Контентә кеч

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Онлар Норвечдә өзләрини көнүллү олараг тәгдим етдиләр

Онлар Норвечдә өзләрини көнүллү олараг тәгдим етдиләр

ТӘХМИНӘН 50 јашлары олан Роалд вә Елсабет адлы әр-арвад бир нечә ил бундан әввәл Норвечин икинҹи бөјүк шәһәри олан Берҝендә раһат һәјат сүрүрдүләр. Онлар гызлары Изабел вә оғуллары Фебианла бирликдә өз јығынҹагларында фәал хидмәт едирдиләр. Роалд ағсаггал, Елсабет пионер, Изабел вә Фебиан исә тәблиғчи иди.

Лакин 2009-ҹу илин сентјабр ајында онлар аиләликҹә нәсә фәргли бир шеј етмәк — бир һәфтәлик узаг әразидә хидмәт етмәк гәрарына ҝәлдиләр. Роалдла Елсабет 18 јашлы Фебианла бирликдә Шимал гүтб даирәсинин һүдудларындан кәнарда, Финнмарк губернијасында јерләшән Нордкин јарымадасына сәјаһәт етдиләр. Онлар бурада, Хеллефорд кәндиндә, узаг әразидә хидмәт етмәк үчүн ҝәлән диҝәр баҹы-гардашларла чијин-чијинә тәблиғ едирдиләр. Роалд хатырлајыр: «Һәфтәнин әввәлиндә өзүмү чох хошбәхт һисс едирдим, чүнки бүтүн һәфтәни бу хүсуси фәалијјәт нөвүндә иштирак етмәк үчүн ишләрими низама сала билмишдим». Һәфтәарасы исә Роалд өзүнү нараһат һисс етмәјә башлады. Ҝөрәсән, нә баш вермишди?

 ҜӨЗЛӘНИЛМӘЗ СУАЛ

Роалд дејир: «Финнмаркда Марјо адлы пионер гардаш Лакслев шәһәрҹијинә көчүб, 23 тәблиғчидән ибарәт јығынҹаға көмәк етмәјә һазыр олуб-олмадығымызы сорушду. Бу суал бизим үчүн чох ҝөзләнилмәз олду». Роалд чаш-баш галмышды. О изаһ едир: «Дүздүр, Елсабетлә мән даһа чох тәләбат олан јердә хидмәт етмәк барәдә дүшүнүрдүк, анҹаг ушаглар бөјүјүб сәрбәст һәјата гәдәм гојандан сонра». Лакин узаг әразидә тәблиғ етдикләри бу бир нечә ҝүнүн ичиндә Роалд ҝөрдү ки, бурада Јеһова һаггында өјрәнмәк истәјән чохлу инсанлар вар. Вә онларын сонра јох, мәһз инди көмәјә еһтијаҹы вар. О дејир: «Бу суал виҹданымы нараһат етмәјә башламыш, һәтта бир нечә ҝеҹә јухуму әршә чәкмишди». Сонра Марјо Роалды вә аиләсини Хеллефорддан 240 километр ҹәнубда јерләшән Лакселвә апарды. О истәјирди ки, гонаглар бурадакы балаҹа јығынҹағы өз ҝөзләри илә ҝөрсүнләр.

Лакселвдәки јығынҹагда ики ағсаггал хидмәт едир. Онлардан бири, Андреас гонаглара һәмин әразини вә Падшаһлыг залыны ҝәздирди. Јығынҹаг үзвләри онлары чох сәмими гаршыладылар вә билдирдиләр ки, онларын аиләликҹә Лакселвә көчүб Падшаһлыг ишиндә көмәк етмәләри әла оларды. Үстәлик, Андреас ҝүлүмсәјәрәк деди ки, Роалд вә Фебиан үчүн иш тапыб вә артыг ҝөрүш дә тәјин едиб! Бәс инди онлар нә едәҹәкдиләр?

