Контентә кеч

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Бу, садәҹә кичик анлашылмазлыгдыр?

Бу, садәҹә кичик анлашылмазлыгдыр?

Балаҹа гыз ҝөрүр ки, заводун баҹасындан чыхан түстү булуд топалары әмәлә ҝәтирир. Гыза елә ҝәлир ки, бу завод булуд јарадыр. Бу кими кичик анлашылмазлыглар инсанда ҝүлүш доғурур. Лакин бәзән елә анлашылмазлыглар ола биләр ки, бүтүн һәјатымыза тәсир етсин. Мәсәлән, дәрман гутусунун үстүндә јазыланлары сәһв баша дүшмәк бөјүк фәсадлар ҝәтирә биләр.

Аллаһын Кәламында јазыланлары сәһв баша дүшмәк исә хүсусилә тәһлүкәлидир. Мисал үчүн, Иса пејғәмбәрин дөврүндә јашајан бәзи инсанлар пејғәмбәрин өјрәтдикләрини јанлыш баша дүшмүшдүләр (Јәһја 6:48—68). Лакин онлар пејғәмбәрин сөзләринин мәнасыны өјрәнмәк әвәзинә, онун бүтүн дедикләрини рәдд етдиләр. Һејиф, онлар чох шеј итирдиләр!

Сиз Аллаһын Кәламыны охујурсунуз? Әҝәр беләдирсә, бу, тәрифәлајигдир. Бәс елә ола биләрми ки, сиз нәјисә сәһв баша дүшәсиниз? Бу нормалдыр. Ҝәлин Мүгәддәс Китабда чох вахт сәһв баша дүшүлән үч фикрә нәзәр салаг.

  • Бәзиләри Мүгәддәс Китабда јазылан «Аллаһдан горх» әмрини сәһв баша дүшүрләр. Онлар елә билирләр ки, Аллаһдан ваһимәли дәрәҹәдә горхмаг лазымдыр (Ваиз 12:13). Анҹаг Аллаһ инсанларын Ондан бу ҹүр горхмаларыны истәмир. Әксинә, Өз Кәламында дејир: «Горхма, Мән сәнинләјәм. Тәлаша дүшмә, сәнин Аллаһын Мәнәм. Сәнә гүввәт верәҹәјәм, сәнә көмәк едәҹәјәм» (Әшија 41:10). Аллаһдан горхмаг Она дәрин һөрмәт вә еһтирам бәсләмәк демәкдир.

  • Дүнја аловла мәһв олаҹаг?

    Диҝәрләри Мүгәддәс Китабда јазылан нөвбәти сөзләри дүзҝүн баша дүшмүрләр: «Һәр шејин өз вахты вар,.. доғулмағын өз вахты, өлмәјин өз вахты». Онларын фикринҹә, Аллаһ бу сөзләрлә демәк истәјир ки, О, һәр бир инсанын өлүм ҝүнүнү әввәлҹәдән мүәјјән едир (Ваиз 3:1, 2). Әслиндә исә, бу ајәдә инсан һәјатынын ахарындан сөз ачылыр: доғулан инсан нә вахтса өлүр. Мүгәддәс Китаба әсасән, инсанын нә гәдәр јашајаҹағына чох вахт вердији гәрарлар тәсир едир. Мәсәлән, орада јазылыб: «Јеһовадан горхмаг өмрү узадыр» (Мәсәлләр 10:27; Зәбур 90:10; Әшија 55:3). Бу неҹә ола биләр? Аллаһын Кәламына һөрмәт едән инсан әјјашлыг вә әхлагсызлыг кими зәрәрли әмәлләрдән узаг дураҹаг (1 Коринфлиләрә 6:9, 10).

