Контентә кеч

Икинҹи дәрәҹәли менју

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Јеһованын Шаһидләри

Aзәрбајҹан (кирил әлифбасы)

Ҝөзәтчи гүлләси (тәлим нәшри)  |  јанвар 2013

Севинҹимиз үчүн бизимлә әмәкдашлыг едән ағсаггаллар

Севинҹимиз үчүн бизимлә әмәкдашлыг едән ағсаггаллар

«Севинҹиниз үчүн сизинлә әмәкдашлыг едирик» (2 КОР. 1:24).

ЕРАМЫЗЫН 55-ҹи илидир. Һәвари Павел лиман шәһәри олан Троасда олмасына бахмајараг, елә һеј Коринф һаггында дүшүнүр. О, дәрин кәдәр һисси кечирир, чүнки гардашлар арасында мүбаһисә дүшдүјү барәдә хәбәр тутуб. Буна ҝөрә дә Павел ата гајғысы илә мәсләһәт вермәк үчүн онлара мәктуб јазыр (1 Кор. 1:11; 4:15). О һәмчинин әмәкдашы Титусу да онларын јанына ҝөндәрир ки, вәзијјәтин нә јердә олдуғуну өјрәниб она хәбәр ҝәтирсин. Троас Коринфдән узаг олдуғу үчүн Павел Титусун гајытмасыны артыг бир нечә ајдыр ки, сәбирсизликлә ҝөзләјир, анҹаг о ҝәлиб чыхмыр. Белә вәзијјәтдә Павел нә едә биләрди? О, Македонијаја јелкән ачыр вә хошбәхтликдән орада Титусла гаршылашыр. Титус билдирир ки, Коринфдәки гардашлар Павелин мәктубундакы мәсләһәтләри гәбул етдиләр вә сәбирсизликлә ону ҝөрмәк истәјирләр. Павел буну ешидәндә чох севинир (2 Кор. 2:12, 13; 7:5—9).

2. а) Павел коринфлиләрә иман вә севинҹ барәдә нә јазмышды? б) Биз һансы суаллары нәзәрдән кечирәҹәјик?

2 Гыса мүддәтдән сонра Павел Коринфдәки мәсиһчиләрә икинҹи мәктубуну јазыр. О, онлара дејир: «Бу о демәк дејил ки, биз сизин иманыныз үзәриндә ағалыг едирик, хејр, сиз өз иманыныз сајәсиндә мәтин дајанмысыныз, биз исә севинҹиниз үчүн сизинлә әмәкдашлыг едирик» (2 Кор. 1:24). Павел бунунла нә демәк истәјирди вә мүасир дөврдәки ағсаггаллар онун сөзләриндән нә өјрәнә биләрләр?

ИМАНЫМЫЗ ВӘ СЕВИНҸИМИЗ

3. а) «Өз иманыныз сајәсиндә мәтин дајанмысыныз», — дејәркән Павел нәји нәзәрдә тутурду? б) Бу ҝүн ағсаггаллар Павелин нүмунәсини неҹә изләјирләр?

3 Павел өз мәктубунда ибадәтимизин ваҹиб ики  саһәси — иман вә севинҹ барәдә данышыр. Иман барәдә о дејир: «Бу, о демәк дејил ки, биз сизин иманыныз үзәриндә ағалыг едирик, хејр, сиз өз иманыныз сајәсиндә мәтин дајанмысыныз». Бу сөзләрдән ҝөрдүјүмүз кими, Павел баша дүшүр ки, Коринфдәки мәсиһчиләр она вә ја һәр һансы инсана ҝөрә јох, Аллаһа олан иманларына ҝөрә мәтиндирләр. О әминдир ки, бу гардашларын Јеһоваја олан мәһәббәти бөјүкдүр вә һәмишә Онун ҝөзүндә доғру оланы етмәк истәјирләр. Буна ҝөрә дә Павел гардашларын иманларыны нәзарәт алтында сахламаға еһтијаҹ олмадығыны ҝөрүрдү, онун һеч белә етмәк нијјәти дә јох иди (2 Кор. 2:3). Бу ҝүн ағсаггаллар Павелин нүмунәсини тәглид едәрәк һәмиманлыларынын иманларына вә һансы нијјәтлә хидмәт етмәләринә шүбһә илә јанашмырлар (2 Салон. 3:4). Ағсаггаллар јығынҹагда ҹидди гајда-ганунлар гојмаг әвәзинә, баҹы-гардашлара Мүгәддәс Китаб принсипләринә вә Јеһованын тәшкилаты васитәсилә вердији ҝөстәришләрә әмәл етмәјә көмәк едирләр. Ахы ағсаггаллар һәмиманлыларынын иманы үзәриндә ағалыг етмирләр (1 Пет. 5:2, 3).