СЕЧИМ

Фебианын илк реаксијасы белә олду: «Мән бура көчмәк истәмирәм». Доғма јығынҹағында бир јердә бөјүдүјү достларындан ајрылыб бу балаҹа шәһәрдә јашамаг фикри она ҹәлбедиҹи ҝөрүнмүрдү. Үстәлик, о, електрик пешәсинә јијәләнмәк үчүн алдығы тәһсилини битирмәмишди. Изабелдән (онда онун 21 јашы варды) исә көчмәк барәдә нә дүшүндүјүнү сорушанда о, дәрһал ҹаваб вермишди: «Әлбәттә, мән һәмишә бунун арзусунда олмушам!» Анҹаг сонра демишди: «Отуруб бу барәдә фикирләшәндә һәмишә өзүмдән сорушурам: “Бу, һәгигәтән дә, јахшы фикирдир? Достларым үчүн дарыхмајаҹағам? Һәр шејин раһат вә сабит олдуғу јығынҹағымы нә үчүн тәрк едим?”» Бәс бу дәвәтә Елсабет неҹә реаксија ҝөстәрмишди? О дејир: «Јеһованын аиләмизә тәјинат вердијини баша дүшүрдүм, ејни заманда да јениҹә тәмир етдијимиз евимиз вә сон 25 ил әрзиндә наил олдуғумуз шејләр барәсиндә дүшүнүрдүм».

Елсабет вә Изабел

Һәмин хүсуси һәфтә сона чатанда Роалд вә аиләси Берҝенә гајытдылар, анҹаг тәхминән 2100 километр аралыда јашајан баҹы-гардашлары унуда билмирдиләр. Елсабет дејир: «Мән Јеһоваја чохлу дуа едирдим. Ејни заманда да орада таныш олдуғумуз достларымызла әлагә сахламаға давам едир, бир-биримизә шәкилләр ҝөндәрир вә хидмәтдә баш вермиш мараглы һадисәләри бөлүшүрдүк». Роалд дејир: «Көчмәк фикринә алышмаг үчүн мәнә вахт лазым иди. Һәмчинин орада нејләјәҹәјимиз, неҹә доланаҹағымыз барәдә дүшүнмәли идим. Јеһоваја чохлу дуа едир, аиләмлә вә тәҹрүбәли гардашларла мәсләһәтләширдим». Фебиан хатырлајыр: «Бу барәдә нә гәдәр чох фикирләширдимсә, бир о гәдәр дә јахшы баша дүшүрдүм ки, әслиндә “јох” демәк үчүн мәним һеч бир әсаслы сәбәбим јохдур. Чохлу дуа едирдим вә көчмәк истәјим ҝет-ҝедә ҝүҹләнирди». Бәс Изабел? О, өзүнү буна һазырламаг үчүн пионер хидмәтинә башлады. Алты ај пионер кими хидмәт етдикдән вә Мүгәддәс Китабы дәриндән арашдырмаға чохлу вахт сәрф етдикдән сонра о, артыг өзүнү бу ҹүр бөјүк дәјишиклијә һазыр һисс едирди.

МӘГСӘДЛӘРИНӘ ДОҒРУ АДДЫМЛАЈЫРЛАР

Тәблиғчиләрә еһтијаҹ олан әразиләрдә хидмәт етмәк истәји артдыгҹа бу аилә мәгсәдләринә чатмаг үчүн мүәјјән аддымлар атмаға башлады. Јүксәк мәваҹибли ишдә ишләмәсинә вә өз ишиндән мәмнун олмасына бахмајараг, Роалд бириллик иҹазә алмаг истәдијини мүдиринә билдирди. Лакин мүдири она јарымштат ишчи кими — ики һәфтә ишләјиб, алты һәфтә истираһәт етмәсини тәклиф етди. Роалд дејир: «Мәваҹибимин азалмасына бахмајараг, бунунла разылашдым».

Елсабет гејд едир: «Әрим мәндән Лакселвдә ев тапмағы вә Берҝендәки евимизи кирајә вермәји хаһиш етди. Буна чохлу ҝүҹ вә вахт ҝетсә дә, истәдијимизә наил олдуг. Лакселвә көчдүкдән бир мүддәт сонра ушагларымыз јарымҝүнлүк иш тапдылар. Бунунла онлар јол вә јемәк хәрҹләрини өдәмәкдә бизә көмәк едирләр».

Изабел дејир: «Көчдүјүмүз шәһәр кичик олдуғундан мәним үчүн ән чәтини пионер хидмәтини давам етдирмәк үчүн иш тапмаг иди. Бәзән үмидсизлијә гапылырдым».  Лакин Лакселвә көчмәләринин биринҹи илиндә о, доггуз мүхтәлиф јарымҝүнлүк ишләрдә ишләмәклә өз хәрҹләрини өдәјирди. Бәс Фебианын ишләри неҹә ҝедирди? «Електрик мәктәбини битирмәк үчүн мәнә шаҝирд кими һансыса устанын јанында ишләмәк лазым иди. Лакселвдә мәһз белә дә етдим. Бир мүддәт сонра мән имтаһанлары вердим вә електрик кими јарымҝүнлүк иш тапдым».

