Tinikeni pa kuti muye ku filimo

Tinikeni pa kuti mumone imitwe iilimo

Inte sha kwa Yehova

Saleni ululimi Cibemba

Yobo 30:1-31

30  “Kabili nomba banseka,+Abaice pali ine,+Abo nasuulile bashiboIca kuti nshingababika pamo ne mbwa ishilinda impaanga shandi.   Kabili amaka ya maboko yabo—ya nshi kuli ine?Amaka yabo yalipwa.+   Ku kubulwa na ku nsala bashala imisakalala,Abasheta ifya mu mpanga iyauma,+Umwapitile inkuuka mailo kabili umwaonaika.   Balesaba umusalu wa mucele mu mbali ya fimpukusa,Ne mishila ya cimuti ca fipyango e yo balelya.   Balebatamfya mu bantu;+Abantu balebawela kwati bapuupu.   Bayalebela ku matelo ya mimana,Mu ncengo sha mu mushili ne sha mu fimabwe.   Mu kati ka fimpukusa e mo balelilila;Mwi samba lya sepe e mo balebungana pamo.   Abana ba mpelwa mano,+ kabili abana ba cinangwa,Balebacusha basuka bafuma mu calo.   Lelo nomba balanyimba mu lwimbo lwabo,+Kabili batampa no kunseka.+ 10  Balimpata, balantaluka;+Kabili ku cinso candi tabalekele ukufwisa amate.+ 11  Pantu umwando wandi uwaba ku buta aliunenwine no kunseebanya,Kabili bapoosele umukobelo pa kuti bandimune. 12  Ku kulyo kwandi banjimina kwati ni ncitatubi;Amakasa yandi bayaleka yaya,Lelo bapindilila pali ine ifya kucilikila fyabo.+ 13  Nabafulunganya inshila shandi;Bandetele fye ubucushi bweka bweka,+Ukwabula no wa kubafwako. 14  Baisaingila nga pa cipongolo icikulu ice linga;Bapita mu nkuuka. 15  Ifya kutiinya fya kupumikisha fyayalukila pali ine;Ubukankaala bwandi bwaululwa nga ku mwela,No kupusuka kwandi kwapita nge kumbi. 16  Kabili nomba ubumi bwandi bwile bulecepa;+Inshiku sha bucushi+ nashinsanga. 17  Ubushiku amafupa+ yandi yatulaulwamo, yafuma ku mubili wandi,No bukali ubulencusha tabuletuusha.+ 18  Ica kufwala candi cayaluka pa mulandu wa maka ukuluma;Canshinguluka ngo mukoshi wa ku ca kufwala candi icitali. 19  Antentemushisha mu matipa,Ica kuti namoneka ngo lukungu kabili nge mito. 20  Nalilila kuli imwe, lelo tamungasuka;+Naiminina, pa kuti moneke kuli imwe. 21  Mwayaluka no kuba umunkalwe kuli ine;+Ku kuboko kwa maka yenu ayengi mwaba umulwani wandi. 22  Mwanjimya, mwanenga ukunina pa mwela;E lyo mwansungulula ku cibulumo ca nkuuka. 23  Pantu nalishiba bwino ukuti mukambwesesha ku mfwa,+Ku ng’anda uko aba mweo bonse bakumanina. 24  Lelo takuli uuletambika ukuboko ku fitantaala,+Na mu kupelelwa kwakwe tapunda ati ntuuleni. 25  Cine cine nalilile ubulanda uwalecula;+Umutima wandi walyumfwilile umupiina ubulanda.+ 26  Nangu ca kutila nalelolela ifisuma, ifibi e fyaishile;+Kabili nalelolela ulubuuto, lelo imfifi e yaishile. 27  Mu nda yandi mwalibilawike no kukanatalala tondolo;Inshiku sha bucushi shalinsangile. 28  Naendele uwa bulanda+ ilyo kushali ulubuuto;Naiminine mu lukuta, ndekuuta mutuule. 29  Nali munyina wa bamumbwe,Kabili umubiye wa bana ba kwa mwakatala.+ 30  Inkanda yandi yalifiitile+ kabili yaleubuluka no kuubuluka,Na mafupa yandi yalikabile ku kuuma. 31  Nsango wandi na o asangwike ukuloosha,No mutolilo wandi wasangwike ishiwi lya balelila.

Amafutunoti