4. а) «Севинҹиниз үчүн сизинлә әмәкдашлыг едирик», — сөзләри илә Павел нә демәк истәјирди? б) Мүасир ағсаггаллар Павелин нүмунәсини неҹә тәглид едирләр?

4 Павел һәмчинин гејд едир: «Севинҹиниз үчүн сизинлә әмәкдашлыг едирик». Бу ифадәни демәклә о һәм өзүнү, һәм дә әмәкдашларыны нәзәрдә тутур. Биз нәјә ҝөрә бу нәтиҹәјә ҝәлә биләрик? Коринфлиләрә јаздығы һәмин мәктубда Павел ики әмәкдашынын адыны — Силуанын вә Тимотејин адыны чәкир (2 Кор. 1:19). Мәктубларында һәмишә «әмәкдашлар» сөзүнү ишләтмәклә Павел хош хәбәрин тәблиғиндә онунла чијин-чијинә хидмәт едән Аполлосу, Акиланы, Присканы, Тимотеји вә башгаларыны нәзәрдә тутур (Ром. 16:3, 21; 1 Кор. 3:6—9; 2 Кор. 8:23). Павел: «Севинҹиниз үчүн сизинлә әмәкдашлыг едирик», — демәклә коринфлиләри әмин едирди ки, јығынҹағын бүтүн үзвләринин севинҹини артырмаг үчүн о, әмәкдашлары илә бирликдә әлләриндән ҝәләни етмәк истәјир. Бу ҝүн дә мәсиһчи ағсаггаллар һәмиманлыларынын Јеһоваја севинҹлә хидмәт етмәләри үчүн бүтүн ҝүҹләрини сәфәрбәр едирләр (Мәз. 100:2; Филип. 1:25).

5. Һансы суалын ҹавабыны нәзәрдән кечирәҹәјик вә биз нә етмәлијик?

5 Бу јахынларда дүнјанын мүхтәлиф өлкәләриндән олан бир груп баҹы-гардаша: «Ағсаггалын һансы сөзләри вә һәрәкәтләри севинҹинизи артырыр?» — суалы верилмишди. Инди онларын ҹавабларыны өз ҹавабынла мүгајисә ет. Үстәлик, јығынҹагда севинҹин артмасы үчүн нә едә биләҹәјин барәдә дүшүн *.

«ӘЗИЗ БАҸЫМЫЗ ПЕРСИСИ ДӘ САЛАМЛАЈЫН»

6, 7. а) Ағсаггаллар Исанын, Павелин вә Аллаһын диҝәр садиг хидмәтчиләринин нүмунәсини неҹә тәглид едә биләрләр? б) Баҹы-гардашларын адларыны јадда сахламаг нәјә ҝөрә ваҹибдир?

6 Бир чох баҹы-гардашлар дејир ки, ағсаггалын онлара сәмими мараг ҝөстәрмәси сајәсиндә севинҹләри бирә-беш артыб. Бәс ағсаггаллар сәмими мараг ҝөстәрмәји неҹә өјрәнә биләрләр? Үсуллардан бири Давудун, Елиһунун вә Исанын нүмунәсини изләмәкдир. (2 Шамуел 9:6; Әјјуб 33:1; Лука 19:5 ајәләрини оху.) Јеһованын бу хидмәтчиләри башгалары илә марагландыгларыны онлара адлары илә мүраҹиәт етмәклә ҝөстәрирдиләр. Павел дә һәмиманлыларынын адларыны јадда сахламағын  вә онлара адлары илә мүраҹиәт етмәјин ваҹиблијини анлајырды. О, «Ромалылара мәктуб»унун сонунда 25-дән чох баҹы-гардашын адыны чәкир вә онлара салам ҝөндәрир. Онларын арасында Персис адлы баҹынын адыны да чәкәрәк дејир: «Әзиз баҹымыз Персиси дә саламлајын» (Ром. 16:3—15).

7 Бәзи ағсаггаллар адлары јадда сахламаға чәтинлик чәкирләр. Анҹаг онлар бу саһәдә сәј ҝөстәрсәләр, санки, һәмиманлысына: «Сән мәним үчүн әзизсән», — демиш олурлар (Чых. 33:17). Ағсаггаллар «Ҝөзәтчи гүлләси» мүзакирәсиндә вә диҝәр ҝөрүшләрдә баҹы-гардашлара адлары илә мүраҹиәт етмәклә онларын севинҹини даһа да артырырлар. (Јәһја 10:3 ајәсилә мүгајисә ет.)

