.   Bushe mulesosela Lesa ifyabipa,Kabili bushe mukamusosela ubucenjeshi?+   Bushe muleba na kapaatulula kuli ena,+Nelyo bushe mulecimfyanya na Lesa wa cine mu kulubulula?   Bushe kuti cawama nga atampa ukufwailisha muli imwe?+Nelyo bushe mulemubepa filya umuntu abepa umwina kufwa? 10  Akamukalipila+Nga mwaba na kapaatulula mu bumfisolo;+ 11  Bushe bukatebebe bwakwe tabwakamulenge ukuba no mwenso,No mwenso wa kutiina ena bushe tawakamwikate?+ 12  Amashiwi yenu ayo mwacindika yali nga mapinda ya mito;Inkwela shenu ni nkwela she bumba.+ 13  Talaleni, lekeni nine nsose.Lekeni cincitikile conse icingancitikila! 14  Cinshi mbikiile umweo wandi mu busanso*Kabili cinshi mbikiile umweo wandi mu lupi?+ 15  Nga alefwaya ukunjipaya, bushe te kuti ndolele?+Kuti nalubulwila fye imibele yandi ku cinso cakwe. 16  Na o kuti aba e pusukilo lyandi,+Pantu ku cinso cakwe te kuti kwise umusangu.+ 17  Umfweni ifyo ndelanda,+Ne fyo ndesosa lekeni fibe mu matwi yenu. 18  Moneni! Nintwala umulandu ku cilye;+Ninjishiba bwino ukuti ndi mulungami. 19  Nani twingalubulwishanya nankwe?+Pantu pali nomba nga natalala kuti naleka umweo! 20  Ifintu fye fibili e fyo mwicita kuli ine;E lyo nshakabelame kuli imwe pa mulandu fye wenu;+ 21  Iminwe yenu talusheni pali ine,Kabili mwileka ntiine icintiinya cenu.+ 22  Iteni pa kuti muleke njasuke;Atemwa ine nsose, e lyo imwe munjasuke. 23  Ni mu nshila nshi mbelele ne filubo ne membu?Nengeni ukwishiba ukupondoka kwandi no lubembu lwandi. 24  Cinshi ico mufishile cinso cenu+No kuntunga ukuba umulwani wenu?+ 25  Bushe ibuula ilileululuka kuti mwalilenga ukututuma,Nelyo bushe icani icauma e co muletamfya mwa? 26  Pantu munembela ifyayafya+No kuncushisha pa membu sha ku bwaice bwandi.+ 27  Kabili mwabika amakasa yandi mu makusu,+No kulolekesha ukwenda kwandi konse;Pantu ku nyantilo sha makasa yandi mwalishilako akashilwa kenu. 28  Kabili ndi nge cabola icaonaika;+ Kwati ca kufwala icaliwa ku cipelebesha ca bushiku.+

Amafutunoti

Mu ciHebere paba ati, “cinshi nsendela umubili wandi ku meno yandi?”