Бу китабы охумаг мараглыдыр, јохса дарыхдырыҹы? Һәр шеј сизин ону неҹә охумағыныздан асылыдыр. Ҝәлин ҝөрәк Мүгәддәс Китабы охумағы мараглы етмәк үчүн нә етмәк олар.

Етибарлы вә мүасир тәрҹүмә сечин. Әҝәр охудуғунуз Мүгәддәс Китаб чәтин баша дүшүләндирсә вә ја билмәдијиниз сөзләрлә долудурса, онда ону охумаг сизин үчүн ҹансыхыҹы олаҹаг. Буна ҝөрә дә чалышын раһат баша дүшүлән, ејни заманда дәгиг тәрҹүмә олунмуш Мүгәддәс Китабы охујасыныз *.

Мүасир технолоҝијадан истифадә един. Бизим дөврүмүздә Мүгәддәс Китаб нәинки чап формада, һәмчинин електрон форматда да мөвҹуддур. Сиз Мүгәддәс Китабын бәзи тәрҹүмәләрини онлајн шәкилдә охуја биләрсиниз. Бу китабы һәмчинин компүтеринизә, планшетинизә вә ја телефонунуза јүкләјә биләрсиниз. Мүгәддәс Китабын бәзи тәрҹүмәләриндә елә имканлар вар ки, онларын васитәсилә охудуғунуз ајәләрлә әлагәли олан диҝәр ајәләри тапа биләрсиниз. Охудуғунуз ајәләри һәмчинин диҝәр тәрҹүмәләрлә дә мүгајисә едә биләрсиниз. Охумагдан чох динләмәји севәнләр Мүгәддәс Китабын бир чох дилләрдә олан аудио форматыны јүкләјә биләрләр. Әксәр инсанлар иҹтимаи нәглијјатда ҝедәркән вә гулаг асмаға имкан верән диҝәр ишләрлә мәшғул оларкән Мүгәддәс Китабын гираәтинә гулаг асырлар. Сиз дә өз вәзијјәтинизә ујғун үсул сечә биләрсиниз.

Әлавә вәсаитләрдән истифадә един. Арашдырма апармаг үчүн олан вәсаитләрин көмәји илә сиз охудугларыныздан там фајда әлдә едәҹәксиниз. Бу вәсаитләрдән бири Мүгәддәс Китабда ады чәкилән  өлкәләрин хәритәләридир. Онларын васитәсилә охудуғунуз һадисәнин һарада баш вердијини өјрәнә вә мәлуматы даһа јахшы баша дүшә биләрсиниз. Бундан башга, нәшрләримиздәки, һәмчинин jw.org сајтынын «Мүгәддәс Јазыларын тәлимләри» бөлмәсиндәки мәгаләләр сизә Мүгәддәс Китаб ајәләринин мәнасыны анламаға көмәк едә биләр.

Мүхтәлиф үсулларла охујун. Мүгәддәс Китабы башдан сона доғру сыра илә охумаг сизин үчүн дарыхдырыҹы ҝәлирсә, охумаға сизә мараглы олан һиссәдән башлаја биләрсиниз. Әҝәр сиз Мүгәддәс Китабда ады чәкилмиш һансыса инсан һаггында әтрафлы мәлумат алмаг истәјирсинизсә, онда онун барәсиндә олан фәсилләри охујун. « Мүгәддәс Китабын дәринлијинә варын. Бу мөмин инсанлары јахындан таныјын» чәрчивәсиндә буна даир нүмунәләр вар. Һәмчинин Мүгәддәс Китабы мөвзу үзрә вә ја хроноложи ардыҹыллыгла охумаг олар. Истәдијиниз үсулу сечә биләрсиниз.

^ абз. 4 Чохлары Мүгәддәс Китабын «Јени Дүнја Тәрҹүмәси»нин дәгиг, етибарлы вә асан баша дүшүлән олдуғуну ҝөрмүшләр. Бу китаб Јеһованын Шаһидләри тәрәфиндән дәрҹ олунуб вә 130-дан чох дилдә вар. Сиз бу китабын електрон вариантыны jw.org сајтындан вә ја «JW Library» програмындан јүкләјә биләрсиниз. Әҝәр истәсәниз, Јеһованын Шаһидләри бу китабын чап вариантыны сизә верә биләрләр.