Yobo 19:1-29

19  E lyo Yobo ayaswike no kutila:   “Mukankalifya umutima+ ukufika lilaliNo kumfwanta ku mashiwi yenu?+   Iyi miku ikumi (10) mulenkalipila fye;Tamuli ne nsoni ifi mulencusha.+   Kabili, ine nga cine cine nalilufyanya,+Ninshi nine nkaba ne cilubo.   Nga cine cine muleikusha pali ine,+No kushinina ukuti ukuseebana kwandi kuli fye bwino,+   Kanshi ninshi ishibeni ukuti Lesa e wandufya,Kabili e wampombanya mwi sumbu lyakwe.+   Moneni! Mbilikisha nati, ‘Lufyengo fye ulu!’ lelo tapali uwa kunjasuka;+Ndailishanya, lelo umulinganya taumoneka.+   Mu nshila yandi acilikamo ilinga,+ pa kuti niipita;Na mu misebo yandi abikamo imfifi.+   Amfuula ubukata,+No kumpoka icisote ca bucindami ku mutwe. 10  Amongolola monse monse, na ine naya;Kabili anukula isubilo lyandi ngo muti. 11  Ubukali bwakwe na bo bwanjimina,+Kabili antunga ukuba umulwani wakwe. 12  Baishila capamo abashilika bakwe kabili bapekanya inshila shabo no kunjishila,+Kabili bakuula ne nkambi ukushinguluka itenti lyandi. 13  Atalusha bamunyinane kuli ine,+Na banjishiba bampondokela. 14  Abanandi bandekelesha,+Na bo twaishibana na bo bandaba, 15  Abatandala mu ng’anda+ yandi; na bakanakashi bandi bamona fye kwati ndi mweni;Naba umbi umbi fye mu menso yabo. 16  Njita umubomfi wandi, na o tanjasuka.Namupapaata ku kanwa kandi ukuti ang’umfwile uluse. 17  Umupu wandi wapatwa ku mukashi wandi,+Kabili nanunka piipi ku bana baume aba mwi fumo lya kwa mayo. 18  Bakalume na bo bansuula;+Nga nati njime, awe balanjebaula. 19  Abo twangala na bo bonse bamona fye bunani bunani,+Kabili abo natemenwe banjalukila.+ 20  Amafupa yandi yalambatila ku nkanda yandi na ku munofu wandi,+Kabili napusuka fye kwempe.* 21  Munangulukile, munangulukile, mwe banandi,+Pantu ukuboko kwa kwa Lesa kwankumya.+ 22  Cinshi ico mulencushisha kwati ni Lesa,+Bushe tamutendelwe ukulanda pa mubili wandi? 23  Iye, kanshi ifyo ndelanda nga balifilembele!Kanshi nga bafilembele mwi buuku! 24  Kanshi nga bafilembele na kalembelo ka cela+ na ku mutofwe,Nga bafilembele mu cilibwe pa kuti fiikalilile pe! 25  Lelo ine naishiba ukuti uwa kundubula+ ali no mweo,Kabili akema+ ku ntanshi ukufuma mu lukungu. 26  Kabili ilyo bafunda inkanda yandi,—iyi!Te mulandu no kupwa umubili wandi, nkamona Lesa, 27  E o ine nkaimwena,+Kabili e o amenso yandi yakamona, te umbi umbi iyo.Imfyo shandi shanaka mu nda ku kufuluka. 28  Pantu mutila, ‘Cinshi tulemucushisha?’+Ilyo icishinte ca mulandu nacisangwa muli ine. 29  Tiineni pa mulandu wa lupanga,+Pantu ulupanga lwabelako ukukanda ababifya,Pa kuti mwishibe ukuti kwaliba kapingula.”+

Amafutunoti

Mu ciHebere paba ati, “napuswike fye ne nkanda ya ku meno yandi.”