  • Бәзи инсанлар Мүгәддәс Китабда јазылмыш «ҝөјләр вә јер... һөкм ҝүнүнүн алову үчүн сахланылыр» сөзләрини һәрфи мәнада баша дүшүб дејирләр ки, Аллаһ јашадығымыз бу планети мәһв едәҹәк (2 Бутрус 3:7). Анҹаг Аллаһ Өз Кәламында јер күрәсини мәһв етмәјәҹәјинә даир зәманәт верир. Орада јазылыб: «Јери мөһкәм тәмәлләр үзәриндә гурмусан, һеч вахт јериндән тәрпәнмәз» (Зәбур 104:5; Әшија 45:18). 2 Бутрус 3:7 ајәсиндә сөһбәт планетин мәһв олмасындан јох, бу дүнја дүзәнинин, өз ҹызығындан чыхмыш инсан ҹәмијјәтинин мәһвиндән ҝедир. Ҝөј үзү ифадәси исә һәрфи мәнада сәманы, улдузлу Каинаты, Аллаһын мәскәнини билдирир. Бунларын һеч бир мәһв олмајаҹаг!

НӘЈӘ ҜӨРӘ БӘЗӘН МҮГӘДДӘС КИТАБ СӘҺВ БАША ДҮШҮЛҮР?

Јухарыдакы нүмунәләрдән ҝөрдүјүмүз кими, инсанлар Мүгәддәс Китабдан охудуглары ајәләри бәзән сәһв баша дүшүрләр. Бәс Аллаһ буна нә үчүн јол верир? Бәзиләри белә дејир: «Әҝәр Аллаһын һикмәти вә мүдриклији мисилсиздирсә, Кәламыны елә јаздырмалы иди ки, һәр кәс асанлыгла баша дүшсүн. Бәс нијә белә дејил?» Ҝәлин ҝөрәк һансы үч сәбәбә ҝөрә Мүгәддәс Китаб адәтән сәһв баша дүшүлүр.

  1. Мүгәддәс Китаб тәвазөкар вә өјрәнмәјә һазыр олан инсанлар үчүн нәзәрдә тутулуб. Иса пејғәмбәр Аллаһа дуа едәрәк демишди: «Ата, еј јерин, ҝөјүн Саһиби! Һамынын гаршысында Сәнә шүкүр  едирәм, чүнки бунлары һикмәтли вә ағыллы адамлардан бәрк-бәрк ҝизләдиб көрпәләрә ачдын» (Лука 10:21). Мүгәддәс Китаб елә тәрздә јазылыб ки, ону јалныз дүзҝүн нијјәтдән ирәли ҝәләрәк охујан инсанлар баша дүшә биләр. Ајәдәки «һикмәтли вә ағыллы адамлар» адәтән өзләриндән разы олдуглары үчүн Мүгәддәс Китабы сәһв баша дүшүрләр. «Көрпәләр», јәни тәвазөкар вә өјрәнмәјә мејилли олан инсанлар исә Аллаһын Кәламыны дүз баша дүшүрләр. Һәгигәтән дә, Аллаһ Өз Кәламыны чох мәһарәтлә тәртиб едиб!

  2. Мүгәддәс Китаб ону баша дүшмәк үчүн Аллаһын көмәјини ахтаран инсанлара үнванланыб. Иса Мәсиһ билдирмишди ки, онун өјрәтдикләрини там баша дүшмәк үчүн инсанларын көмәјә еһтијаҹы олаҹаг. Бәс онлар көмәји һарадан алаҹагдылар? Мәсиһ изаһ етмишди: «Көмәкчи, јәни Атанын мәним адымла ҝөндәрәҹәји мүгәддәс руһ һәр шеји сизә өјрәдәҹәк» (Јәһја 14:26). Аллаһ Өз мүгәддәс руһуну, јәни фәалијјәтдә олан гүввәсини вермәклә инсанлара Мүгәддәс Китабы баша дүшмәјә көмәк едир. Анҹаг Аллаһ Онун көмәјини ахтармајан инсанлара мүгәддәс руһуну вермир. Буна ҝөрә дә Аллаһын Кәламы белә инсанлар үчүн гаранлыг галыр. Мүгәддәс руһ һәмчинин Мүгәддәс Китабы јахшы билән инсанлары истигамәтләндирир ки, бу китабы анламаг истәјән инсанларын көмәјинә чатсынлар (Һәвариләрин ишләри 8:26—35).