О, АҒАМЫЗЫН ЈОЛУНДА ЧОХ ЗӘҺМӘТ ЧӘКИБ

8. Павел Јеһованы вә Исаны нәдә тәглид едирди?

8 Павел һәмчинин башгаларыны сәмими гәлбдән тәрифләјирди. Бу исә инсанлара сәмими мараг ҝөстәрмәјин диҝәр үсулудур. Буна ҝөрә дә гардашларын севинҹи үчүн чалышдығыны дејән Павел елә һәмин мәктубда белә сөзләр гејд едир: «Сизинлә бөјүк фәхр дујурам» (2 Кор. 7:4). Чох ҝүман ки, бу ҹүр тәриф сөзләри Коринфдә јашајан баҹы-гардашларын үрәјинә јағ кими јајылырды. Павел һәмчинин башга јығынҹаглары да тәрифләјирди (Ром. 1:8; Филип. 1:3—5; 1 Салон. 1:8). Ромадакы јығынҹаға јаздығы мәктубунда Павел Персисин адыны чәкәрәк онун «Ағамызын јолунда чох зәһмәт [чәкдијини]» гејд етмишди (Ром. 16:12). Бу сөзләри ешидән Персисин неҹә севиндијини бир тәсәввүр един! Башгаларыны тәрифләмәклә Павел һәм Јеһованын, һәм дә Исанын нүмунәсини изләјирди. (Марк 1:9—11; Јәһја 1:47 ајәләрини оху; Вәһј 2:2, 13, 19.)   

9. Нәјә ҝөрә бир-биримизи тәрифләмәк јығынҹагдакы севинҹин артмасына сәбәб олур?

9 Бу ҝүн дә ағсаггаллар баша дүшүрләр ки, баҹы-гардашлара онлары гијмәтләндирдикләрини демәк нә дәрәҹәдә ваҹибдир (Сүл. мәс. 3:27; 15:23). Һәр дәфә белә етмәклә ағсаггаллар ҝөстәрирләр ки, һәмиманлыларынын гејдинә галыр вә онларын етдикләрини дәјәрләндирирләр. Баҹы-гардашларымызын тәриф сөзләри ешитмәјә еһтијаҹлары вар. 50 јашларында олан бир баҹы белә дејир: «Ишдә тәриф сөзләрини ҝеҹ-ҝеҹ ешидирәм. Орада инсанлар бир-биринә гаршы сојугдурлар вә рәгабәт апарырлар. Буна ҝөрә дә јығынҹагда ағсаггалдан тәриф сөзләри ешитмәк мәнә гол-ганад вә ҝүҹ верир. Онда һисс едирәм ки, сәмави Атам мәни севир». Ики ушағыны тәк бөјүдән бир гардаш ејни һиссләри кечирир. Бу јахынларда ағсаггал ону үрәкдән тәрифләди. Ҝөрәсән бу, һәмин гардаша неҹә тәсир бағышлады? О дејир: «Ағсаггалын сөзләри мәни, һәгигәтән дә, руһландырды!» Ајдын мәсәләдир ки, ағсаггаллар һәмиманлыларыны тәрифләјәндә бу, онлары руһландырыр вә севинҹләрини артырыр. Бу исә, өз нөвбәсиндә, онлара јорулмадан Јеһоваја хидмәтләрини давам етдирмәләринә көмәк едир (Јешаја 40:31).

АЛЛАҺЫН ЈЫҒЫНҸАҒЫНА НӘЗАРӘТ ЕДИН

10, 11. а) Ағсаггаллар Неһемјанын нүмунәсини неҹә изләјә биләрләр? б) Башчәкмә заманы руһани әнам бәхш етмәјә ағсаггала нә көмәк едә биләр?

