ҜӨЗӘТЧИ ГҮЛЛӘСИ (ТӘЛИМ НӘШРИ) Јанвар 2013

Бу сајда Аллаһын Кәламына иман вә ҹәсарәт нүмајиш етдирән инсанлардан бәһс олунур.

Онлар Норвечдә өзләрини көнүллү олараг тәгдим етдиләр

Бир аилә һәфтә әрзиндә уҹгар әразидә тәблиғ етмәк гәрарына ҝәлди. Буна онлары нә тәшвиг етди?

Ҹәсарәтли ол, Аллаһын Јеһова сәнинләдир!

Иман вә ҹәсарәт тәзаһүр етдирән Јешуа, Јеһојада, Даниел вә башга садиг инсанларын нүмунәси бизим үчүн фајдалы ола биләр.

Һеч нәјин сәни Јеһовадан узаглашдырмасына јол вермә

Иш, әјләнҹә вә аиләјә аид мүдрик гәрарлар неҹә гәбул едә биләҹәјинизи нәзәрдән кечирин.

Јеһова илә јахын мүнасибәтләрини гору

Техноложи јениликләрә, сәһһәтимизлә бағлы мәсәләләрә, пула вә гүрура дүзҝүн мүнасибәти горумагла јанашы Аллаһа неҹә јахынлаша биләрик?

Пешманчылыг чәкмәдән хидмәт ет

Һәвари Павел һәјатында һәм пис, һәм дә јахшы ишләр ҝөрүрдү. Онун һәјатындан һансы ибрәти ҝөтүрә биләрик?

Севинҹимиз үчүн бизимлә әмәкдашлыг едән ағсаггаллар

Аллаһа севинҹлә ибадәт едә билмәләри үчүн ағсагаллар баҹы–гардашлара неҹә көмәк едирләр?

Јахшы тәшкил олунмуш кампанијанын ҝәтирдији бәһрәләр

Сизи Чилидә онјашлы гызын мәктәбдә аракуан дилиндә данышанларын һамысыны хүсуси тәдбирә неҹә дәвәт етдији барәдә охумаға дәвәт едирик.