Контентә кеч

Мүндәриҹаты ҝөстәр

 ҮЗ ГАБЫҒЫНДАКЫ МӨВЗУ | МҮГӘДДӘС КИТАБЫ ОХУМАҒЫН ҺАНСЫ ФАЈДАСЫ ВАР?

Аллаһын Кәламынын сизә фајдасы

Аллаһын Кәламынын сизә фајдасы

Мүгәддәс Китаб ади китаб дејил. Орада Јараданын ләтиф кәлмәләри јазылыб (2 Тимутијә 3:16). Бу китабда јазылан ајәләр инсанын үрәјинин дәринлијинә нүфуз едир. Мүгәддәс Китабын бир ајәсиндә дејилир: «Аллаһын сөзү ҹанлы вә гүдрәтлидир» (Ибраниләрә 4:12). Бу китаб бизә һәјатын ән ваҹиб саһәләриндә көмәк етмәјә гадирдир: һәр вахт дүзҝүн гәрар гәбул етмәк үчүн бизә јол ҝөстәрир; Аллаһ вә Онун вәдләри һаггында елм верир (1 Тимутијә 4:8; Јагуб 4:8).

Һәјатымызы индидән јахшылыға доғру дәјишир. Мүгәддәс Китабда һәтта шәхси мәсәләләрә аид һикмәтли мәсләһәтләр вар. Мәсәлән, ашағыдакы саһәләрдә:

Асија гитәсиндән олан бир ҹаван аилә Мүгәддәс Китабда јазылан мәсләһәтләрин хејрини өз һәјатында ҝөрүб. Һәр бир јени аилә гуран ҹүтлүк кими, онлар үчүн дә бир-биринә ујғунлашмаг, ачыг сөһбәт етмәк әввәл-әввәл чәтин иди. Анҹаг сонра онлар Мүгәддәс Китабдан охудугларына әмәл етмәјә башладылар. Бунун һансы хејри олду? Аиләнин башчысы, Висент дејир: «Мүгәддәс Китабдан охудугларым аиләмиздәки проблемләри меһрибанчылыгла јолуна гојмаға көмәк етди. Аллаһын Кәламында јазыланлара ујғун јашадығымыз үчүн аиләмиз чох хошбәхтдир». Онун һәјат јолдашы Аналу да әринин сөзләринә шәрикдир: «Мүгәддәс Китабда ады чәкилән мөмин инсанларын давранышы бизә чох көмәк едиб. Инди чох хошбәхтәм вә аиләмдән, гојдуғумуз мәгсәдләримиздән разыјам».

Аллаһы јахындан танымаға көмәк едир. Висент Мүгәддәс Китабы охумағын фајдасыны диҝәр саһәләрдә дә ҝөрүб. О дејир: «Аллаһын Кәламыны охумаг мәни Јеһова Аллаһа даһа да јахынлашдырды». Онун бу сөзләри ваҹиб бир мәгамы вурғулајыр: Мүгәддәс Китаб сизә Аллаһы танымаға көмәк едәҹәк. Бу китабы охусаныз, фајдалы мәсләһәтләр әлдә етмәклә јанашы, Аллаһы бир дост кими даһа јахындан таныјаҹагсыныз. Ҝөрәҹәксиниз ки, Мүгәддәс Китабда ҝөзәл ҝәләҹәк һагда бәһс олунур. Һәмин вахт биз «әсил һәјат»ын нә демәк олдуғуну биләҹәк вә әбәди јашајаҹағыг (1 Тимутијә 6:19). Башга һеч бир китабда бу вәд һагда данышылмыр.

Әҝәр сиз дә Мүгәддәс Китабы охумаға башламысынызса, давам един. Бунун сајәсиндә сиз дә Аллаһы даһа јахындан таныјаҹаг вә хошбәхт олаҹагсыныз. Анҹаг Мүгәддәс Китабы охудугҹа сиздә суаллар јаранаҹаг. Онда 2000 ил бундан әввәл Аллаһын Кәламында јазылмыш һәбәшистанлы мәмурун һадисәси үзәриндә дүшүнүн. Онун Мүгәддәс Китабда јазыланларла бағлы чохлу суалы вар иди. Филип адлы бир нәфәр ондан охудугларыны баша дүшүб-дүшмәдијини сорушанда о, белә ҹаваб вермишди: «Изаһ едән олмаса, неҹә баша дүшә биләрәм?» * Һәбәшистанлы мәмур Мүгәддәс Китабы јахшы билән Филипин көмәјини гәбул етди (Һәвариләрин ишләри 8:30, 31, 34). Сиз дә Аллаһын Кәламыны өјрәнмәк истәјирсинизсә, тәклиф едирик jw.org сајтына дахил олуб бунунла бағлы истәјинизи ҝөндәрәсиниз вә ја бу журналда ҝәтирилән үнванлардан биринә јазасыныз. Бундан әлавә, сиз Јеһованын Шаһидләри илә әлагә сахлаја вә ја онларын ибадәт евинә ҝедә биләрсиниз. Мәсләһәт ҝөрүрүк ки, елә ҝүнү бу ҝүндән Мүгәддәс Китабы охујасыныз вә онун сизин һәјатынызы јахшылыға доғру дәјишдирмәсинә јол верәсиниз.

Аллаһын Кәламына етибарынызы артырмаг истәјирсинизсә, «Мүгәддәс Китабын доғрулуғуна неҹә әмин ола биләрик?» адлы видеоја бахын. Бу видеону тапмаг үчүн jw.org сајтына дахил олун вә НӘШРЛӘР > ВИДЕО бөлмәсинә бахын

^ абз. 8 Мүгәддәс Китабда јазылан мәсләһәтләрлә бағлы даһа чох мәлуматы jw.org сајтындан әлдә едә биләрсиниз. МҮГӘДДӘС ЈАЗЫЛАРЫН ТӘЛИМЛӘРИ > МҮГӘДДӘС ЈАЗЫЛАРА АИД СУАЛЛАРА ҸАВАБ бөлмәсинә бахын.

^ абз. 11 Һәмчинин бу журналын «Бу, садәҹә кичик анлашылмазлыгдыр?» адлы мәгаләсинә бахын.