Контентә кеч

Мүндәриҹаты ҝөстәр

 ҮЗ ГАБЫҒЫНДАКЫ МӨВЗУ | МҮГӘДДӘС КИТАБЫ ОХУМАҒЫН ҺАНСЫ ФАЈДАСЫ ВАР?

Әсас башламагдыр

Әсас башламагдыр

Аллаһын Кәламыны севә-севә охумаг вә ондан там фајда әлдә етмәк үчүн нә едә биләрсиниз? Ашағыда сынагдан кечмиш беш мәсләһәт ҝәтирилиб.

Раһат шәраит јарадын. Чалышын сакит бир јердә охујасыныз. Диггәти јајындыран шејләр нә гәдәр аз олса, фикринизи охудуғунуза бир о гәдәр чох ҹәмләјә биләҹәксиниз. Диггәт јетирин ки, охудуғунуз јер ишыглы вә һавасы тәмиз олсун. Бу, охудугларынызы гаврамаға көмәк едәҹәк.

Дүзҝүн нијјәтлә охујун. Мүгәддәс Китаб Јараданын Өз өвладларына ҝөндәрдији намәдир. Әҝәр сизин ушагтәк өјрәнмәк һәвәсиниз олса, Мүгәддәс Китабы охумаг сизә даһа чох фајда ҝәтирәҹәк. Јох әҝәр сиз Мүгәддәс Китаб һагда гәрәзли фикирдәсинизсә, чалышын бу фикирләри кәнара гојасыныз. Әкс һалда, Аллаһдан өјрәнмәк фүрсәтини итирә биләрсиниз (Зәбур 25:4).

Охумаздан өнҹә дуа един. Мүгәддәс Китаб Аллаһдан назил олуб. Она ҝөрә дә ону баша дүшмәјимиз үчүн Аллаһын көмәјинә еһтијаҹымыз вар. Аллаһ-Таала сөз вериб ки, Ондан көмәк истәјәнләрә Өз руһундан верәҹәк (Лука 11:13). Аллаһын мүгәддәс руһу сизә Онун сөзләрини баша дүшмәјә көмәк едәҹәк. Вахт өтдүкҹә исә Мүгәддәс Китабын һәтта дәрин сирләрини дә дәрк едәҹәксиниз (1 Коринфлиләрә 2:10).

Охудугларынызы баша дүшмәјә чалышын. Бу китабы садәҹә охумаг хатиринә охумајын. Охудугларынызы ҝөтүр-гој един. Өзүнүзә белә суаллар верин: «Һаггында охудуғум инсанын һансы хүсусијјәтләри вар? Ондан нә өјрәнә биләрәм?»

Мәгсәдјөнлү шәкилдә охујун. Мүгәддәс Китабы охумагдан там фајда әлдә етмәк истәјирсинизсә, мәгсәд гојун ки, орадан һәјатыныз үчүн лазым олаҹаг нәсә тапасыныз. Мәсәлән, бу кими мәгсәдләр гоја биләрсиниз: «Мән Аллаһы даһа јахшы танымаг истәјирәм», «Мән јахшы инсан, јахшы һәјат јолдашы олмаг истәјирәм». Сонра Мүгәддәс Китабдан сизә бу саһәләрдә көмәк едәҹәк һиссәләри охујун *.

Бу беш мәсләһәт сизә Мүгәддәс Китабы охумаға башламаға көмәк едәҹәк. Бәс неҹә едә биләрсиниз ки, бу китабы охумаг сизин үчүн мараглы олсун? Нөвбәти мәгаләдә бәзи үсуллар ҝөстәрилир.

^ абз. 8 Әҝәр бу саһәдә чәтинлик чәкирсинизсә, Јеһованын Шаһидләри сизә бөјүк мәмнунијјәтлә көмәк едәрләр.