10 Ағсаггаллар даһа һансы үсулла јығынҹаг үзвләринә сәмими мараг ҝөстәрир вә онларын Јеһоваја севинҹлә хидмәт етмәләринә көмәк едирләр? Онлары руһландырмаг үчүн тәшәббүсү өз үзәрләринә ҝөтүрүрләр. (Һәвариләрин ишләри 20:28 ајәсини оху.) Ағсаггаллар белә давранмагла кечмишдәки нәзарәтчиләри тәглид етмиш олурлар. Ҝәлин ҝөрәк садиг нәзарәтчи Неһемја сојдашлары руһән  зәифләјәндә нә етди. Мүгәддәс Китабда дејилир ки, о, онлары руһландырды (Неһ. 4:14). Бу ҝүн дә ағсаггаллар онун кими давранмаг истәјирләр. Онлар тәшәббүсү үзәрләринә ҝөтүрәрәк баҹы-гардашларына иманда мөһкәм галмаға көмәк едирләр. Әҝәр шәраит јол верирсә, ағсаггаллар онлары руһландырмаг үчүн евләриндә баш чәкирләр. Бу башчәкмәләр заманы онлар һәмиманлыларына «руһани әнам бәхш етмәк» истәјирләр (Ром. 1:11). Ағсаггаллар буну неҹә едә биләрләр?

11 Илк нөвбәдә, ағсаггал баш чәкәҹәји инсан һаггында дүшүнмәлидир. Мәсәлән, о, өзүнә нөвбәти суаллары верә биләр: «Һәмиманлымын һансы чәтинликләри вар? Һансы сөзләр ону руһландыра биләр? Мүгәддәс Китабын һансы ајәси вә ја персонажы онун вәзијјәтинә ујғун ҝәлир?» Ағсаггал бу суалларын үзәриндә әввәлҹәдән дүшүнсә, онда едәҹәји сөһбәт фајдалы олаҹаг. Бу башчәкмә заманы ағсаггал һәмиманлысына диггәтлә гулаг асмалыдыр (Јаг. 1:19). Бир баҹы дејир: «Ағсаггал сәнә диггәтлә гулаг асанда гәлбиндә раһатлыг һисс едирсән» (Лука 8:18).

Габагҹадан һазырлашмаг башчәкмә заманы «руһани әнам бәхш етмәк» үчүн ағсаггаллара көмәк едир

12. Јығынҹагда кимләрин руһланмаға еһтијаҹы вар вә нәјә ҝөрә?

12 Бу ҹүр башчәкмәләрә ән чох кимләр еһтијаҹ дујур? Павел ағсаггаллара мәсләһәт вермишди ки, онлар «бүтүн сүрүјә» фикир версинләр. Һәгигәтән дә, јығынҹағын һәр бир үзвүнүн, һәтта узун илләр Јеһоваја сәдагәтлә хидмәт едән тәблиғчиләрин вә пионерләрин дә руһланмаға еһтијаҹы вар. Нәјә ҝөрә? Чүнки бу гәддар дүнја руһән мөһкәм олан инсанлары белә сарсыдыр. Мисал үчүн, ҝәлин Давуд падшаһын һәјатына нәзәр салаг вә ҝөрәк нәјә ҝөрә онун кими Аллаһын ҝүҹлү хидмәтчисинин белә достларынын көмәјинә еһтијаҹы ола биләр.

АВИШАЈ КӨМӘЈӘ ЧАТДЫ

13. а) Ишби-Бенов Давудун һансы вәзијјәтиндән истифадә етди? б) Авишај Давуду неҹә вахтында гуртарды?

13 Падшаһ сечиләндән гыса мүддәт сонра Давуд рафалылардан олан нәһәнҝ  Голјатла үз-үзә ҝәлди. Ҹәсарәтли Давуд ону өлдүрдү (1 Шам. 17:4, 48—51; 1 Салн. 20:5, 8). Илләр сонра Давуд филиштлиләрлә дөјүш заманы рафа өвладларындан олан Ишби-Бенов адлы даһа бир нәһәнҝ ҹәнҝавәрлә вурушду (2 Шам. 21:16). Лакин бу дәфә бу нәһәнҝ Давуду аз гала өлдүрмүшдү. Анҹаг бунун сәбәби онун ҹәсарәтини итирмәси јох, јорулуб тагәтдән дүшмәси иди. Давудун јорулдуғуну ҝөрән Ишби-Бенов ону өлдүрмәк истәди. Ону силаһла вурмаға чалышанда «Серуја оғлу Авишај Давудун көмәјинә чатыб һәмин Филиштлини вуруб өлдүрдү» (2 Шам. 21:15—17). Давуд өлүмүн ҹајнағындан ҝүҹ-бәла илә гуртулду. О, ҝөзүнү ондан чәкмәјән вә тәһлүкәли анда онун көмәјинә јетишән Авишаја неҹә дә миннәтдар иди! Бу һадисәдән нә өјрәнә биләрик?