  3. Бәзи ајәләрин ачыгланмасынын өз вахты вар. Мисал үчүн, Дәнјал пејғәмбәр ҝәләҹәкдә баш верәҹәк бир һадисәни гәләмә аланда мәләк она демишди: «Сән, еј Дәнјал, бу сөзләри сирр олараг сахла вә китабы ахырзамана гәдәр мөһүрлә». Әсрләр боју инсанлар Дәнјал пејғәмбәрин Мүгәддәс Китабда јазылмыш бу сөзләрини охумуш, анҹаг баша дүшә билмәмишдиләр. Әслиндә, Дәнјал пејғәмбәрин өзү дә јаздыгларынын һансы мәна кәсб еләдијини баша дүшмүрдү. Пејғәмбәр тәвазөкарлыгла гејд етмишди: «Мән ешитдим, лакин анламадым». Инсанлар Дәнјал пејғәмбәрин јаздығы сөзләрин нә демәк олдуғуну баша дүшәҹәкдиләр, анҹаг Аллаһ бунун үчүн хүсуси бир вахт тәјин етмишди. Мәләк изаһ едир: «Ҝет, еј Дәнјал, чүнки бу сөзләр ахырзаманадәк сирр олараг сахланыб мөһүрлү галмалыдыр». Бәс Аллаһын сөзләрини ким баша дүшәҹәкди? «Писләрин һеч бири бу сөзләри анламајаҹаг, ағыллы адамларса дәрк едәҹәк» (Дәнјал 12:4, 8—10). Бурдан белә нәтиҹәјә ҝәлмәк олар ки, Аллаһ, тәјин етдији вахт јетишмәјинҹә, Мүгәддәс Китабын бәзи ајәләринин мәнасыны сирр олараг сахлајыр.

Бәс елә бир вахт олуб ки, Јеһованын Шаһидләри Мүгәддәс Китабы сәһв баша дүшсүнләр? Бәли, олуб. Анҹаг Аллаһ тәјин етдији вахтда бу мәсәләләрә ајдынлыг ҝәтирәндә Јеһованын Шаһидләри өз гәнаәтләриндә дәјишиклик едибләр. Онлар инаныр ки, бу ҹүр давранмагла Иса Мәсиһин һәвариләринин јолу илә ҝетмиш олурлар. Чүнки Иса пејғәмбәр һәвариләринә дүзәлиш едәндә онлар бу дүзәлишләри һәмишә тәвазөкарҹасына гәбул едирдиләр (Һәвариләрин ишләри 1:6, 7).

Мәгаләнин әввәлиндәки балаҹа гызҹығазын түстү илә бағлы ҝәлдији гәнаәт кичик бир анлашылмазлыг иди. Мүгәддәс Китабын өјрәтдикләрини исә дүзҝүн баша дүшмәк мүтләгдир, чүнки орада јазыланлар бизим үчүн олдугҹа ваҹибдир. Буна ҝөрә дә тәк охујуб ону баша дүшмәјә ҹәһд ҝөстәрмәкдәнсә, кимдәнсә көмәк истәјин. Елә инсанлардан көмәк истәјин ки, өјрәнмәјә мејилли олсун, Аллаһдан Кәламыны баша дүшмәк үчүн мүгәддәс руһун көмәјини истәсин вә әмин олсун ки, Аллаһ бизим Мүгәддәс Китабы јахшы баша дүшмәјимизи инди хүсусилә истәјир. Буна ҝөрә дә Јеһованын Шаһидләри илә сөһбәт етмәјә чәкинмәјин вә jw.org сајтындакы дәгигликлә арашдырылмыш мәлуматлары охујун. Аллаһын Кәламы вәд едир: «Әҝәр дәрракәни чағыр»сан, онда «Аллаһын елминә јетишәрсән» (Мәсәлләр 2:3—5).