ДИҜӘРЛӘРИНИН ХИДМӘТЛӘРИНИ ҜЕНИШЛӘНДИРМӘСИ

Марелјас вә Кесја Норвечдә саамдилли гадына тәблиғ едир

Марелјас вә онун һәјат јолдашы Кесјанын да тәблиғчиләрә еһтијаҹ олан әразиләрдә хидмәт етмәк арзусу варды. 29 јашлы Марелјас дејир: «Конгресләрдәки пионер хидмәтилә бағлы мәрузә вә мүсаһибәләр мәни хидмәтими ҝенишләндирмәк барәдә дүшүнмәјә тәшвиг етди». Онун 26 јашлы һәјат јолдашы Кесја үчүн исә аиләсиндән узаг јерә көчмәк әсил сынаг иди. «Севдијим инсанлардан узагда јашамаг фикри мәни горхудурду», — дејә о, өз һиссләрини бөлүшүр. Үстәлик, евләринин кредитини өдәмәк үчүн Марелјас бүтүн ҝүнү ишләмәли олурду. О дејир: «Јеһованын көмәји вә чохлу дуаларын сајәсиндә, нәһајәт ки, көчмәк гәрарына ҝәлдик». Бу гәрары вермәздән өнҹә, илк нөвбәдә, онлар Мүгәддәс Китабы арашдырмаға даһа чох вахт сәрф етдиләр. Сонра евләрини сатдылар, ишдән чыхдылар вә 2011-ҹи илин август ајында Норвечин шималында јерләшән Алта шәһәринә көчдүләр. Бурада пионер кими хидмәт етмәк вә өзләрини доландырмаг үчүн Марелјас мүһасибатчы, Кесја исә мағазада сатыҹы ишләмәјә башлады.

«Иллик мәҹмуә»дә Падшаһлығын тәблиғчиләринә еһтијаҹ олан әразидә хидмәт едәнләр барәдә охудуглары тәхминән 30 јашларында олан Кнут вә Лисбетә ҝүҹлү тәсир бағышлады. Лисбет дејир: «Бу нүмунәләр бизи башга өлкәдә хидмәт етмәк барәдә дүшүнмәјә тәшвиг етди, анҹаг мән тәрәддүд едирдим, чүнки мәним кими ади бир инсанын буну едә биләҹәјинә инанмырдым». Бунунла белә онлар мүәјјән аддымлар атдылар. Кнут әлавә едир: «Биз мәнзилимизи сатыб анамын јанына көчдүк ки, әлимиздә бир аз пул галсын. Сонра әҹнәбидилли әразидә хидмәт едиб-едә билмәјәҹәјимизи јохламаг үчүн бириллик Берҝендәки инҝилисдилли јығынҹаға көчдүк вә орада Лисбетин анасыҝилдә јашадыг». Бир мүддәтдән сонра Кнут вә Лисбет бу аддымы атмаға һазыр олдугларыны ҝөрүб Угандаја көчдүләр. Онлар һәр ил ишләмәк үчүн икиајлыг Норвечә гајыдырдылар. Газандыглары пул Угандада ил боју јашамаларына вә пионер кими хидмәт етмәләринә бәс едирди.

«ДАДЫН, ҜӨРҮН РӘББ НӘ ГӘДӘР ШИРИНДИР»

«Аилә мүнасибәтләримиз даһа да мөһкәмләниб» (Роалд)

Өзләрини көнүллү олараг тәгдим едән бу баҹы-гардашларын ҹәһдләри һансы фајданы ҝәтирди? Роалд дејир: «Биз бу узаг әразидә аиләликҹә даһа чох вахт кечирә билирик, нәинки Берҝендә. Аилә мүнасибәтләримиз даһа да мөһкәмләниб. Өвладларымызын руһән инкишаф етдикләрини ҝөрмәк әсил хејир-дуадыр. Инди биз мадди шејләрә ҝөрә бир о гәдәр нараһат олмуруг, чүнки онлар бизим үчүн әввәлки кими елә дә бөјүк әһәмијјәт кәсб етмир».