14. а) «Голјатабәнзәр» чәтинликләрин өһдәсиндән неҹә ҝәлә биләрик? б) Ағсаггаллар башгаларына севинҹләрини вә ҝүҹләрини бәрпа етмәјә неҹә көмәк едә биләрләр? Нүмунә чәк.

14 Дүнјанын һәр бир ҝушәсиндә јашајан Јеһованын халгы, Шејтан вә онун тәрәфдарларынын манечилик төрәтмәләринә бахмајараг, хидмәтләрини давам етдирирләр. Бизләрдән бәзиләри бөјүк чәтинликләрлә үзләшмиш, лакин Јеһоваја ҝүвәнмәклә «голјатабәнзәр» проблемләрин үзәриндә гәләбә чалмышдыр. Амма һәрдән елә олур ки, бу дүнјанын тәзјигләри илә даима мүбаризә апармаг бизи тагәтдән салыр. Ади вахтларда өһдәсиндән ҝәлдијимиз проблемләр зәиф анларымызда бизи лап әлдән сала биләр. Белә вахтларда ағсаггалын көмәји сајәсиндә јенидән севинҹ әлдә едә вә мөһкәмләнә биләрик. Буну бир чохлары өз үзәрләриндә һисс едибләр. 60-дан чох јашы олан бир пионер баҹы өз һиссләрини бөлүшүр: «Бир гәдәр әввәл өзүмү һеч јахшы һисс етмирдим вә хидмәтдән јорулурдум. Зәифләдијими ҝөрән ағсаггал јахынлашыб мәнимлә сөһбәт етди вә Мүгәддәс Китаб васитәсилә руһландырды. Онун мәнә вердији мәсләһәтдән чохлу фајда әлдә етдим. Ағсаггалын вәзијјәтимдән һали олуб мәнә көмәк әли узатмасы онун, һәгигәтән дә, неҹә мәһәббәтли вә гајғыкеш олдуғуну ҝөстәрир». Бәли, мәһәббәт долу нәзәрләри үзәримиздә олан вә Авишај кими вахтында көмәјимизә јетишән ағсаггалларымызын олмасы бизә әсил гәлб раһатлығы верир!

«СИЗИ НӘ ГӘДӘР СЕВДИЈИМИ» БИЛИН

15, 16. а) Һәмиманлылары Павели нәјә ҝөрә севирди? б) Нәјә ҝөрә биз гајғыкеш ағсаггаллары севирик?

15 Нәзарәтчилик ишинин бир чох чәтинликләри вар. Ағсаггаллар Аллаһын халгы үчүн кечирдикләри нараһатчылыглар барәдә дуа етмәк вә ја онлара дәстәк олмаг үчүн бәзән јухусуз галырлар (2 Кор. 11:27, 28). Павел кими, онлар да өз мәсулијјәтләрини там вә үрәкдән јеринә јетирирләр. Павел коринфлиләрә јазыр: «Мән нәјим варса һәр шејими, һәтта өз ҹанымы белә, сизин јолунузда фәда етмәјә һазырам» (2 Кор. 12:15). Павел баҹы-гардашларына мәһәббәтдән ирәли ҝәләрәк онлары мөһкәмләндирмәк үчүн өзүнү фәда едирди. (2 Коринфлиләрә 2:4 ајәсини оху; Филип. 2:17; 1 Салон. 2:8.) Шүбһәсиз, һәмиманлылары да ону чох севирди (Һәв. иш. 20:31—38).

16 Бу ҝүн Аллаһын хидмәтчиләри олан бизләр дә гајғыкеш ағсаггалларымызы севир вә дуада Јеһовадан онлара ҝүҹ вермәсини диләјирик. Ејнилә, онлар да бизә сәмими мараг ҝөстәрәндә севинҹимизин һәдди-һүдуду олмур. Үстәлик, чох миннәтдарыг ки, бу дүнјанын тәзјиги бизи тагәтдән саланда онлар дәрһал көмәјимизә чатырлар. Һәгигәтән дә, диггәтҹил ағсаггаллар бизим севинҹимиз үчүн чалышан әмәкдашлардыр.

^ abz. 5 Һәмчинин һәмин баҹы-гардашлара белә бир суал да верилмишди: «Ағсаггалда һансы хүсусијјәти даһа чох гијмәтләндирирсән?» Әксәријјәти: «Онун әлчатан олмасы», — дејә ҹаваб верибләр. Бу ваҹиб хүсусијјәт әлиниздәки журналын нөвбәти сајларынын бириндә мүзакирә олунаҹаг.