 Елсабет башга дил өјрәнмәк гәрарына ҝәлди. Чүнки Лакселв јығынҹағынын әразисинә Карасјок кәнди дә дахил иди. Бу кәнд Норвечин, Исвечин, Финландијанын вә Русијанын шимал һиссәсиндә јашајан јерли инсанларын данышдығы саам дилинин мәркәзидир. Бу инсанлара хош хәбәри чатдырмаг үчүн Елсабет саам дилиндә курса јазылды. Инди о, садә данышыг дилиндә даныша билир. Бу јени әрази онун хошуна ҝәлирми? О, севинҹлә бөлүшүр: «Мән алты нәфәрлә Мүгәддәс Китаб өјрәнмәси кечирирәм. Бурада хидмәт етдијим үчүн чох хошбәхтәм!»

Һал-һазырда хидмәти көмәкчи вә пионер кими хидмәт едән Фебиан данышыр ки, о, баҹысы Изабеллә бирликдә јени јығынҹагларында үч нәфәр ҝәнҹин хидмәтдә даһа фәал олмаларына көмәк етмишләр. Инди бу ҝәнҹләрин һәр бири хидмәтдә фәалдыр. Онлардан икиси вәфтиз олунмуш, 2012-ҹи илин март ајында исә көмәкчи пионер кими хидмәт етмишдиләр. Һәгигәтдә зәифләјән һәмин ҝәнҹләрдән бири «јенидән ајаға галхмасына» көмәк етдикләри үчүн Фебианла Изабелә миннәтдарлығыны билдирмишди. Фебиан дејир: «Онун сөзләри мәнә бөјүк тәсир бағышлады. Кимәсә көмәк етмәк неҹә дә севиндириҹидир!» Изабел гејд едир: «Бу тәјинат сајәсиндә “дадын, ҝөрүн Рәбб нә гәдәр шириндир” сөзләринин доғрулуғуна әмин олдум. Һәр шејдән әлавә, бурада хидмәт етмәк мәним үчүн чох мараглыдыр!» (Мәз. 34:8).

Марелјас вә Кесја инди садә, ејни заманда да зәнҝин һәјат сүрүрләр. Онларын көчдүјү Алтадакы јығынҹагда инди 41 тәблиғчи вар. Марелјас дејир: «Архаја бахыб һәјатымызын нә гәдәр дәјишдијини ҝөрмәк бизи чох руһландырыр. Бурада Јеһоваја пионер кими хидмәт етмәк имканымыз олдуғу үчүн Она миннәтдарыг. Инсана һеч нә бунун гәдәр мәмнунлуг ҝәтирә билмәз». Кесја әлавә едир: «Мән Јеһоваја даһа чох етибар етмәји өјрәндим, бунун мүгабилиндә О да бизим гајғымыза галыр. Һәмчинин јахынларымдан узагда јашамаг онларла бирҝә кечирдијим вахтлары даһа чох гијмәтләндирмәјимә көмәк етди. Белә бир гәрара ҝөрә һеч вахт пешман олмајаҹағам».

Кнут вә Лисбет Угандада бир аилә илә Мүгәддәс Китабы арашдырырлар

Бәс Угандада хидмәт едән Кнутла Лисбетин ишләри неҹә ҝедир? Кнут дејир: «Јени мүһитә вә мәдәнијјәтә өјрәшмәк хејли чәкди. Вахташыры су, електрик вә мәдә илә бағлы проблемләримиз олурду, анҹаг буна бахмајараг, үрәјимиз истәдији гәдәр Мүгәддәс Китаб өјрәнмәси кечирирдик». Лисбет дејир: «Јашадығымыз јердән ҹәми јарымсаатлыг мәсафәдә елә әразиләр вар ки, орада инсанлар хош хәбәри һеч вахт ешитмәјибләр. Биз бурада Мүгәддәс Китабы охујан вә онлары өјрәтмәјимизи истәјән инсанларла растлашырыг. Бу ҹүр тәвазөкар инсанлара Мүгәддәс Китабы өјрәтмәк бизә бол севинҹ бәхш едир».

Рәһбәримиз Иса Мәсиһ ҝөјдән тәблиғ ишинә нәзарәт едир. Чох ҝүман ки, бир заманлар онун тәблиғ етмәјә башладығы хош хәбәрин бу ҝүн дүнјанын һәр бир ҝушәсинә чатдырылдығыны ҝөрмәк онун үчүн чох хошдур! Бәли, Аллаһын халгы Исанын: «Ҝедин вә бүтүн милләтләрин ичиндә шаҝирд һазырлајын», — әмринә көнүллү олараг табе олдуғу үчүн бөјүк мәмнунлуг дујур (Мат. 28:19, 20).